Pokyny a pravidla pro autory publikující ve sborníku Archivum Trebonense

Uvedené pokyny a pravidla pro příspěvky do sborníku Archivum Trebonense vycházejí jak z etických zásad pro publikování odborných příspěvků, tak ze dvou platných norem, a sice ČSN 01 6910 (2014) pro úpravu dokumentů zpracovaných textovými procesory a ISO 690 (2011) pro bibliografické citace. V případě, že se oba tyto předpisy v některých detailech liší od zavedené redakční praxe, anebo umožňují použití vlastní úpravy textu a citací, přikročila redakce k alternativě jednotného stylu, vycházejícího z předchozích zkušeností a zvyklostí v oborech archivnictví a historie. Sepsání příspěvku by mělo vycházet z předpokladů originality, vysoké jazykové úrovně a výstižnosti textu, včetně dodržování základní struktury odborné stati (úvod, metodologie, popis sledovaných jevů, výsledky a jejich shrnutí, závěrečná rekapitulace). K příspěvku je nutné připojit abstrakt a klíčová slova (ideálně přizpůsobená databázi Národní autority ČR), u recenzovaného článku potom vždy résumé v rozsahu do jedné normostrany (= 1 800 znaků). Text je nutné členit do logických odstavců, které by měly být uvozeny tematickou větou s následným rozvitím a analogickým ukončením. Nadměrné členění statě do odstavců působí nejednotně, a proto si v takovém případě redakce vyhrazuje právo na úpravu jejich počtu.

Etické zásady

Zájemci o publikování ve sborníku Archivum Trebonense vyplňují kontaktní formulář, jímž se přihlašují do nejblíže vydávaného čísla. Tímto krokem se zříkají jakýchkoliv forem plagiátorství, zavazují se dbát všech pokynů a pravidel pro autory a berou na vědomí, že jejich rukopis musí splňovat kritéria původního odborného textu. O konečném přijetí příspěvku, stejně tak jako o jeho zařazení do příslušného oddílu sborníku, rozhoduje vždy redakce. Stejné právo si vyhrazuje i na úpravu počtu obrazových či jiných příloh. Pokud autoři nestihnou zaslat své příspěvky do data řádné uzávěrky, je podle situace možná individuální dohoda s redakcí na prodloužení lhůty k odevzdání. Zařadí-li redakce příspěvek do recenzované části, posoudí jej dva nezávislí recenzenti zcela anonymně. V případě jednoho zamítavého a jednoho doporučujícího posudku bude k řízení přizván recenzent třetí a podle výsledku těchto tří posudků se redakce rozhodne, zda příspěvek přesune do nerecenzované části, zda jej autorovi vrátí k přepracování anebo jej ze sborníku vyřadí zcela. 

Pokud bylo přihlášené téma již publikováno týmž anebo jiným autorem v jiném periodiku, pak jej lze přijmout pouze v případě, že přináší nové poznatky. O předchozím publikování musí být učiněna zmínka buď v textu anebo v poznámkovém aparátu a důsledně přitom citovány již dříve zveřejněné pasáže! Po přijetí článku autor spolupracuje s redakcí a dbá jejích pokynů vzešlých z redakční práce při jazykových korekturách a recenzním řízení. V případě spoluautorství určují samotní přispěvatelé hlavního a vedlejšího autora, případně autory, a jejich pořadí. Při připojení obrazových příloh k textu ručí autoři za to, že nebyla dotčena autorská práva třetí strany, vážící se na tyto přílohy, za jejichž porušení nenese redakce ani vydavatel žádnou zodpovědnost. Za obsahovou správnost svých příspěvků ručí výhradně autoři samotní.

Formální úprava textu a předání příspěvku

Text by měl respektovat normu ČSN 01 6910 (2014) a splňovat základní kritéria smysluplného členění, měl by být proveden jedním typem písma, řezu a velikosti. Pro zvýraznění nadpisů a podnadpisů lze přesto použít tučný řez jednotně zvoleného fontu. Je vhodné, aby autoři rozlišovali tiret (-) a pomlčku (–), tři tečky (slovo …) a výpustku (slovo…), používali horní a dolní dvojité uvozovky (tedy „slovo“). Interpunkční znaménka je nutné svazovat s předchozím slovem a po nich provést mezeru (tedy … slovo. Text…). Stať se člení do obsahově logických odstavců, zarovnaných vodorovně doleva bez odsazení a svisle oddělovaných mezerou (1 x enter) bez meziodstavcových mezer.

Poznámkový aparát se neprovádí souhrnně za stať, nýbrž průběžně pod čáru, a to automaticky, nikoliv ručně. V případě parafrází a převzatých, doslovně citovaných výrazů ze zdrojových textů ve stati se tyto označují kurzívním řezem; pokud je na ně odkazováno v poznámkovém aparátu, potom v témže řezu s ohraničením uvozovkami. Číselné odkazy na poznámky v textu jsou řešeny prioritně horním indexem na konci věty, možné je umístění i za nejblíže následující interpunkční znaménko. Případné podkapitoly se nečíslují a přílohy nezalamují do textu. K příspěvku lze připojit maximálně pět obrazových příloh s popisky, vyšší množství je zapotřebí konzultovat s redakcí. Redakce si vyhrazuje právo na výběr autorem poskytnutých obrazových příloh, jejich redukci anebo úplné odmítnutí. Ostatní typografické úpravy, jednotné pro celý sborník, budou provedeny při sazbě podle požadavků vydavatele. Text předejte redakci výhradně v elektronické podobě buď prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. anebo osobně, s redakcí dohodnutou formou. Obsah zásilky rozčleňte do zvláštních souborů na samotný text příspěvku, résumé, klíčová slova, kontaktní údaje (poštovní a e-mailová adresa) a obrazové, případně jiné přílohy. Résumé zasílejte pouze v jazyce příspěvku, překlad zajistí redakce.

KOMENTÁŘ

K vyhotovení příspěvku redakce doporučuje textový editor MS Word, písmo Calibri, velikost 11, okraje 25 mm (vlevo a nahoře) a 25 mm (vpravo a dole), styl normální, řádkování jednoduché.

Citace a popisy příloh

V případě citací dodržujte normu ISO 690 (2011) podle níže uvedených příkladů. V případě edic a neperiodických sborníků s uvedeným jménem editora použijte pro editora/editory zkratku ed./edd. (= edidit/ediderunt). Pro svazek používejte zkratku sv., pro stranu zkratku s. (v případě citací celých článků se uvádí rozsah stran bez této zkratky), pro již jednou citované dílo fakultativně zkratku cd. Jednu a každou další citaci ukončujte vždy tečkou, a to i tehdy, budou-li následovat těsně za sebou (např. v rámci jedné poznámky pod čarou). Při bezprostředním opakování citace nahraďte totožné části slovy Tamtéž/Táž/Týž/Titíž.

 

I. Monografie

Monografie s jedním až pěti autory

vzor

PŘÍJMENÍ, jméno autora. Název. Vedlejší název. Vydání. Místo: nakladatel, rok. Edice, číslo edice či svazku, rozsah citovaných stran. ISBN.

příklad

HORČIČKA, Václav, ŽUPANIČ, Jan. Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mansfeldové v 1. polovině 20. století. Vyd. 1. Praha: Agentura Pankrác, 2017, 231–236. ISBN 978-80-86781-33-4.

KOMENTÁŘ

V případě prvního a (zatím) jediného vydání lze údaj „Vyd. 1.“ vypustit. Pokud nemá monografie číslované stránky, což platí především u starších vydání, pak se stránkový rozsah citovaného textu odpočítává ručně a uvádí do hranatých závorek, např. [2–10]. U přeloženého díla se za jeho název uvádí název v jazyce originálu do hranatých závorek v základním řezu (regular). Po čísle vydání pak následuje zmínka o překladu, např. Z německého originálu přeložila Marie Bláhová.

 

Monografie s více než pěti autory a kolektivní monografie

vzor

PŘÍJMENÍ, jméno autora. Název. Vedlejší název. Vydání. Místo: nakladatel, rok. Edice, číslo edice či svazku, rozsah citovaných stran. ISBN.

příklad

ŠESTÁK, Miroslav et al. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1998, 302–303. ISBN 80-7106-266-9.

KOMENTÁŘ

V případě více než pěti autorů se uvádí pouze autor hlavní, za nímž následuje zkratka „et al.“ pro vyjádření kolektivního díla.

 

II. Sborníky a odborné časopisy

Příspěvek v neperiodickém sborníku (bez editora)

vzor

PŘÍJMENÍ, jméno autora. Název příspěvku. Vedlejší název příspěvku. In: Název sborníku. Vedlejší název sborníku. Místo: nakladatel, rok, stránkový rozsah příspěvku. ISBN.

příklad

KADLEC, Miloš. Řezbář Petr Bušek a Sychrov. In: Kamenná kniha. Sborník k romantickému historismu. Sychrov: Zámek Sychrov, 1997, 293–202. ISBN 80-238-2264-0.

KOMENTÁŘ

U neperiodických sborníků, případně u sborníků, jež sice vycházejí periodicky, ale nejsou registrované jako seriálové, se uvádí jen ISBN, protože ISSN nemají přidělen.

 

Příspěvek v neperiodickém sborníku (s editorem)

vzor

PŘÍJMENÍ, jméno autora. Název příspěvku. Vedlejší název příspěvku. In: Editor (= ed.)/editoři (= edd.). Název sborníku. Vedlejší název sborníku. Místo: nakladatel, rok, stránkový rozsah příspěvku. ISBN.

příklad

HAVELKA, Miloš. Max Weber ve sporu o smysl českých dějin aneb O Slavíkově čtení novokantovské metodologie věd o kultuře. In: BABKA, Lukáš, ROUBAL, Petr (edd.). Život plný střetů. Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978). Červený Kostelec: Pavel Mervart. Praha: Národní knihovna ČR, 2009, 97–108. ISBN 978-80-86818-94-8.

KOMENTÁŘ

Neperiodický sborník může být vydáván k výročí významné osobnosti, k necyklicky se opakující či monotematicky zaměřené konferenci atd., zpravidla má uvedeny své editory. Před jejich jména se vkládá předložka „In:“ a za ně potom zkratky ed. anebo edd. do závorky. O uvádění kódů ISBN a ISSN platí totéž co v předchozím případě.

 

Citace celého sborníku periodického bez editorů

vzor

Název sborníku. Vedlejší název sborníku. Místo: nakladatel, rok, číslo vydání. ISBN a/nebo ISSN.

příklad

Archeologie západních Čech. Plzeň: Západočeské muzeum, 2010, 1. ISSN 1804‑2953.

 

Citace celého sborníku neperiodického s editory

vzor

Editor (ed.)/Editoři (edd.). Název sborníku. Vedlejší název sborníku. Místo: nakladatel, rok, číslo vydání. ISBN.

příklad

BABKA, Lukáš, ROUBAL, Petr (edd.). Život plný střetů. Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978). Červený Kostelec: Pavel Mervart. Praha: Národní knihovna ČR, 2009. ISBN 978-80-86818-94-8.

KOMENTÁŘ

Obě citace se používají při upozornění na kolektivní dílo jako celek. Při odkazu na konkrétní příspěvek ve sborníku je třeba vybrat jednu z předchozích dvou citačních variant pro sborníky!

 

Příspěvek v periodickém sborníku a odborném časopise

vzor

PŘÍJMENÍ, jméno autora. Název příspěvku. Vedlejší název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název periodika. Místo: nakladatel, rok, číslo vydání, popřípadě ročník(svazek v ročníku), stránkový rozsah příspěvku. ISSN (a)nebo ISBN.

příklad

VRBOVÁ, Pavla, KMOCHOVÁ, Romana. Praha objektivem Přemysla Koblice. Pražský sborník historický. Praha: Archiv hlavního město Prahy a Scriptorium, 2014, 42(1), 369–398. ISBN 978-80-86852-64-5 a 978-80-88013-11-2. ISSN 0555-0238.

KOMENTÁŘ

Předložka „In:“ se u periodických sborníků a odborných časopisů nepíše. Uvádí se vždy všichni známí vydavatelé a k nim všechny dostupné kódy ISBN i ISSN. Pokud je titul označen v ročníku římskou číslicí, přepisuje se do citace číslicí arabskou. Vychází-li v ročníku více čísel, připojuje se právě citovaný svazek k ročníkovému číslu v závorce bez mezery; např. 10(2), tedy druhé číslo v 10. ročníku.

 

III. Kvalifikační práce a ostatní tiskoviny

Kvalifikační práce

vzor

PŘÍJMENÍ, jméno autora. Název práce. Vedlejší název práce. Místo vytvoření, rok vytvoření. Typ kvalifikační práce. Název školy. Název fakulty.

příklad

KOCHOVÁ, eva. Dokumenty o severoamerických kulturách ve fondu knihovny Náprstkova muzea v Praze. Praha, 2006. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta.

KOMENTÁŘ

Za název fakulty lze přiřadit název odborného pracoviště, např. katedry. Za úplně poslední údaj v citaci lze zařadit odkaz na citované strany, pokud není citována práce jako celek (například zde: Filozofická fakulta, 22–30.).

 

Ostatní tiskoviny

vzor

PŘÍJMENÍ, jméno autora/autorů. Název příspěvku. Vedlejší název příspěvku. Název periodika. Datum vydání ve tvaru 1. ledna 1900, ročník(číslo výtisku v ročníku), stránkový rozsah příspěvku. ISSN.

příklad

SLAVÍKOVÁ, Aneta. Šermíři přivítali první letošní návštěvníky Orlíku. Radniční listy. Humpolec: Město Humpolec, duben 2014, 15(4), 6.

KOMENTÁŘ

Do ostatních tiskovin se počítají noviny, obecní zpravodaje, občasníky, podnikové, spolkové a příležitostné tiskoviny. Datace je u ostatních tiskovin uváděna ideálně podle vzoru 10. ledna 1900. Pokud je známý ročník, v němž vyšlo více čísel, píše se číslicí, není-li známý, uvádí se v témže smyslu rok vydání; tedy např. 2017(2). Pokud některá periodika označují výtisky např. měsícem, supluje tento údaj číslo ročníku v závorce a uvádí se za čárkou, po níž může následovat ještě odkaz na stranu; např. 2017, květen, 2. Měsíc nelze v tomto případě nahradit číslicí, protože vydávání může probíhat nepravidelně (např. první číslo v ročníku vychází až v květnu). V případě, že vydavatel čísluje periodikum od začátku vydávání kontinuálně bez ohledu na ročníky, uvádí se číslo vydání samostatně do závorky za ročník, po němž může následovat ještě odkaz na stranu; např. 20, (55), 2. Místo vydání a jméno vydavatele se citují jen v případě, že vychází několik titulů téhož názvu s různým místem vydání; např. zpravodaj Radniční listy, vydávaný v Havířově, Humpolci, Trutnově a dalších městech.

 

IV. Elektronické zdroje

On-line kniha

vzor

PŘÍJMENÍ, jméno autora [nosič]. Vydání. Místo: vydavatel, rok publikování. Edice, číslo edice či svazku, rozsah citovaných stran [cit. 10. 01. 1900]. ISBN. Dostupné z: URL adresa.

příklad

JIRÁSEK, Alois. Psohlavci [online]. Vyd. 9. Praha: Albatros, 1982. Četba pro žáky základních škol, sv. 5, 22–30 [cit. 13. 06. 2011]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz.

 

Příspěvek v elektronickém periodiku

vzor

PŘÍJMENÍ, jméno autora. Název příspěvku. Název periodika [nosič]. Místo: vydavatel, rok vydání, ročník(číslo v ročníku) [cit. 10. 01. 2011]. ISSN. Dostupné z: URL adresa. 

příklad

KNOPOVÁ, Martina. Bezpečnost dat v informačních systémech. Ikaros [online]. Praha: IKAROS, 2011, 15(6) [cit. 14. 06. 2011]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6946.

 

Prostý odkaz na web

vzor

Dostupné z: úplná internetová adresa [cit. 01. 01. 2017]. Poznámka o omezeném přístupu. Path: hierarchicky řazená adresní cesta.

příklad

Dostupné z: http://digi.ceskearchivy.cz [cit. 29. 05. 2016]. Přístup pouze po registraci. Path: Digitalizované materiály, periodika, Archivum Trebonense.

KOMENTÁŘ

Nosičem se rozumí buď on-line přístup [online] anebo digitální data na přenosném disku [disk]. Dostupné webové odkazy u citací elektronických zdrojů lze doplnit zpřesňujícími údaji adresní cesty, případně další adresou, z níž je titul dostupný, a poznámkou o omezeném přístupu.

 

V. Ostatní normované citace

Televizní anebo rozhlasový příspěvek

vzor

PŘÍJMENÍ, jméno autora. Číslo dílu jen v rámci seriálu. Název příspěvku. In: Název relace [typ relace]. Stanice, zpřesněný název stanice, datum vysílání. Další zpřesnění.

příklad

NOVÁK, Jindřich. Nálezy prehistorických zkamenělin na Lounsku. In: Meteor [rozhlasový magazín]. Český rozhlas 2, Dvojka, 01. 10. 2016.

KOMENTÁŘ

Za seriály se nepovažují relace v pravidelných časech, např. zpravodajské bloky a zájmové magazíny; u těchto pořadů se číslo vysílaného dílu neuvádí. Naopak, uvádí se u seriálu, jímž může být pořad na jediné téma od jediného autora, vysílaný na několik dílů. V dalším zpřesnění lze uvést například odkaz na rozhlasový archiv on-line anebo stopáž. U pořadů zahraniční produkce, odvysílaných v českém mediálním prostoru, lze uvést také zemi původu originálu a rok vzniku, a to před název stanice; např. Slovensko, 2005.

 

VI. Ostatní citace mimo normovaný rámec

Archivní prameny

vzor

Archiv, archivní pracoviště, archivní fond, fondové oddělení, evidenční jednotka, inventární číslo, signatura, stručný popis kusu, paginace anebo foliace; zpřesnění o digitalizaci.

příklad

SOAT, odd. Třeboň, Velkostatek Cítoliby, stará registratura, kniha 35, sign. IIA 5AU Nro 1, výtah ze soupisu poddaných k roku 1804 se záznamy pro ves Chlumčany, pag. 12; v DA sn. 19.

KOMENTÁŘ

Uvedená citace pro archiválie je pouze obecně doporučující, některé její části nemusejí být vždy dostupné a naopak, u vybraných exemplářů může vzniknout potřeba stávající vzor ještě více rozvést.

 

Rozhovor

vzor

Autor nebo autoři, a to včetně respondenta či respondentů. Název. Podnázev [specifikace rozhovoru]. Titul, v němž byl rozhovor publikován. Místo vydání: vydavatel, ročník, číslo, rozsah stran. ISSN a/nebo ISBN.

příklad

PLÁVEK, Aleš František, CUKR, Jiří. Digitalizované matriky nabízejí už přes milion snímků [rozhovor s A. F. Plávkem jako novinový článek]. Českobudějovický deník. 22. dubna 2014, 2014(94), 2. ISSN 1802-0798.

KOMENTÁŘ

Při uvádění maximálně pěti autorů je vhodné respektovat pořadí respondent, hlavní tazatel, ostatní tazatelé. Pokud není patrné z názvu či podnázvu, že se jedná o rozhovor, uvádí se označení rozhovoru do hranatých závorek s možností další specifikace.

 

Nepublikovaná přednáška a Ústní příspěvek na konferenci nebo semináři

vzor

PŘÍJMENÍ, jméno autora. Název příspěvku. Název přednáškového bloku, cyklu, konference nebo semináře [označení akce]. Pořadatel. Místo konání, instituce v místě konání, datum konání.

příklad

ŠIMŮNEK, Milan. Pražský digitální archiv. Archivy, muzea, knihovny v digitálním světě [konference]. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Praha, Národní archiv, 30. listopadu 2016.

KOMENTÁŘ

Datum konání ústního projevu je uváděno podle vzoru 10. ledna 1900. Pokud se, např. konference, koná více dní, cituje se pouze ten den, v němž byl příspěvek prezentován.

 

VII. Popisy příloh

Popis obrazové přílohy

vzor

PŘÍJMENÍ, jméno autora. Název díla [technika]. Rozměry v mm. Rok anebo datum vzniku díla. Místo uložení.

KOMENTÁŘ

Pokud není u citací obrazových příloh známé jméno autora díla, pak to lze uvést způsobem „Autor neznámý. Název díla...“ anebo začít citaci přímo názvem přílohy. U reprodukcí archiválií (či jiných podobných objektů) by měla citace začínat názvem exempláře a pokračovat podle výše uvedeného vzoru pro citace archiválií.

 

Popis ostatních příloh

vzor

Název a typ přílohy. Specifikace přílohy. Odkaz na zdroj anebo na autora přílohy, pokud je odlišný od autora příspěvku.

Přehled o odvedených a narukujících zaměstnancích v letech 1914–1915 podle cirkuláře ze dne 20. srpna 1915. Údaje z pramenů SLÚ Domoušice zpracovala v roce 1997 Anna Smolková.

KOMENTÁŘ

Ostatními přílohami se rozumí textové seznamy, tabulky, grafy, schémata atp., k jejichž popisu je vhodné uvést zdrojová data pro zpracování takových příloh. Za autora přílohy je považován autor příspěvku, a proto se jeho jméno v popisu neuvádí.

 

VIII. Klávesové zkratky

název znaménko klávesová zkratka příklad
ampersand &  Alt + 038 Laurin & Klement
apostrof  Alt + 0146 didn‘t
copyright ©  Alt + 0169 © Český rozhlas, 2017
hranatá závorka levá [  Alt + 91 pořad [online]
hranatá závorka pravá ]  Alt + 93 Jeho Milosti C[ísařské]
krát ×  Alt + 0215 čtverec 30 × 30 m
křížek  Alt + 0134 Josef Čapek † 1945
ostré S ß  Alt + 0223 Straße
pomlčka  Alt + 0150 v letech 1817–1825
stupeň °  Alt + 0176 30 °C
svislý oddělovač  Alt + 179 studuje | zajímá se o
tiret -  Alt + 45 chceš-li
tři tečky  Alt + 0133 kapitola sama pro sebe …
uvozovky české dolní  Alt + 0132 byl to „enfant terrible“
uvozovky české horní  Alt + 0147 „Pater Noster, qui es in…“
zavináč @  Alt + 64 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zpětné lomítko \  Alt + 92 C:\Program Files