Ve dnech 30. a 31. května 2018 proběhla v prostorách Státního okresního archivu České Budějovice mezinárodní konference „Československo v letech 1978-1985“. Jednalo se v pořadí již o šestou akci svého druhu, postupně mapující osudy našeho státu během druhé poloviny 20. století. Pořadateli konference jsou Ústav pro studium totalitních režimů v Praze a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, náš archiv má čestnou úlohu hostitele.

Tentokrát zazněly více než čtyři desítky referátů, tematicky zaměřených na politiku, bezpečnost, soudnictví, vědu, ekonomiku, kulturu, církev a regiony kolem přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Předmětem seriózního badatelského výzkumu se stává období, které již většina účastníků osobně pamatuje, i když výraznou měrou přibývá i mladších badatelů, nemajících osobní zkušenost se životem pod vládou jedné strany. S narůstajícím časovým odstupem se přitom i éra pozdního socialismu ukazuje jako přitažlivé téma, které lze studovat a prezentovat vědeckými metodami, bez zřetelných emocí nebo naopak nostalgie.

Tradičním zpestřením slavnostního zahájení se stal příjezd osobního automobilu Lada, pocházejícího ze sledovaných let. Stejně jako u předchozích ročníků konference, také letos vznikla s tímto vozidlem na dvoře archivu společná fotografie.

Daniel Kovář, Státní okresní archiv České Budějovice

 

Dne 5. února 2018 natáčela Česká televize v depozitářích třeboňského archivu v prostorách zámku. Živý vstup do pořadu Studio 6 se věnoval stěhování části archivního materiálu ze zámku do rekonstruovaných prostor v areálu kláštera. Uvolněné reprezentativní místnosti v budoucnu zrekonstruuje a využije Národní památkový ústav k vybudování nové prohlídkové trasy. Reportáž naleznete na tomto odkazu.

Husitské muzeum Tábor uspořádalo dne 2. 10. 2017 v rámci mezinárodní konference „Zikmund Lucemburský a Tábor. Královská moc a městské komunity v pozdně středověké Evropě“ slavnostní večer v gotickém sále Staré radnice v Táboře k představení edice nejstarší táborské městské knihy za účasti autorů edice prof. PhDr. Františka Šmahela, DrSc. a PhDr. Aleny M. Černé, Ph.D. Slavnostní večer v úvodu doprovodil koncertem soubor Ensemble Mathesius.

Ve Státním okresním archivu Tábor proběhla za hojné účasti veřejnosti akce k Mezinárodnímu dni archivů 2017, z technických důvodů přesunutá z června na čtvrtek 21. 9. 2017. Letošní téma neslo název „Tábor město královské. 580. výročí povýšení Hradiště aneb Tábora na královské město se všemi právy Starého Města pražského“. U této příležitosti přednesla Mgr. Jitka Vandrovcová (kurátorka a historička Husitského muzea v Táboře) přednášku „Privilegia Zikmunda Lucemburského z roku 1437“ a Mgr. Kateřina Lemberková (archivářka Státního okresního archivu Tábor) přednášku „Privilegium Zikmunda Lucemburského z pohledu pomocných věd historických“. Obě přednášky byly doplněny výstavou originálů archiválií, zejména pak dvou vyhotovení privilegia Zikmunda Lucemburského z roku 1437, z nichž listina se zlatou bulou byla v roce 1986 prohlášena archivní kulturní památkou. V prostorách badatelny byl představen výzkum těchto dvou listin, který proběhl v roce 2011 v Národním archivu Praha, ve spolupráci s Národní knihovnou Praha, Vysokou školou technologickou Praha a Státním oblastním archivem v Třeboni. Na dotazy návštěvníků odborně odpovídala Bc. Lucia Bujňáková (konzervátorka Státního okresního archivu Tábor), která se na tomto výzkumu osobně podílela.

 

Mgr. Kateřina Lemberková a Hana Hubáčková, Státní okresní archiv Tábor

Počátkem roku bylo domluveno, že se pěvecký sbor Mendík z Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích pod vedením sbormistryně Olgy Thamové zúčastní několika koncertů ve Vatikánu. Tato mimořádná akce byla plánována jako dárek k 85. narozeninám kardinála Miloslava Vlka, který měl při té příležitosti za doprovodu sboru odsloužit jednu z bohoslužeb. Po jeho březnovém úmrtí se však výjezd stal poctou a vzpomínkou na významného absolventa Jirsíkova gymnázia, bývalého jihočeského archiváře a nezapomenutelnou duchovní osobnost.

Sbor Mendík vystoupil celkem na třech koncertech. Nejprve zazpíval 27. 9. několik písní přímo papeži Františkovi před zaplněným Svatopetrským náměstím. Nejvyšší hlava katolické církve se s členy sboru s radostí pozdravila a vyfotografovala. Následující den sbor svým zpěvem doprovodil Svatováclavskou mši v Chrámu sv. Petra, kterou sloužil královéhradecký biskup Jan Vokál a které se zúčastnil i velvyslanec ČR ve Vatikánu Pavel Vošahlík a náměstek ministerstva zahraničních věcí Lukáš Kaucký. V pátek 29. 9. se konal poslední koncert, tentokrát v kostele sv. Marcelína a Petra v Lateránu (titulární kostel kardinála Dominika Duky). Na památku zesnulého kardinála Vlka jej pořádalo české velvyslanectví pro české krajany a italské přátele.

Po koncertě byly zástupkyni velvyslance Zuzaně Válkové předány kopie archivních dokumentů z dob studií Miloslava Vlka na Jirsíkově gymnáziu, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu České Budějovice a které archiv před cestou připravil ve spolupráci s profesorem Václavem Kunešem. Konkrétně se jednalo o opisy třídních katalogů a záznam o vykonané maturitní zkoušce 20. června 1952. Pro zajímavost uveďme, že z českého jazyka (vývoj naší proletářské poezie, významové a gramatické vztahy větných členů), z ruského jazyka (život a literární činnost M. Gorkého, skloňování zájmen), z matematiky (zavedení goniometrických funkcí ostrého úhlu na základě podobnosti trojúhelníku, řešení kvadratické rovnice) i ze zvoleného latinského jazyka (Ovidius, agrární problém ve starém Římě) byl Miloslav Vlk klasifikován stupněm výborně.  

 

Jiří Cukr, Státní okresní archiv České Budějovice

Dne 28. září 2017 proběhla v Lomnici nad Lužnicí vernisáž k 155. výročí obnovení kostela sv. Václava, původně hradní kaple Božího těla, která byla součástí dnes již neexistujícího lomnického hradu a postavena byla v roce 1359. Za josefínských reforem byl kostel zrušen a v roce 1862, zásluhou lomnických občanů, opět obnoven. Na vernisáži byly vystaveny kopie archiválií vztahující se k historii kostela, včetně dvou listin a práce žáků místní základní školy s tématikou života a smrti sv. Václava.

Ráda bych touto cestou poděkovala kolegyním ze Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci za zapůjčení archiválií, Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci za vyhotovení kopií, dále pak kolegům z třeboňské badatelny za zapůjčení dvou listin a tamější konzervátorské dílně za vyhotovení jejich kopií.

Vernisáž byla hojně navštívena lomnickými občany i přespolními a výstava v kostelíku potrvá do 10. ledna 2018.

 

Mgr. Hana Železná, vedoucí archivního oddělení v Jindřichově Hradci