Ve středu 5. června otevřel Státní okresní archiv Strakonice vernisáží výstavu s názvem Poklady naší minulosti konanou u příležitosti 65. výročí vzniku okresních archivů. Pro návštěvníky byly připraveny ukázky nejstarších a nejcennějších dokumentů, které jsou uloženy v archivních fondech. Za všechny jmenujme nejstarší listinu Archivu města Vodňany vydanou Janem Lucemburským v roce 1336. Záměrem výstavy bylo ukázat co nejširší paletu dokumentů, které archiv spravuje. Proto obsahuje i ukázky ze sbírky fotodokumentace, sbírky map a sbírky plakátů. Zvláštní část expozice byla věnována restaurátorské a konzervátorské práci. Pro návštěvníky vernisáže byla kromě samotné výstavy připravena i přednáška o historii archivu doplněná fotografickým materiálem. Přibližně třicítka návštěvníků zároveň absolvovala komentovanou exkurzi po archivní budově.

 

 

Ve dnech 11., 13. a 14. června proběhl ve Státním okresním archivu Strakonice vzdělávací program k příležitosti Mezinárodního dne archivů. Hlavním motivem připraveného workshopu, na kterém se podíleli všichni pracovníci archivu, bylo ukázat profesi archiváře z různých úhlů pohledu. Více jak 130 studentů ze základních škol Dukelská a Poděbradova mohlo hravou a názornou formou poznat, jaké okruhy znalostí musí archivář ovládat, s jakým materiálem pracuje nebo jaké praktické dovednosti musí zvládnout. Jelikož se jednotlivá stanoviště nacházela na různých místech archivní budovy, absolvovali studenti nenásilnou formou zároveň i komentovanou exkurzi po místech, kam laická veřejnost nemá běžně přístup. Z připravených úkolů nejvíce zaujalo vyhledávání informací v digitálním archivu a možnost vytvořit si vlastní listinu, kterou žáci napsali pomocí inkoustu a brku, a poté si svůj výtvor sami zapečetili. Celá akce sklidila velmi kladné hodnocení, což dokládá i okamžité nahlášení zúčastněných škol na další ročník MDA v roce 2020.

 

Ve Státním okresním archivu České Budějovice jsme si připomněli Mezinárodní den archivů zároveň s jedním kulatým výročím z dějin krajského města. V pondělí 10. června 2019 byla otevřena výstava „Město uprostřed rebelie. Obléhání Českých Budějovic stavovským vojskem 1618/1619“.

Výstava pojednává, ovšemže v širším historickém kontextu, události stavovského povstání, jak se dotkly Českých Budějovic. Královské město, které tehdy přes počáteční zaváhání zůstalo věrno habsburskému císaři, bylo bezmála rok obléháno armádou českých stavů. Vojenský a diplomatický zápas o České Budějovice v letech 1618–1619 ovlivnil další průběh třicetileté války, a tedy také dějiny střední Evropy. Z tohoto pohledu šlo o jednu z nejdůležitějších událostí v dějinách města.

Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout originální dokumenty, které vypovídají o politickém postavení města, o samotném boji o České Budějovice, o vnitřním životě obleženého města a jeho kontaktech s vnějším světem. Představeny jsou rovněž archiválie, svědčící o ziscích a výhodách, jež Budějovičtí vytěžili ze svého procísařského postoje.

Vernisáž výstavy proběhla v den 400. výročí bitvy u Záblatí, v jejímž důsledku obléhání Českých Budějovic po mnoha měsících skončilo. Výstava potrvá v českobudějovickém okresním archivu na Rudolfovské třídě do 26. června 2019.

 

V pátek 7. června 2019 umožnil Státní oblastní archiv v Třeboni nahlédnout do vybraných, historicky cenných fondů: Rodinný archiv Schwarzenbergů - sbírka tištěných map a Sbírky map správy buquoyjských statků. Jak lze již podle názvu fondů vytušit, byla naše expozice tentokrát zaměřena na staré mapy a vyobrazení významných měst Evropy. Jednodenní výstava se konala v rámci Mezinárodního dne archivu a proběhla od 8 do 18 hodin v archivním sále bývalého třeboňského kláštera. Počet návštěvníků výstavy byl 140 osob, jednotlivci a dvě třídy studentů třeboňského gymnázia. S nadsázkou můžeme říci, že jsme všechny zájemce, prostřednictvím mapového listu pozvali na historický výlet do evropských metropolí…jako například Paříže roku 1797, Petrohradu roku 1710, Říma Léta Páně 1773, Vídně 1770, Prahy 1755, Moskvy 1812 a dalších. Věříme, že se cestování časem našim návštěvníkům líbilo a bylo pro ně poučné a zajímavé.

Rodinný archiv Schwarzenbergů - sbírka tištěných map. Tato sbírka vznikala postupně shromážděním map a plánů, které příslušníci schwarzenbergského rodu potřebovali při cestování, například při výkonu státních služeb /maršál Karel Schwarzenberg byl rakouský velvyslanec v Petrohradě i v Paříži/ či pro zábavu. Tyto mapy a plány umožňovaly orientovat se v cizích zemích a městech. Mapy se časem stávaly neaktuálními a byly proto přesunuty do rodinného archivu. Některé mapy byly též zakoupeny v antikvariátech, jako historické artefakty. Sbírka v dnešní době obsahuje více než 14 600 listů map /jako list se počítají i jednotlivé části map rozdělených pro svou velikost a listy v atlasech/, které pocházejí od poloviny 17. až do první poloviny 20 století. https://digi.ceskearchivy.cz/1578/63

Sbírka map správy buquoyjských statků. Samotnou sbírku map, která v minulosti patřila šlechtickému rodu Buquoyů, založil Jan Nepomuk Buquoy. Jeho následovníci a majitelé rodového jmění pokračovali v rozšiřování mapové sbírky. https://digi.ceskearchivy.cz/21200001001368

Na realizaci výstavy spolupracovali: archivní odbor, oddělení pro zpřístupňování a evidenci NAD, oddělení ochrany a péče o NAD, oddělení digitalizace.

Mgr. Marie Kalátová

Ve Státním okresním archivu Tábor proběhla dne 6. 6. 2019 za účasti studentů Střední školy obchodu služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a široké veřejnosti akce k Mezinárodnímu dni archivů 2019. Letošní téma neslo název „Rok 1939 v Táboře“. Zaměstnanci archivu seznámili přítomné s činností archivu, jeho funkcí, uloženými archiváliemi a přiblížili události roku 1939 drobnou výstavou archiválií, dobového tisku a literatury. Na návštěvníky dále čekalo představení digitálního archivu Státního oblastního archivu v Třeboni s ukázkami digitalizovaného materiálu a měli možnost shlédnout konzervátorskou dílnu, kde svou práci prezentovala konzervátorka Bc. Lucia Bujňáková.



Ve dnech 3. 6. – 7. 6. se na jindřichohradeckém archivním oddělení konala výstava věnovaná tentokrát materiálům z dětské produkce. Výstavu, která nesla název „Milá maminko, milý tatínku…“ aneb projevy dětské lásky a kreativity v archivních dokumentech, navštívilo během týdne 174 návštěvníků, kteří si mohli mimo jiné prohlédnout dětskou korespondenci, skicáře, obrázky a především fotografie dětí z fondů Rodinných archivů Czerninů, Nádherných z Borutína, Khüenburgů, Paarů, Schönburg-Hartensteinů nebo Weiss-Tessbachů. Zajímavostí byl pro návštěvníky především křestní čepeček Jaromíra Czernina nebo 2 dopisy od Gisely, dcery Alžběty Bavorské, rakouské císařovny Sisy a císaře Františka Josefa z roku 1862. Součástí výstavy byly i křestní listy, dopisy, které psaly děti svému otci Ervínovi Nádhernému na frontu za 1. světové války nebo 2 unikátní deníčky malého Eugena Czernina z počátku 19. století s přírodovědnými poznatky.