Ve čtvrtek 28. listopadu hostila centrála třeboňského archivu kolegy z ostatních jihočeských archivů. Důvodem tradičního setkání bylo konání XIII. Konference zaměstnanců jihočeských archivů, v letošním roce spojené s představením nově rekonstruovaného areálu bývalého augustiniánského kláštera. Více než šest desítek kolegů si nejdříve vyslechlo blok odborných příspěvků z archivní praxe. Poté se zájemci mohli zúčastnit komentované exkurze do nově rekonstruovaných depotních prostor i historických zámeckých depozitářů. Řada archivářů využila také možnost navštívit vánoční výstavu v Domě Štěpánka Netolického, kterou realizovalo třeboňské oddělení správy fondů a sbírek. Setkání poskytlo dostatek příležitostí ke sdílení zkušeností a vzájemnému poznávání. Příjemnou atmosféru ještě umocnila bohatá nabídka nejrůznějších dobrot a lahůdek, kterými se archiváři pohostili navzájem. Děkujeme za přispění všem zúčastněným.

Markéta Hrdličková

Obecní kroniky představují všeobecně velmi oblíbený pramen pro poznávání minulosti a místních dějin. Zákonem je předepsáno obcím jejich vedení a okresním archivům jejich ukládání. Spolupráce mezi obcemi (resp. obecními kronikáři) a okresními archivy je z tohoto pohledu oboustranně žádoucí a vítaná. To potvrdilo i setkání, které uspořádal Státní okresní archiv České Budějovice v úterý 19. listopadu 2019 pro kronikáře z obcí okresu České Budějovice, které navazovalo na podobné, uskutečněné před třemi lety. Úvod setkání patřil milému hostovi, panu Petru Kronikovi z českobudějovické stanice Českého rozhlasu. Představil pořad Jihočeské kroniky, který pro rozhlas připravuje a ve kterém rozmlouvá s kronikáři z jihočeských obcí a měst. Někteří z návštěvníků pořad znají nebo v něm dokonce již vystoupili, jiní se jistě natáčení s mikrofonem v budoucnu dočkají. Dále byla pro kronikáře připravena prohlídka archivního depozitáře, kde měli možnost vidět na vlastní oči uložení písemností z produkce obecních úřadů (a jejich předchůdců) a dalších institucí, organizací, družstev a spolků z místa svého bydliště, včetně obecních a školních kronik. Prezentace aplikace Digitální archiv byla na programu v další části setkání a kronikáři se seznámili s tím, jaké informace o jednotlivých obcích lze prostřednictvím databází a zdigitalizovaných archiválií studovat přes internet. Závěr patřil přátelské diskuzi zaměřené na vybrané kronikářské otázky, především na zapisování událostí celozemského a celosvětového charakteru do obecních kronik. Toto téma bylo zvoleno záměrně vzhledem k výročím událostí let 1939 a 1989. Účastníci měli také možnost nahlédnout do starých kronik se zápisy právě z těchto let. Příjemné setkání si nenechalo ujít 25 kronikářek a kronikářů. Průvodcem jim byl pracovník okresního archivu a dlouholetý kronikář městyse Ledenice Jiří Cukr, Digitální archiv prezentoval archivář Tomáš Hunčovský. V blízké budoucnosti pro kronikáře plánuje archiv další podobné setkání.

Hned několik institucí a spolků jihočeského kraje spolupracovalo se Státním oblastním archivem v Třeboni na realizaci semináře Kronikářka - kronikář obce. Po přivítání účastníků semináře ředitelem archivu PhDr. Václavem Ramešem následoval příspěvek, který představil dějiny a vývoj augustiniánského kláštera v Třeboni, současného sídla centrály Státního oblastního archivu v Třeboni. Referát doprovodila prezentace archiválií zejména map a plánů ze sbírek archivu, dokumentující historický vývoj místa spjatého s nejstaršími dějinami Třeboně. Poté se účastníci semináře odebrali na exkurzi po areálu třeboňského archivu. Komentovaná prohlídka je zavedla do nově rekonstruovaných depotních prostor, včetně kaple sv. Vincence a budoucích výstavních sálů. Tradičně velkou odezvu měla prohlídka depozitářů historického archivu v prostorách třeboňského zámku. Odpolední tematický blok zahájila přednáška, která představila možnosti a tipy, jak prakticky vylepšit obsah ročních kronikářských zápisů s cílem zvýšit jejich výpovědní hodnotu pro budoucnost. Věnovala se také grafické a vizuální podobě zápisů, přílohám nebo možné prezentaci kronikářské práce a kronik. Navazující příspěvek věnovaný zpřístupňování a využívání kronik objasnil, jakými cestami se kroniky dostávají do archivu, jak jsou evidovány, zpracovány a opatřeny popisem, který se současně stane i metadatovým souborem k digitalizaci těchto knih. Na závěr účastníci semináře navštívili nově vybudované konzervátorsko-restaurátorské pracoviště SOA v Třeboni. Seznámili se s uspořádáním a vybavením ateliérů a prací restaurátorů. Měli možnost poznat jednotlivé druhy archiválií, které se na pracovišti restaurují (mapy, plány, aktový materiál, pergamenové listiny, pečetě) a také materiál používaný k restaurování a konzervování (japonský papír, ruční papír, lepenky, lepidla). Dále jim byly představeny pomůcky, pomocí nichž mohou sami provádět menší opravy a očistu kronik (pásky Filmoplast, latexové houby). V knihařském ateliéru následoval výklad o restaurování knižních vazeb s praktickými ukázkami. Posledním vstupem semináře byla návštěva digitalizačního pracoviště a fotoateliéru s odborným výkladem. Setkání archivářů, restaurátorů a kronikářů se vydařilo a přispělo k vzájemnému obohacení a výměně zkušeností a znalostí.

Markéta Hrdličková

Inspirováno schématem Zlaté stoky A. Kalného ml.

Animace Jana Kacko

Zvuk Edgars Kacko

© Dům Štěpánka Netolického, 2018

Odkaz naleznete zde.

Jak funguje Zlatá stoka

1. října 2019, získalo 20 osobností medaili ministra vnitra Za zásluhy o české archivnictví. Čestná medaile se každoročně uděluje za celoživotní dílo či mimořádný čin odborníkům z oblasti archivnictví a příbuzných oborů. 

Oceňováni jsou archiváři, restaurátoři, pedagogové, ale i stavbaři a manažeři. Díky nim jsou české archivy moderními správními úřady a vědeckými institucemi, které mají své zastoupení v mezinárodních organizacích evropské i celosvětové úrovně.

"Archivář musí být zároveň historikem, odborníkem na dějiny správy, paleografem, lingvistou, zdatným uživatelem výpočetní techniky, ale také trochu detektivem a právníkem, v některých případech i psychologem a kromě toho musí být i dobrým úředníkem," sdělil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, když v úvodním slovu vyjmenovával multioborovost pracovníků v archivech a dalších institucích.

 

Ředitel SOA v Třeboni navrhl k udělení medaile tyto osobnosti:

 

Ing. Alena Kajanová, vedoucí oddělení ochrany a péče o národní archivní dědictví Státního oblastního archivu v Třeboni, za dlouholeté zásluhy v oblasti ochrany a péče o národní archivní dědictví

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, za zásluhy v oblasti archivního vzdělávání a s přihlédnutím k jeho letošnímu životnímu jubileu

PhDr. Vlastimil Kolda, odborný archivář Státního oblastního archivu v Třeboni, za významný přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jeho letošnímu životnímu jubileu

 

Blahopřeji

 

PhDr. Václav Rameš

ředitel SOA v Třeboni

 

https://www.mvcr.cz/clanek/medaili-za-zasluhy-o-ceske-archivnictvi-ziskalo-20-osobnosti.aspx

Při příležitosti mezinárodního dne zvířat, který každoročně připadá na 4. října, zveřejňuje Státní oblastní archiv v Třeboni virtuální katalog výstavy Šlechtic a zvíře. Výstavou prezentoval archiv na jaře letošního roku některé ze svých archiválií v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni a již tehdy se téma setkalo s pozitivním ohlasem veřejnosti díky atraktivitě prezentovaného archivnímu materiálu. Od dnešního dne bude výstava digitálně přístupná ještě širšímu publiku.

 

Michal Morawetz

 

Katalog Šlechtic a zvíře