Interní protikorupční program SOA v Třeboni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Třeboni (dále jen „IPP“) je nástrojem a návodem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení rozpoznaných rizik korupce v Státním oblastním archivu v Třeboni. Hlavním cílem IPP je vymezit oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat klíčová korupční rizika a po zhodnocení relevantních kontrolních a řídících mechanismů z hlediska adekvátnosti jejich nastavení v interních dokumentech formou implementace nápravných opatření tyto mechanismy posílit.

 

Státní oblastní archiv v Třeboni má nastaven systém pro oznámení podezření proti korupci a proti protiprávnímu jednání. Příslušnou osobou Státního oblastního archivu v Třeboni k příjímání a posuzování důvodnosti oznámení je: JUDr. Mojmír Vonka, Ph.D., telefonní číslo: 384 758 534, e-mailová adresa (pro níže uvedené druhy oznámení): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Systém pro oznámení podezření proti korupci

S cílem usnadnit zaměstnancům (a dalším osobám – viz dále) možnost oznámit podezření na korupci jsou pro ně nastaveny efektivní postupy. K podání oznámení podezření na korupci (dále jen „oznámení“) lze využít:

  1. a) schránku pro příjem oznámení, která je umístěna v přízemí budovy ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň, v místnosti č. 1.19 (přímo naproti vchodu, mimo dosah kamerového systému), označenou slovy „OZNÁMENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ“,
  2. b) listinné oznámení, které je možno zaslat na adresu ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy „PROTI KORUPCI“,
  3. c) e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  4. d) telefonní linku 384 758 534,
  5. e) osobní oznámení v kanceláři právníka ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „ZOO“) nevylučuje Státní oblastní archiv v Třeboni ani přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Státním oblastním archivu v Třeboni, pro kterého oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterým oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které splňuje znaky podle ZOO.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Pro účely vyrozumění o výsledcích posouzení by oznámení mělo obsahovat též kontaktní adresu oznamovatele.

Oznámení podle ZOO lze v rámci Státního oblastního archivu v Třeboni podat dle výše uvedených pravidel a výše uvedenými způsoby. Obecně lze také využít centrální e-mailovou adresu Ministerstva vnitra ČR Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonní linku 974 489 671, případně oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR dostupný na internetové adrese: https://oznamovatel.justice.cz/

Prošetřování protiprávních jednání ve služebním úřadu

Jiný možný postup při oznamování korupčního jednání, než je stanoven v IPP, je poustup dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření na protiprávní jednání ve služebním úřadu, v platném znění, přičemž oznámení podle tohoto nařízení vlády může však učinit pouze státní zaměstnanec.

K podání oznámení dle tohoto nařízení vlády lze využít:

  1. a) schránku pro příjem oznámení, která je umístěna v přízemí budovy ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň, v místnosti č. 1.19 (přímo naproti vchodu, mimo dosah kamerového systému), označenou slovy „OZNÁMENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ“,
  2. b) listinné oznámení, které je možno zaslat na adresu ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy „PROŠETŘOVATEL“,
  3. c) e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  4. d) osobní oznámení prošetřovateli. Funkci prošetřovatele vykonává právník ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni.

Stanovenými postupy je deklarována ochrana oznamovatelů s tím, že oznamovatel nesmí být v souvislosti s učiněným oznámením postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření na protiprávní jednání ve služebním úřadu, v platném znění, bude s účinností od 01.08.2023 zrušeno na základě změnového zákona č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, v platném znění. V zájmu ochrany obecných zájmů (v rámci prošetřování protiprávních jednání) lze výše uvedené způsoby kontaktu prošetřovatele využít až do jejich odvolání (změny).

Protikorupční program SOA v Třeboni  

Etický kodex zaměstnance ČR - Státního oblastního archivu v Třeboni