Studovna archivu je otevřena v omezeném režimu zohledňujícím hygienická opatření přijatá v souvislosti v boji s šířením nemoci COVID-19.

Badatel je povinnen:

  • objednat se ke studiu předem (e-mailem či telefonicky). Archiv mu dle provozních možností a obsazenosti studovny připraví archiválie na smluvený termín

  • do vnitřních prostorů archivních budov nevstupovat s příznaky virového onemocnění (např. zvýšená tělesná teplota/horečka, suchý kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti nebo čichu apod.)
     
  • dbát zvýšených hygienických opatření, jako i dalších požadavků obsluhy studovny

 

Uvedená opatření platí až do doby jejich odvolání.

Děkujeme za pochopení.

 

Kontakty SOkA Písek:

Tel.: 382 210 342, 382 210 348; příp. 605 247 429

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                       

Městské muzeum a galerie ve Vodňanech ve spolupráci se Státními okresními archivy Písek, Strakonice a České Budějovice, Státním oblastním archivem v Třeboni, Památníkem Terezín, Institutem Terezínské iniciativy a Židovským muzeem v Praze připravilo v budově bývalé synagogy ve Vodňanech výstavu k 75. výročí transportu většiny vodňanských židovských obyvatel do Terezína s názvem Vrátit obětem jejich tvář

     K letošním akcím pořádaným k Mezinárodnímu dni archivů se připojil také Státní okresní archiv Písek. Ve čtvrtek dne 23. června 2016 uspořádal přednášku pro studující Univerzity třetího věku s názvem „Práce s historickými dokumenty a prameny“, která byla spojena s prezentací Digitálního archivu Státního oblastního archivu v Třeboni a výstavou vybraných archiválií.

     Účastníci akce byli nejprve seznámeni s chodem archivu – legislativním rámcem archivnictví, stručnou historií Státního okresního archivu Písek, včetně problémů s ukládacími prostory, které kdy archiv musel řešit. Následovaly informace o náplni práce okresního archiváře a o výsledcích jeho činností. Tyto byly ve stručnosti dokumentovány statistickými údaji z poslední výroční zprávy archivu. V neposlední řadě se studující U3V dozvěděli, za jakých podmínek je možné nahlížet do archiválií při návštěvě archivní badatelny.

     Pak již následovala prezentace Digitálního archivu Státního oblastního archivu v Třeboni nejen na digitalizovaných archiváliích z okresních archivů, ale také na jiných tam zveřejněných dokumentech (Historica Třeboň, matriky, veduty, pohlednice, fotografie, mapy apod.). Na konkrétních příkladech bylo názorně předvedeno, jak s ním pracovat. Vzhledem ke skutečnosti, že účastníci akce v předchozím semestru absolvovali několik přednášek s genealogickou tématikou, byly prezentovány zejména digitalizované archiválie související s rodopisným bádáním. Také byla ukázána práce se zeměpisným rejstříkem, který lze využít jako jeden z možných přístupů k digitalizovaným materiálům potřebným ke studiu. Samozřejmě nemohlo být zapomenuto ani na seznámení se zveřejněnými digitalizovanými archivními pomůckami.

     Závěrem si návštěvníci této akce archivu prohlédli vystavené archiválie všeho druhu, které byly připraveny kolektivem píseckých archivářů v zasedací místnosti v prvním patře budovy SOkA Písek. Kromě listin, kronik a map byly vystaveny také cechovní typáře či psací brka z pozůstalosti Augusta Sedláčka.

V pátek 15. ledna 2016 uplynulo devadesát let od úmrtí významného českého historika Augusta Sedláčka, středoškolského profesora, autora velkolepého díla „Hrady, zámky a tvrze Království českého“, heraldika, ale také správce píseckého městského muzea a archivu. Z jeho aktivního působení v píseckém městském archivu vzešla třídílná monografie „Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou I-III“.

Při této příležitosti proběhlo téhož dne vzpomínkové setkání na píseckém Svatotrojickém hřbitově, kterého se zúčastnili také archiváři Státního okresního archivu Písek. Na hrob Augusta Sedláčka položili kytici růží.

Státní okresní archiv Písek se však připojuje ke vzpomínkám nejen kyticí, ale i prací, která Augusta Sedláčka připomene zejména odborné veřejnosti. Již v loňském roce došlo ke spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, ve kterém je uložena hlavní část Sedláčkova osobního fondu. Na publikaci “August Sedláček in the Age of Digital Humanitis“, která vznikla společně s databází v rámci projektu „Kartotéky Augusta Sedláčka; Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů“, se Státní okresní archiv Písek podílel soupisem a popisem Sedláčkových píseckých kartoték. V letošním roce pak bude ve Státním okresním archivu Písek zpracován a zinventarizován osobní fond August Sedláček, PhDr. 1850 – 1926 (1956). Bude vytvořen inventář, který poté bude přidán k ostatním píseckým digitálním archivním pomůckám zveřejněným v DigiArchivu Státního oblastního archivu v Třeboni.