Vážení badatelé,

kvůli plánované opravě v archivních depotech umístěných v prostorách třeboňského zámku budou některé archivní soubory v době od 1. 10. 2019 do odvolání zcela nepřístupné. Níže psaný seznam uvádí ty nejdůležitější z nich.

Děkujeme za pochopení


Buquoyská hlavní pokladna Nové Hrady
Buquoyské ústřední ředitelství Nové Hrady
Buquoyské ústřední ředitelství Praha
Krajský výbor KSČ České Budějovice
Lesní úřad (říšský) Gmünd
Lesní úřad (říšský) Nové Hrady
Lesní úřad (říšský) Třeboň – jih
Lesní závod Třeboň
Oseva, semenářský statek Protivín, s.p.
Pracovně výchovný Tábor Planá nad Lužnicí
Rodinný archiv Buquoyů
Správa státních lesů Nové Hrady
Správa státních lesů Třeboň
Státní statek Hluboká nad Vltavou
Státní statek Chlum u Třeboně
Státní statek Chlum u Třeboně (mapy)
Státní statek Nové Hrady
Velkostatek Jemniště
Velkostatek Kuří
Velkostatek Nové Hrady (část fondu, zvláště mapy a technické výkresy)
Velkostatek Nusle-Vršovice
Velkostatek Rožmberk nad Vltavou

V pátek 7. června 2019 umožnil Státní oblastní archiv v Třeboni nahlédnout do vybraných, historicky cenných fondů: Rodinný archiv Schwarzenbergů - sbírka tištěných map a Sbírky map správy buquoyjských statků. Jak lze již podle názvu fondů vytušit, byla naše expozice tentokrát zaměřena na staré mapy a vyobrazení významných měst Evropy. Jednodenní výstava se konala v rámci Mezinárodního dne archivu a proběhla od 8 do 18 hodin v archivním sále bývalého třeboňského kláštera. Počet návštěvníků výstavy byl 140 osob, jednotlivci a dvě třídy studentů třeboňského gymnázia. S nadsázkou můžeme říci, že jsme všechny zájemce, prostřednictvím mapového listu pozvali na historický výlet do evropských metropolí…jako například Paříže roku 1797, Petrohradu roku 1710, Říma Léta Páně 1773, Vídně 1770, Prahy 1755, Moskvy 1812 a dalších. Věříme, že se cestování časem našim návštěvníkům líbilo a bylo pro ně poučné a zajímavé.

Rodinný archiv Schwarzenbergů - sbírka tištěných map. Tato sbírka vznikala postupně shromážděním map a plánů, které příslušníci schwarzenbergského rodu potřebovali při cestování, například při výkonu státních služeb /maršál Karel Schwarzenberg byl rakouský velvyslanec v Petrohradě i v Paříži/ či pro zábavu. Tyto mapy a plány umožňovaly orientovat se v cizích zemích a městech. Mapy se časem stávaly neaktuálními a byly proto přesunuty do rodinného archivu. Některé mapy byly též zakoupeny v antikvariátech, jako historické artefakty. Sbírka v dnešní době obsahuje více než 14 600 listů map /jako list se počítají i jednotlivé části map rozdělených pro svou velikost a listy v atlasech/, které pocházejí od poloviny 17. až do první poloviny 20 století. https://digi.ceskearchivy.cz/1578/63

Sbírka map správy buquoyjských statků. Samotnou sbírku map, která v minulosti patřila šlechtickému rodu Buquoyů, založil Jan Nepomuk Buquoy. Jeho následovníci a majitelé rodového jmění pokračovali v rozšiřování mapové sbírky. https://digi.ceskearchivy.cz/21200001001368

Na realizaci výstavy spolupracovali: archivní odbor, oddělení pro zpřístupňování a evidenci NAD, oddělení ochrany a péče o NAD, oddělení digitalizace.

Mgr. Marie Kalátová

Státní oblastní achiv v Třeboni ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze měl tu čest ve dnech 24. a 25. října 2018 přivítat účastníky již tradičního Semináře k dějinám Židů v Čechách. Bohatý program přinesl zajímavé příspěvky na různá témata – fungování židovských náboženských obcí a korporací od 2. poloviny 19. století a jejich emancipace v rámci kodifikace právního postavení, osudy jednotlivých židovských rodin v jižních, středních a západních Čechách, výzkumy a rekonstrukce židovských hřbitovů (např. v Rožmberku nad Vltavou, v Mladé Vožici, Třeboni, Vodňanech), židovští uprchlíci z Haliče na Domažlicku nebo osudy zrakově postižených židovských vězňů v Terezíně.

Byly představeny také výsledky rozsáhlých výzkumů v oblasti filologické, např. prolínání majoritních jazyků v hebrejské epigrafice venkovských hřbitovů českého pohraničí 17.- 19. století; v oblasti literární – (ne)známé osudy spisovatele Jiřího Weila nebo k osobnosti spisovatele Moritze Reicha z Rokytnice v Orlických horách, či projevy antisemitismu v  běžné literární a později novinové produkci od středověku po současnost; i z pohledů poválečných dějin – českoslovenští Židé jako oběti represe v SSSR.

 V archivním bloku referátů zazněl zajímavý příspěvek k výzkumu pečetí židovských obchodníků či byly představeny zajímavé a stranou badatelského zájmu stojící fondy obsahující potřebné dokumenty k výzkumu židovské problematiky (Národní správa majetkových podstat-obvodová úřadovna Tábor či Německá osidlovací společnost).   

Téměř 50 účastníků a posluchačů ocenilo milou atmosféru, setkání kolegů z typově skutečně různých institucí zabývajících se studiem této problematiky a výborně sestavený program. Doufejme, že se na jihu Čech nesetkáváme poprvé.

Za organizátory: Mgr. Vlastimila Hamáčková (Židovské muzeum Praha) a PaedDr. Laděna Plucarová (Státní oblastní archiv v Třeboni)

V úterý 2. října 2018 byla ve výstavním sále Státního okresního archivu v Českých Budějovicích zahájena výstava archivních dokumentů s názvem 100 let – Vznik Československé republiky a jižní Čechy, kterou k letošnímu 100. výročí vzniku samostatného československého státu připravili pracovníci třeboňského archivu. Vernisáže výstavy se zúčastnili zástupci Odboru archivní správy MV ČR, Národního archivu v Praze, řady dalších archivů, knihoven a muzeí a také početná veřejnost. Výstava řečí dobových pramenů přibližuje veřejnosti jak dobu krátce před vznikem republiky, poznamenanou posledními měsíci první světové války, tak i nelehký zrod nového státu a první léta jeho samostatné existence. Exponáty ze svých depozitářů poskytlo všech sedm jihočeských okresních archivů a také čtyři oddělení třeboňského archivu.

Ústředním momentem výstavy je samotný vznik československého státu 28. října 1918. Republika však nevznikla sama od sebe. Jejímu vyhlášení předcházela řada jednání a událostí, které její vznik zásadním způsobem ovlivnily a podpořily. Nemalou roli tu sehrála i aktivita vojenských jednotek československých legií. Zajímavé (byť ne vždy souhlasné) byly v té době i postoje české šlechty. Všem těmto aspektům se výstava věnuje, stejně tak jako neúspěšným pokusům vyhlásit republiku již o dva týdny dříve, k nimž došlo v některých jihočeských městech a obcích. A protože jižní Čechy byly ve svých pohraničních oblastech po staletí obývané německým obyvatelstvem, které povětšinou vznik Československa odmítalo, zaměřuje se část výstavy i na tuto záležitost a na neúspěšné snahy o začlenění jihočeského příhraničí k Německu. Z hlediska územního vývoje nové republiky pak nelze opomenout ani připojení vitorazských obcí, k němuž došlo v roce 1920. Výstava v českobudějovickém archivu bude veřejnosti přístupná do 30. října, vždy v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

 

Za jihočeské archivy a za autorský tým PhDr.  Vlastimil Kolda

 

Dne 26. června 2018 navštívila Státní oblastní archiv v Třeboni delegace archivářů z Čínské lidové republiky, složená ze zástupců vedení archivů z čínské provincie Jiangsu. Kolegové se v našem archivu zastavili v rámci pracovní cesty po zemích střední Evropy. Vedle České republiky navštíví další instituce na Slovensku, Maďarsku a v Rakousku. Pracovní setkání se neslo v duchu vzájemného předávání zkušeností v oboru archivnictví. Hosté se živě zajímali o prostředí a činnost archivu. Jejich otázky směřovaly také k problematice uchovávání a ochrany archiválií. Ocenili prohlídku restaurátorských ateliérů, kde se mohli seznámit s prací konzervátorek a knihařek. Se zájmem si vyslechli odborný komentář k vystaveným dokumentům, kterým se kolegyně aktuálně věnují. Velký dojem na ně udělala prohlídka historických depozitářů na zámku. Obdivovali autenticitu prostředí i prezentované originály archiválií.  Zejména stáří a historická hodnota archiválií se setkala s nelíčeným zájmem neboť v domácím prostředí pečují převážně o moderní archivní dokumenty. Vhled do archivnictví  tak vzdálené země jako je Čína, navíc kolébky papíru vůbec, bylo pro třeboňské archiváře příjemným a netradičním zážitkem.

Foto: Štěpán Kárásek