Desátého června t. r. u příležitosti Mezinárodního dne archivů připravil kolektiv archivářek v přednáškovém sále Státního okresního archivu Tábor pro žáky a pedagogy Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor k proponovanému 150. výročí zahájení výuky na Vyšší hospodářské škole v Táboře, v letech 1900 až 1919 uznávané Královské české akademie hospodářské v Táboře, výstavku vybraných archiválií, literatury a tiskovin.  

Po úvodním slovu o počátcích zemědělského školství a k historii založení táborské školy byly představeny ve studovně vybrané archiválie. Výstavku tvořily první třídní výkazy školního roku 1919/1920, konferenční protokoly pedagogického sboru, plány školy a školního statku, plemenná kniha školního statku. Pohlednice školní budovy, jak ji v čase zachytili táborští fotografové, zajímavě oživily kolekci archiválií. Ukázka časopisu Tábor (roč. II., 1865/1866) podala svědectví o tvůrčích snahách táborské veřejnosti o zřízení odborné školy. Výběr tištěných odborných prací Antonína Červeného, Františka Farského, táborských profesorů vyučujících na „akademii“, a Jana Baptisty Lambla, spoluzakladatele zemědělských škol v Táboře a Libverdě, poskytuje obraz o publikační činnosti. Vystavené výroční zprávy a almanachy vydávané ve výročích školy vydaly svědectví o vysoké odborné úrovni táborské zemědělské školy. 

 

V podzimních měsících bude výstavka opětovně zpřístupněna žákům a pedagogům zemědělské školy, kteří se nemohli zúčastnit v červnovém termínu.

V pátek 27. listopadu 2015 se v novém konferenčním sále Státního oblastního archivu v Třeboni sešla početná archivní obec již na IX. celokrajské konferenci pracovníků jihočeských archivů tentokrát na téma „Svatby a vše s tím spojené“. Odborná část konference byla z historického pohledu věnována různým fázím svatebního aktu, např. předsvatebním přípravám (námluvy, výběr partnera, korespondence), svatbě jako aktu, gratulacím, oslavným skladbám a také tzv. zlaté svatbě. Referující ve svých příspěvcích představili např. svatební píseň na oslavu  sňatku Viléma z Rožmberka  s Polyxenou z Pernštejna z roku 1587, dopis neznámého pisatele ženichovi z 1. poloviny 18. století s velmi cynickým líčením okolností výběru partnerky, dopis schwarzenberského archiváře Františka Mareše své nastávající z roku 1882, pasáž z kroniky vážené měšťanské třeboňské rodiny Körnerů k výběru nevěsty z roku 1840, vzpomínky úředníka z roku 1907 na nevyplacené slíbené odměny spojené s příležitostí oslav zlaté svatby Josefa Adolfa ze Schwarzenberku. Konference byla doplněna bohatou výstavou archivních dokumentů z nepřeberného bohatství rodinných archivů (a nejen šlechtických), fondů osobních pozůstalostí, matričních knih, o které třeboňský archiv pečuje a jsou z pohledu skladby fondů i sbírek výjimečné. Na závěr pořadatelé připravili v lehčím a humorném tónu soutěž spočívající v poznávání kolegů z vlastních fotografií z jejich svatby, vše uzavřel bohatý catering a neformální část konference, která poskytla dostatek prostoru pro nikdy dostačující kontakt jihočeských archivářů mezi sebou, pro diskusi, popovídání si a poznávání se navzájem.      

 

Realizační tým: Státní oblastní archiv v Třeboni - centrála
Výběr archivních dokumentů, výstava: Karel Dudáček, Markéta Hrdličková, Marie Kalátová, Laděna Plucarová, Martin Talián, Michala Ulrychová
Referáty: Karel Dudáček, Markéta Hrdličková, Marie Kalátová, Stanislava Nováková, Michala Ulrychová, Martin Talián
Digitální foto, prezentace: Ondřej Chlapec
Technika: Václav Plch, Ondřej Chlapec
Občerstvení, úklid: Markéta Hrdličková, Alena Kabelová, Marie Kalátová, Pavel Krátký, Laděna Plucarová, Veronika Rajsiglová,Veronika Řimnáčová, Alena Tomková, Michala Ulrychová, Eva Kahounová

 

Všem, kteří dodali na catering své vlastní kulinářské výtvory, všem zúčastněným, kteří se cítili dobře, a všem realizujícím tuto vydařenou akci náleží velký dík.

 

Václav Rameš, vedoucí služebního úřadu
Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru