Státní oblastní archiv v Třeboni je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní působnost je vymezena územím Jihočeského kraje. Současná podoba SOA v Třeboni jako organizační složky státu vznikla k 1. srpnu 2002 v souvislosti s reformou veřejné správy.

Od 1. ledna 2005 se činnost archivu řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Státní oblastní archiv v Třeboni vykonává ze zákona v rámci své územní působnosti zejména tyto činnosti:

 • Kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu s působností na území krajů, u organizačních složek státu, které působí na území okresů nebo obcí, dále u správních archivů a státních příspěvkových organizací, zřízených těmito organizačními složkami, s výjimkou těch subjektů, které si zřídily specializované archivy.
 • Kontroluje výkon spisové služby u orgánů územních samosprávných celků (krajů a obcí), organizačních složek, příspěvkových organizací a jiných právnických osob zřízených územními samosprávnými celky.
 • Kontroluje výkon spisové služby u státních podniků, vysokých škol, škol a právnických osob zřízených zákonem, s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Národní archiv, a těch, které si zřídily specializované archivy.
 • Provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení u všech shora uvedených organizací.
 • Provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u zřizovatelů soukromých archivů, u podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, jakož i u politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, profesních komor, církví a náboženských společností, nadací a nadačních fondů a obecně prospěšných společností, s výjimkou jejich vrcholných orgánů, a u škol a vysokých škol a u vybraných fyzických osob.
 • Pečuje o převzaté archiválie, vede jejich evidenci a umožňuje do nich nahlížet za podmínek stanovených zákonem a badatelským řádem
 • Poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby
 • Plní úkoly oblastního a okresního vědeckovýzkumného pracoviště v oborech archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií.
 • Vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie.
 • Zřizuje specializované prezenční knihovny pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie.
 • Vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie.
 • Provádí konzervaci a restaurování archiválií