Pokyny a pravidla pro autory publikující ve sborníku Archivum Trebonense

 

Redakční rada Archivum Trebonense žádá všechny autorky a autory o dodržování následujících zásad.

 

 

I.

Formální úprava textů

 

Původní a dosud nepublikované příspěvky posílejte v textovém formátu MS Word. V samostatném souboru připojte anotaci (cca 800 znaků) a klíčová slova (ideálně přizpůsobená databázi Národní autority ČR). Text neformátujte, nezarovnávejte do bloku, nepoužívejte dělení slov, pro zvýraznění nadpisů a podnadpisů používejte tučný řez písma. Odkazy na použité prameny a literaturu vkládejte automaticky přímo do textu pomocí poznámky pod čarou („vložit poznámku pod čarou“, příp. klávesová zkratka „alt+shift+B“). Doslovné citace v textu pište kurzívou a umisťujte do uvozovek. Ročníky časopisů a sborníků uvádějte arabskými číslicemi. Tiret/spojovník (-) a pomlčku (–) používejte podle pravidel českého pravopisu (např. ve spojeních válečná léta 1914–1918, 1.–3. května 2005, s. 77–84, trasa Praha–Brno, okres Brno-venkov, Rakousko-Uhersko).

 

Obrazové přílohy, tabulky ani grafy nevkládejte do textu, ale posílejte samostatně s náležitým popisem (v příspěvku lze vyznačit místo jejich zařazení). Autorská a reprodukční práva k obrazovým přílohám zajišťuje autor sám. Počet příloh není omezen, větší počty je však třeba konzultovat s redakcí.

 

 

II.

Vzory citací literatury a pramenů v poznámkách pod čarou

 

Monografie

Miloslav PECHA – Václav VONDRA, Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození 1939–1945, České Budějovice 2004, s. 92–94.

 

Titíž, Karel Šatal. Portrét bojovníka proti fašismu (1915–1942), České Budějovice 1984, s. 14.

 

Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 19973, s. 159.

 

Vladimír FORST (ed.), Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 2. díl, 1. svazek (H–J), Praha 1993.

 

I. HLAVÁČEK – J. KAŠPAR – R. NOVÝ, Vademecum, s. 31.

 

 

 

Neperiodické sborníky

Miloš KADLEC, Řezbář Petr Bušek a Sychrov, in: Kamenná kniha. Sborník k romantickému historismu, Sychrov 1997, s. 293–202.

 

Vratislav RYŠAVÝ, Romantický zámek v Klenové, in: tamtéž, s. 120.  

 

Miloš HAVELKA, Max Weber ve sporu o smysl českých dějin aneb O Slavíkově čtení novokantovské metodologie věd o kultuře, in: Lukáš BABKA – Petr ROUBAL (edd.), Život plný střetů. Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978), Červený Kostelec 2009, s. 97–108.

 

Odborné časopisy, periodické sborníky, denní tisk

Michal MORAWETZ, Zoologická klasifikace podle hraběte Jiřího Buquoye, Archivum Trebonense 15, 2020, s. 148–155.

 

Pavla VRBOVÁ – Romana KMOCHOVÁ, Praha objektivem Přemysla Koblice, Pražský sborník historický 42, 2015, s. 369–398.

 

Aneta SLAVÍKOVÁ, Šermíři přivítali první letošní návštěvníky Orlíku, Radniční listy [Humpolec] 15, 2014, duben, s. 6.

 

Šibřinky Sokola píseckého, Otavan. Týdenník pro veřejné zájmy královského města Písku a okolí 24, 8. 2. 1902, č. 6, s. 4.  

 

Heslo v encyklopedii/slovníku

Heslo Hostlovský Hermannus, in: Jaroslava HOFFMANNOVÁ – Jana PRAŽÁKOVÁ, Biografický slovník archivářů českých zemích, Praha 2000, s. 244.

 

Heslo Chotek, in: Ottův slovník naučný, 12. díl (Ch–Sv. Jan), Praha 1897, s. 370. 

 

Heslo Městské lesy, in: Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 1998, s. 268.

 

Heslo Karel Jonáš, in: Vladimír FORST (ed.), Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, 2. díl, 1. svazek (H–J), Praha 1993, s. 574.

 

Archivní prameny

Státní oblastní archiv v Třeboni, oddělení Třeboň (dále jen SOAT, odd. Třeboň), Velkostatek Cítoliby, stará registratura, kniha 35, sign. IIA 5AU Nro 1, výtah ze soupisu poddaných k roku 1804 se záznamy pro ves Chlumčany, pag. 12 (v DA sn. 19).

 

Tamtéž, Sbírka matrik Jihočeského kraje, Římskokatolická farnost Benešov nad Černou, kniha 7, matrika narozených 1843–1872, fol. 178v (v DA sn. 177).  

 

Tamtéž, Římskokatolická farnost Chýnov, kniha 25, matrika zemřelých 1842–1912, fol. 44r (v DA sn. 47).

 

Státní okresní archiv (dále jen SOkA) České Budějovice, Archiv obce (dále jen AO) Dubné, kart.  1, sign. I/2, zaměstnanci obce.  

 

Tamtéž, kniha 4, kniha protokolů o schůzích stavební komise, nestr., zápis ze dne 24. 9. 1931.   

 

SOkA Písek, AO Dobev, kart. 2, sign. IX/A, zajištění ubytování pro obecního chudého.  

 

Kvalifikační práce

Eva KOCHOVÁ, Dokumenty o severoamerických kulturách ve fondu knihovny Náprstkova muzea v Praze, Praha 2006 (= bakalářská práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze), s. 15.

 

Elektronické zdroje

Alois JIRÁSEK, Psohlavci [online], Praha 1982, s. 22–30. Dostupné z: http://web2.mlp.cz [cit. 13. 06. 2011].

 

Martina KNOPOVÁ, Bezpečnost dat v informačních systémech [online], Ikaros 15, 2011, č. 6. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6946 [cit. 14. 06. 2011].

 

Některé veduty je možné vidět v Digitálním archivu Státního oblastního archivu v Třeboni, záložka Grafické sbírky, dostupné z: http://digi.ceskearchivy.cz [cit. 29. 05. 2016].

 

Rozhovor

Aleš František PLÁVEK – Jiří CUKR, Digitalizované matriky nabízejí už přes milion snímků [rozhovor s A. F. Plávkem jako novinový článek]. Českobudějovický deník, 22. 4. 2014, č. 94, s. 2.

 

 

III.

Vzory popisů příloh

 

Popisky obrazových příloh

Situační plán uspořádání zoologické zahrady na Ohradě. Státní oblastní archiv v Třeboni, odd. Třeboň, Velkostatek Hluboká nad Vltavou, Mapy a plány, inv. č. 947, č. plánu 2 106, nedatováno.

 

Románsko-gotický kostel sv. Mořice v Mouřenci. Foto Jiří Pešta, 2020.

 

Radnice v Kašperských Horách. Muzeum Šumavy Sušice, nesignováno, nedatováno [1870–1880].

 

Ilustrace dětské knihy s kočkami. Převzato z: WAIN, Louis, BINGHAM, Clifton, Fun and Frolic, London 1900, s. 40–41.

 

 

IV.

Základní zkratky

 

AO – archiv obce

AM – archiv města

cit. – citováno

DA – digitální archiv

ed./edd. – editor/editoři

fol. – folio

inv. č. – inventární číslo

kart. – karton

odd. – oddělení

pag. – pagina

r. – recto

s. – strana

sn. – snímek

SOA – Státní oblastní archiv 

SOkA – Státní okresní archiv

srov. – srovnej

sv. – svazek

sign. – signatura

v – verso