Centrální podatelna Státního oblastního archivu v Třeboni

ČR – Státní oblastní archiv v Třeboni
Husova 143, Třeboň  379 01
Po – Pá  7:30–11:00, 12:00–14:30

Základní pravidla pro podání doručená na technickém nosiči dat

  1. Přípustným technickým nosičem je CD, DVD nebo flash disk.
  2. Technický nosič dat lze doručit osobně či prostředky poštovních a doručovacích služeb na výše uvedené adresy.
  3. V případě osobního doručení elektronického podání musí být předáno jedno elektronické podání na jednom technickém nosiči dat.
  4. Předaný technický nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně, popřípadě v příloze elektronického podání.

Elektronická podatelna Státního oblastního archivu v Třeboni

Elektronická podání (podání v digitální podobě) je možné učinit dvěma způsoby, a to:

  • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny (elektronická adresa podatelny – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.),
  • prostřednictvím informačního systému datových schránek (ID datové schránky vuhaiws).

Všeobecná pravidla pro elektronická podání

I. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, musí být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Pokud je právní úkon učiněn prostřednictvím informačního systému datových schránek, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Podání veřejnoprávního původce (§ 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) musí být vždy opatřeno uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou.

II. Pokud by archivu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

III. U dokumentu v digitální podobě, který není dostupný podatelně (§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby), ale lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí archiv odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se archivu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, archiv dokument nezpracovává.

IV. Pokud odesílatel určí, že mu má být zpráva o přijetí podání v elektronické podobě doručena v listinné podobě, archiv mu zprávu na jím určenou adresu pro doručování v takové podobě odešle.

V. Datovými formáty přípustnými pro dokumenty předkládané v datové zprávě Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni jsou podle § 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb. výstupní datové formáty nebo formáty dokumentů, které jsou výstupem z autorizované konverze dokumentů, a další akceptované datové formáty:
• *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),
• *.PNG (Portable Network Graphics),
• *.TIFF (Tagged Image File Format),
• *.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
• *.GIF (Graphics Interchange Format),
• *.XML (Extensible Markup Language Document),
• *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument),
• *.TXT (prostý text),
• *.RTF (dokument v textovém standardu RTF),
• *.DOC (dokument MS Word),
• *.XLS (dokument MS Excel),
• *.FO/*.ZFO (602XML Filler dokument),

dynamické obrazové dokumenty:
• MPEG-2, ISO/IEC 13818,
• MPEG-1, ISO/IEC 11172,

zvukové dokumenty:
• MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
• MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
• WAV, PCM.

Základní pravidla pro podání učiněná prostřednictvím informačního systému datových schránek

I. Podmínky doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek jsou ustanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Maximální velikost datové zprávy dodávané prostřednictvím datové schránky je podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. 20 MB.

III. Pokud elektronické podání nesplňuje některý z požadavků na jeho doručení, není elektronickou podatelnou přijato a ve zprávě jeho odesílateli je uveden konkrétní důvod zapříčiňující nepřijetí. Zpráva odesílateli není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení; odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání podle jiného právního předpisu.

Základní pravidla pro podání formou e-mailu

I. Jednou e-mailovou zprávou je zasíláno vždy pouze jedno podání o maximální velikosti 10 MB.

II. Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

III. Podání nesmí obsahovat chybný datový formát nebo počítačový program, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci.

IV. Obdrží-li archiv na elektronickou adresu podatelny elektronické podání opatřené uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou, vyrozumí odesílatele obratem e-mailovou zprávou o přijetí podání (je-li jí podání dostupné k prověření výše uvedených náležitostí), odeslanou na adresu uvedenou v podání. Zpráva o přijetí podání, která shrnuje výsledky prvotního ověření elektronického podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru atd., je vytvářena v průběhu zpracování podání. Pokud elektronické podání nesplňuje některý z požadavků na jeho doručení, není elektronickou podatelnou přijato a ve zprávě odesílateli je uveden konkrétní důvod zapříčiňující nepřijetí. Vyrozumění odesílatele není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení; odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání podle jiného právního předpisu.