Když koncem 19. století začaly vznikat ve městech muzea, byly do nich předávány i písemné památky všeho druhu. Později se archivy oddělily od muzeí, a tak vznikly v oblasti teď už bývalého píseckého okresu městské archivy v Písku, v Milevsku, v Mirovicích, v Miroticích a v Protivíně. V 50. letech 20. století z nich byly vytvořeny dva okresní archivy: Okresní archiv v Písku, jehož činnost finančně zajišťoval od 1. 1. 1953 Okresní národní výbor v Písku, a Okresní archiv v Milevsku, který byl zřízen k 1. 1. 1952 Okresním národním výborem v Milevsku. Následkem územní reorganizace státní správy došlo v roce 1960 k jejich sloučení a Okresní archiv v Písku převzal od 1. 7. 1960 do své péče také archivní fondy z milevského okresního archivu. Od roku 1990 byl Okresní archiv v Písku spravován a provozován z rozpočtu Okresního úřadu v Písku, metodicky byl však odborně veden Státním oblastním archivem v Třeboni prostřednictvím instruktorky pro okresní archivy. Podle novely zákona o archivnictví č. 343/1992 Sb. došlo ke změně názvu archivu na Státní okresní archiv Písek. Dnem 1. 8. 2002 se stejně jako ostatní jihočeské státní okresní archivy stal vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Třeboni.

Původní ukládací prostory získal Okresní archiv v Písku v budově bývalé věznice čp. 121 na náměstí, kam byly archiválie převezeny na přelomu let 1955 a 1956. V listopadu roku 1973 byla centrála archivu z Písku přemístěna do budovy bývalého okresního soudu v Mirovicích čp. 37. Zbývající část archiválií byla přestěhována až v roce 1985 do bývalého kláštera sv. Anny v Čížové, kde je umístěna dodnes.

Protože stropní konstrukce budovy v Mirovicích byla podle statického posudku z roku 1991 silně zatížena a hrozilo nebezpečí jejího narušení, bylo koncem roku 1999 rozhodnuto přemístit centrálu SOkA Písek z Mirovic do části budovy v Nádražní ul. čp. 2149 v Písku do doby, než bude situace vyřešena vybudováním archivního pracoviště v bývalé sladovně v areálu píseckého hradu. Návrh na rekonstrukci sladovny byl podán již v roce 1995 a v roce 1997 byl projekt „Rekonstrukce sladovny Písek“ dokončen.

V listopadu roku 2000 došlo bez větších stavebních úprav k přestěhování centrály SOkA Písek z Mirovic do Písku do provizorních prostor budovy v Nádražní ul. čp. 2149, kde původně sídlil Ústav pro výzkum a vývoj ekonomiky a řízení pletařského průmyslu v Písku, po roce 1989 pak Okresní ředitelství Policie ČR. Již v květnu 2001 však bylo vzhledem k nedostatku finančních prostředků odstoupeno od rekonstrukce výše jmenované městské sladovny pro archiv a sídlo archivu se proto nezměnilo. SOkA tedy zůstal v provizorních prostorách, které v následujících letech byly stavebně opravovány za běžného provozu archivu. V roce 2002 byly obě budovy píseckého archivu v rámci delimitace převedeny do majetku Státního oblastního archivu v Třeboni.

Státní okresní archiv Písek všestranně pečuje o uložené archivní fondy okresního i místního významu. Archivní fondy okresního významu se týkají okresní politické správy, okresní samosprávy, justiční správy, státní finanční správy, školské správy atd. Archivní fondy místního významu tvoří kromě archivů měst (Písek, Milevsko, Mirovice, Mirotice, Protivín) také archivy obcí, národních výborů, farních úřadů, cechů, živnostenských společenstev, škol, spolků apod.

V SOkA Písek jsou také uloženy osobní pozůstalosti některých významných osobností regionu, např. Augusta Sedláčka (část 1850-1956), Adolfa Heyduka (1848-1923), Františka Gregory (1838-1944), Josefa Kytky (1940-1966), apod. a archivní sbírky, např. I. světová válka (1914-1918), Sbírka okupační evidence obyvatelstva okresu Písek (1939-1945), Okupace ČSSR 1968 (1968-1971), sbírka fotografií, sbírka map a plánů, sbírka soudobé dokumentace, sbírka novinových výstřižků atd.

Největším archivním fondem co do počtu běžných metrů je Archiv města Písek (1308)1420-1945(1950), který se skládá jednak ze starší Sedláčkovy manipulace s dokumenty převážně ze 17. – 19. století (tříděná městským archivářem Augustem Sedláčkem věcně, tj. podle pertinenčního principu) a jednak z manipulace městského úřadu s dokumenty z let 1850-1945.

Nejstaršími archiváliemi uloženými v SOkA Písek jsou dva zlomky latinských graduálů asi ze 14. století a písecká městská kniha, ve které začínají zápisy v roce 1420 a pokračují pak do konce 16. století. Nejstarší listinou je listina z roku 1499, kterou král Vladislav II. uděluje městečku Miroticům 2 jarmarky ročně. Vzácnou archiválií milevskou jsou registra smolná, která obsahují opisy rozsudků z let 1562-1595, jež byly pořízeny z dnes již neexistujících originálů v letech 1728-1754.