Oddělení správy fondů a sbírek Státního oblastní archivu v Třeboni plní v rámci předmětu své činnosti zejména tyto úkoly:
  1. spravuje  svěřenou část Národního archivního dědictví (NAD) a zajišťuje všestrannou péči o ni, deponuje fondy a sbírky vzniklé z činnosti panství a velkostatků a rodinné archiválie jejich vlastníků, dále z činnosti soudních, politických, církevních, samosprávných, spolkových, zdravotních,školských, zemědělských, lesnických a jiných institucí a organizací působících na území Jihočeského kraje
  2. zpracovává podle metodických pravidel a postupů archivní fondy a sbírky a zajišťuje tak zpracováním archivních pomůcek jejich zpřístupnění,
  3. přejímá přírůstky archivního materiálu vzešlé z činnosti původců v jeho působnosti, zajišťuje delimitace i archiválií, zpracovává lokaci svěřených archivních fondů a sbírek
  4. pravidelně kontroluje fyzický stav archiválií (klimatický režim v depozitářích, uložení)  a zajišťuje spolu s oddělením fyzické péče o archiválie odstraňování zjištěných nedostatků
  5. vyřizuje písemné žádosti badatelů a institucí, vyhledává a zpracovává požadované údaje ve formě rešerší, potvrzení, podkladů apod., pro oddělení využívání NAD vyhledává a do badatelny připravuje ke studiu žádaný materiál  
  6. podílí se na vědeckovýzkumné a publikační činnosti oblastního archivu v oblasti archivnictví, historie a příbuzných vědních oborů
Důležité informace pro badatele