1. října 2019, získalo 20 osobností medaili ministra vnitra Za zásluhy o české archivnictví. Čestná medaile se každoročně uděluje za celoživotní dílo či mimořádný čin odborníkům z oblasti archivnictví a příbuzných oborů. 

Oceňováni jsou archiváři, restaurátoři, pedagogové, ale i stavbaři a manažeři. Díky nim jsou české archivy moderními správními úřady a vědeckými institucemi, které mají své zastoupení v mezinárodních organizacích evropské i celosvětové úrovně.

"Archivář musí být zároveň historikem, odborníkem na dějiny správy, paleografem, lingvistou, zdatným uživatelem výpočetní techniky, ale také trochu detektivem a právníkem, v některých případech i psychologem a kromě toho musí být i dobrým úředníkem," sdělil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, když v úvodním slovu vyjmenovával multioborovost pracovníků v archivech a dalších institucích.

 

Ředitel SOA v Třeboni navrhl k udělení medaile tyto osobnosti:

 

Ing. Alena Kajanová, vedoucí oddělení ochrany a péče o národní archivní dědictví Státního oblastního archivu v Třeboni, za dlouholeté zásluhy v oblasti ochrany a péče o národní archivní dědictví

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, za zásluhy v oblasti archivního vzdělávání a s přihlédnutím k jeho letošnímu životnímu jubileu

PhDr. Vlastimil Kolda, odborný archivář Státního oblastního archivu v Třeboni, za významný přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jeho letošnímu životnímu jubileu

 

Blahopřeji

 

PhDr. Václav Rameš

ředitel SOA v Třeboni

 

https://www.mvcr.cz/clanek/medaili-za-zasluhy-o-ceske-archivnictvi-ziskalo-20-osobnosti.aspx

Při příležitosti mezinárodního dne zvířat, který každoročně připadá na 4. října, zveřejňuje Státní oblastní archiv v Třeboni virtuální katalog výstavy Šlechtic a zvíře. Výstavou prezentoval archiv na jaře letošního roku některé ze svých archiválií v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni a již tehdy se téma setkalo s pozitivním ohlasem veřejnosti díky atraktivitě prezentovaného archivnímu materiálu. Od dnešního dne bude výstava digitálně přístupná ještě širšímu publiku.

 

Michal Morawetz

 

Katalog Šlechtic a zvíře

Ve středu 26. června 2019 došlo v bývalém dominikánském klášteře v Českých Budějovicích k otevření zazděné niky v jižní lodi chrámu, která podle barokní tradice ukrývala ostatky prvního převora Jindřicha Libraria, údajně zesnulého v roce 1281. Poslední úpravu hrobového místa nechali provést redemptoristé v červenci 1893, od té doby byl výklenek zazděn. Protože se očekával nález písemných dokumentů, byli přítomni rovněž zástupci Státního okresního archivu České Budějovice. Odborné vedení výzkumu měla na starosti Mgr. Zuzana Thomová, archeoložka Jihočeského muzea, po technické stránce zajišťovali vyzvednutí zazděných předmětů a jejich předběžnou dokumentaci zaměstnanci firmy Geo-cz. Přítomen byl pražský arcibiskup Mons. Dominik kardinál Duka OP, který inicioval celý průzkum za účelem obnovení úcty k dominikánu Librariovi, jenž býval považován za blahoslaveného. Pietního okamžiku se zúčastnil rovněž českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil, primátor města Ing. Jiří Svoboda a další hosté.

V zazděném výklenku byly nalezeny tři písemné dokumenty. Zcela volně byl pohozen dvojlist se jmény stavební firmy a dělníků, kteří se roku 1893 podíleli na renovaci klášterního kostela a také zazdění niky dne 19. července 1893. Vedle dřevěné truhličky ležel smotek balicího papíru, ukrývající výtisk Národní politiky z 18. července 1893. Přímo na horní ploše truhličky spočíval druhý papírový balíček a v něm silně degradovaný vázaný výtisk básnické sbírky Jaroslava Vrchlického Z hlubin (patrně vydání 1875). Všechny tyto papírové dokumenty byly následně přeneseny do konzervátorské dílny archivu k očištění, desinfekci a dalšímu ošetření. Uvnitř truhličky se nacházely pouze samotné kosti a nepatrné útržky textilie. Pamětní záznam redemptoristů, který byl k ostatkům připojen v roce 1893 (jakási autentika, snad dokonce na pergamenu), však chyběl, a ani pečlivým ohledáním se nepodařilo identifikovat jeho sebemenší zbytky; patrně se tedy zcela rozpadl vlivem vlhkosti a plísní.

Jako archiváři si velice vážíme toho, jsme-li pozváni k podobným případům otevírání pamětních schránek, věžních makovic a podobně, a můžeme tak bezprostředně zajistit odpovídající péči o nalezené písemnosti.

D. Kovář, Státní okresní archiv České Budějovice

V pondělí 17. června 2019 proběhla ve Státním okresním archivu Český Krumlov ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni, oddělení Český Krumlov, v rámci Mezinárodního dne archivů akce pod názvem „Nuda v archivu? Určitě ne!“ Pracovníci archivu přiblížili školním dětem i dospělým zájemcům práci archivářů představením pomocných věd historických. Cca 80 návštěvníků si mohlo prakticky vyzkoušet tištění pečetí, měřit na stopy a lokty, zahrát numismatické pexeso, vybarvit erb, vytvořit obraz mince metodou frotáže nebo psát krůtím brkem. Vystaveny byly originály dokumentů, s nimiž archiváři pracují a při jejichž zpracování používají metody pomocných věd historických. Mezi nimi byly např. druhá nejstarší českokrumlovská trhová kniha z 2. poloviny 16. století, listiny potvrzující staré výsady udělené městu Český Krumlov císařem Rudolfem II. roku 1600 a Josefem II. roku 1784, pečetidla města Český Krumlov z 15. a 17. století a ukázka krasopisu žáků Hlavní školy v Českém Krumlově z roku 1841. Veřejnost hodnotila akci velice kladně a často se opakovalo přání, abychom ji v příštím roce uspořádali znovu. Doprovodná výstava originálů a reprodukcí archivních dokumentů byla otevřena do 28. června 2019.

Ve čtvrtek 20. června 2019 se v prostorách archivu uskutečnila jednodenní výstava archiválií, která přibližovala život (nejen) židovské menšiny v Písku za okupace. K vidění byl například dobový tisk, vyhlášky a nařízení, pobytové evidence města Písku, protektorátní městské plány nebo reportážní fotografie z doby okupace. Výstava byla zároveň doprovodnou akcí k projektu Kameny zmizelých (Stolpersteine), na kterém se v Písku v současné době pracuje. Do expozice byly proto také zařazeny archiválie týkající se konkrétních osob - obětí holocaustu, kterým budou v září instalovány ve veřejném prostoru jejich "kameny." Výstavu navštívili studenti dvou píseckých středních škol a četní zájemci z řad veřejnosti.

Mgr. Lucie Buršíková
 

Ve dnech 4. – 6. června 2019 proběhl v prostorách Státního oblastního archivu v Třeboni workshop s tématem „Výroba pergamenu“. Pořadatelem bylo oddělení ochrany a péče o Národní archivní dědictví a zúčastnilo se ho 15 restaurátorek ze SOA Třeboň, Moravského zemského archivu v Brně a z kláštera ve Vyšším Brodě. V průběhu pracovního semináře bylo zpracováno 36 kůží z kůzlat a králíků.

Během workshopu si každý sám vyzkoušel kůži pečlivě vyčistit a následně ji napnout na rám. Vyrobené pergameny se v restaurátorských pracovištích využijí při šití knih (přelepení hřbetu), při restaurování poškozených vazebních pergamenů a také při zhotovování nového pokryvu knihy.

Děkujeme vedení archivu za vstřícnost uspořádat toto pracovní setkání, paní Ing. Marii Benešové za odborné vedení workshopu a panu Robertovi Matouškovi za dodání kůží.