Ve Státním okresním archivu České Budějovice jsme si připomněli Mezinárodní den archivů zároveň s jedním kulatým výročím z dějin krajského města. V pondělí 10. června 2019 byla otevřena výstava „Město uprostřed rebelie. Obléhání Českých Budějovic stavovským vojskem 1618/1619“.

Výstava pojednává, ovšemže v širším historickém kontextu, události stavovského povstání, jak se dotkly Českých Budějovic. Královské město, které tehdy přes počáteční zaváhání zůstalo věrno habsburskému císaři, bylo bezmála rok obléháno armádou českých stavů. Vojenský a diplomatický zápas o České Budějovice v letech 1618–1619 ovlivnil další průběh třicetileté války, a tedy také dějiny střední Evropy. Z tohoto pohledu šlo o jednu z nejdůležitějších událostí v dějinách města.

Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout originální dokumenty, které vypovídají o politickém postavení města, o samotném boji o České Budějovice, o vnitřním životě obleženého města a jeho kontaktech s vnějším světem. Představeny jsou rovněž archiválie, svědčící o ziscích a výhodách, jež Budějovičtí vytěžili ze svého procísařského postoje.

Vernisáž výstavy proběhla v den 400. výročí bitvy u Záblatí, v jejímž důsledku obléhání Českých Budějovic po mnoha měsících skončilo. Výstava potrvá v českobudějovickém okresním archivu na Rudolfovské třídě do 26. června 2019.

 

V pátek 7. června 2019 umožnil Státní oblastní archiv v Třeboni nahlédnout do vybraných, historicky cenných fondů: Rodinný archiv Schwarzenbergů - sbírka tištěných map a Sbírky map správy buquoyjských statků. Jak lze již podle názvu fondů vytušit, byla naše expozice tentokrát zaměřena na staré mapy a vyobrazení významných měst Evropy. Jednodenní výstava se konala v rámci Mezinárodního dne archivu a proběhla od 8 do 18 hodin v archivním sále bývalého třeboňského kláštera. Počet návštěvníků výstavy byl 140 osob, jednotlivci a dvě třídy studentů třeboňského gymnázia. S nadsázkou můžeme říci, že jsme všechny zájemce, prostřednictvím mapového listu pozvali na historický výlet do evropských metropolí…jako například Paříže roku 1797, Petrohradu roku 1710, Říma Léta Páně 1773, Vídně 1770, Prahy 1755, Moskvy 1812 a dalších. Věříme, že se cestování časem našim návštěvníkům líbilo a bylo pro ně poučné a zajímavé.

Rodinný archiv Schwarzenbergů - sbírka tištěných map. Tato sbírka vznikala postupně shromážděním map a plánů, které příslušníci schwarzenbergského rodu potřebovali při cestování, například při výkonu státních služeb /maršál Karel Schwarzenberg byl rakouský velvyslanec v Petrohradě i v Paříži/ či pro zábavu. Tyto mapy a plány umožňovaly orientovat se v cizích zemích a městech. Mapy se časem stávaly neaktuálními a byly proto přesunuty do rodinného archivu. Některé mapy byly též zakoupeny v antikvariátech, jako historické artefakty. Sbírka v dnešní době obsahuje více než 14 600 listů map /jako list se počítají i jednotlivé části map rozdělených pro svou velikost a listy v atlasech/, které pocházejí od poloviny 17. až do první poloviny 20 století. https://digi.ceskearchivy.cz/1578/63

Sbírka map správy buquoyjských statků. Samotnou sbírku map, která v minulosti patřila šlechtickému rodu Buquoyů, založil Jan Nepomuk Buquoy. Jeho následovníci a majitelé rodového jmění pokračovali v rozšiřování mapové sbírky. https://digi.ceskearchivy.cz/21200001001368

Na realizaci výstavy spolupracovali: archivní odbor, oddělení pro zpřístupňování a evidenci NAD, oddělení ochrany a péče o NAD, oddělení digitalizace.

Mgr. Marie Kalátová

Ve Státním okresním archivu Tábor proběhla dne 6. 6. 2019 za účasti studentů Střední školy obchodu služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a široké veřejnosti akce k Mezinárodnímu dni archivů 2019. Letošní téma neslo název „Rok 1939 v Táboře“. Zaměstnanci archivu seznámili přítomné s činností archivu, jeho funkcí, uloženými archiváliemi a přiblížili události roku 1939 drobnou výstavou archiválií, dobového tisku a literatury. Na návštěvníky dále čekalo představení digitálního archivu Státního oblastního archivu v Třeboni s ukázkami digitalizovaného materiálu a měli možnost shlédnout konzervátorskou dílnu, kde svou práci prezentovala konzervátorka Bc. Lucia Bujňáková.Ve dnech 3. 6. – 7. 6. se na jindřichohradeckém archivním oddělení konala výstava věnovaná tentokrát materiálům z dětské produkce. Výstavu, která nesla název „Milá maminko, milý tatínku…“ aneb projevy dětské lásky a kreativity v archivních dokumentech, navštívilo během týdne 174 návštěvníků, kteří si mohli mimo jiné prohlédnout dětskou korespondenci, skicáře, obrázky a především fotografie dětí z fondů Rodinných archivů Czerninů, Nádherných z Borutína, Khüenburgů, Paarů, Schönburg-Hartensteinů nebo Weiss-Tessbachů. Zajímavostí byl pro návštěvníky především křestní čepeček Jaromíra Czernina nebo 2 dopisy od Gisely, dcery Alžběty Bavorské, rakouské císařovny Sisy a císaře Františka Josefa z roku 1862. Součástí výstavy byly i křestní listy, dopisy, které psaly děti svému otci Ervínovi Nádhernému na frontu za 1. světové války nebo 2 unikátní deníčky malého Eugena Czernina z počátku 19. století s přírodovědnými poznatky.

V rámci mezinárodního projektu Museum Uploaded – Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí se 24. a 25. ledna 2019 konala na půdě Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konference s názvem Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí, na jejíž organizaci se spolupodílel i Státní oblastní archiv v Třeboni. V jednotlivých příspěvcích byly představeny někdejší i současné přístupy při vystavování exponátů a archiválií v muzeích a archivech či význam těchto historických artefaktů pro vytváření rodové paměti. Vedle odborných přednášek byly pro posluchače připraveny také dva workshopy, které se věnovaly aktuálním otázkám a připravovaným změnám v muzejnictví a archivnictví. Za třeboňský archiv na konferenci vystoupili Vlastimil Kolda (Zkušenosti s vystavováním archivních dokumentů ve Státním okresním archivu České Budějovice), Michal Morawetz (Expozice archiválií schwarzenberského archivu v Českém Krumlově a československé dějiny), Libor Staněk (Mezinárodní den archivů jako prezentační a edukační prostředek archivních institucí) a Tomáš Hunčovský (workshop na téma Pořádací aplikace, přístupové body a entity – výzvy a perspektivy archivnictví od 1. ledna 2020).


Zástupci třeboňského archivu se dne 8. listopadu zúčastnili odborného workshopu, který proběhl v prostorách kláštera v Teplé. Setkání uspořádal Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, Státním oblastním archivem v Plzni, Generálním ředitelstvím bavorských státních archivů a univerzitou v Erlangenu-Norimberku. Program celé akce byl zaměřen na možnosti pokročilého využívaní digitalizátů historických pramenů badatelskou veřejností. Kolega Martin Hankovec zde prezentoval třeboňský DigiArchiv jako efektivní nástroj pro online studium archiválií.