ADAMCOVÁ Helena

75. pěší pluk Jindřichův Hradec. Nově nalezené prameny

A

BARBOROVÁ Eva

Bibliografie pracovníků okresních archívů Jihočeského kraje za léta 1960–1971

Instrukce Petra Voka z Rožmberka pro správu třeboňského panství

Správa na panstvích Petra Voka z Rožmberka od roku 1565

 

BARTOŠEK Vladimír

Státní oblastní archiv v Třeboni v 6. pětiletce

Státní oblastní archív v Třeboni v 7. pětiletce

Státní oblastní archiv v Třeboni v letech 1991–1995

Státní oblastní archív v Třeboni v letech 1996–2000

Výsledky práce Státního oblastního archívu v Třeboni v letech 1986–1990

Vývoj podnikového archivnictví v Jihočeském kraji

Začlenění třeboňského archivu do soustavy státních archivů a jeho vývoj do současnosti

 

BIČÍK Zdeněk

Letecký boj u Jindřichova Hradce 24. srpna 1944

 

BLÁHOVÁ Jitka

Poválečný vývoj a únorové události 1948 v České zbrojovce a ve Fezku ve Strakonicích

B

CIRONISOVÁ Eva

Jihočeské okresní archivy v letech 1945–1975

 

CRKOVSKÝ František

Uplatnění husitských tradic v období budování socialismu na Táborsku

Volební soustava v Čechách v 2. pol. 19. stol. a boj táborského dělnictva za všeobecné volební právo a vítězství ve volbách na přelomu 19. a 20. století

 

CUKR Jiří

Vzpomínky na Sokol našeho mládí

Z Ledenic do Užhorodu. Životní pouť italského legionáře Štěpána Čábely

C

ČECHOVÁ Blanka (roz. KOCIÁNOVÁ)

Páni z Eckersdorfu. Život a kariéra dvou generací kladského rodu v jižních Čechách 17. století

 

ČECHURA Jaroslav

„…svatby starosta Pavel krejčí z Mazelova“ (Sociální skladba družbů a svatební praktiky na Třeboňsku kolem roku 1700)

„Jakou jste měla známost s myslivcem? Skrze bílé šaty, které jsem jemu prala!” (hledání a interpretace třeboňských sexuálních deliktů)

 

ČERNOHORSKÝ Jindra

Květen 1945 a osvobození na Písecku

 

ČOČKOVÁ Veronika

Ohlédnutí za dějinami augustiniánské klášterní knihovny v Třeboni

Č

DUDÁČEK Karel

Jak se z Vavřince Vrchoty stal šlechtic Lorenc Berger z Rosenwertu

K názvu a stáří jihočeských Hrdlořez

Rybníky na statku Kestřany do r. 1700

Uspořádání rožmberského a třeboňského archivu v 1. polovině 19. Století

D

FIALOVÁ Anděla

Jana Gotia Dubrovnického „Oslavná řeč ke králi Vladislavu II.“

 

FIALOVÁ Eva

Bitva u Saské Kamenice (1639) a nově objevené doklady k tomuto střetu ve fondu Rodinného archivu Černínů z Chudenic

Několik poznámek k metodickým problémům studia formulářových sbírek

 

FILIP Václav

K zpracování archívů měst

 

FRANKOVÁ Lidmila

Působnost okresních úřadů a jejich písemnosti z hlediska zpracovatele

 

FRAŇKOVÁ Alena

Bibliografie prací pracovníků státních okresních archivů za léta 1991–2000

Jihočeské státní okresní archivy v letech 1991–1995

Jihočeské státní okresní archivy v letech 1996–2000

Okresní archívy Jihočeského kraje v letech 1986–1990

F

HAAS Antonín

Soupis privilegií měst a městeček Jihočeského kraje od roku 1526

 

HANESCH Josef

Poznámky k schwarzenberské archivní reformě na panství orlickém

 

HANKOVEC Milan

Počátky Jednoty divadelních ochotníků ve Strakonicích

 

HASILOVÁ Pavla

„Maria Elisabetha Gräfin Sereni approbiert.“ Studie k poznání šlechtické domácnosti v raném novověku

 

HAVLAN Josef

Korespondence Terezy a Augusta Sedláčkových

 

HEJNIC Josef

Jana Gotia Dubrovnického „Oslavná řeč ke králi Vladislavu II.“

Václava Březana posloupnost krumlovských farářů

 

HOLCOVÁ Jana

Filigrány na písemnostech z doby do roku 1430 v tzv. Rožmberském archivu

Jihočeské okresní archivy v letech 1945–1975

 

HOMEROVÁ Libuše

Antonín Markus – životopisná studie

S divizní pekárnou na frontách Velké války. Útržky ze vzpomínek bývalého c. a k. zásobovacího oficiála v záloze

 

HONC Jaroslav

Cestovní účet diplomatické mise Viléma z Rožmberka do Polska r. 1588/89 a budget šlechtické domácnosti a dvora

 

HRDLIČKOVÁ Markéta

Digitalizace mapových souborů ve Státním oblastním archivu v Třeboni

H

CHLÁDKOVÁ Michaela

Volba městského písaře v městečku Kunžak v první polovině 19. století

CH

IVANEGA Jan

„Budova gotického slohu“ či „Jednoduchý barokový styl“? Přestavby schwarzenberských patronátních kostelů v Krči a Protivíně v předvečer Velké války

I

JELÍNKOVÁ Marie

Komunistický odboj na Třeboňsku v letech 1939–1945

J

KABELOVÁ Alena

Ohlédnutí za dějinami augustiniánské klášterní knihovny v Třeboni 

 

KADLEC Jiří

Podíl archivního oddělení KS MV v Č. Budějovicích na rozvoji jihočeského archivnictví

 

KAISERŠAT Jakub

Sedm let Digitálního archivu Státního oblastního archivu v Třeboni v několika ohlédnutích

 

KAJANOVÁ Alena

Nález v báni svatoprokopského kostela v Jarošově nad Nežárkou, jeho zrestaurování a edice

Restaurování prvotisku Pražské bible

 

KALÁTOVÁ Marie

Buquoyská mapová sbírka

 

KALNÝ Adolf

60 let Josefa Hanesche

K možnostem dodatečné skartace ve schwarzenberských archívních fondech

O přenocování krále Maxmiliána v Kaplici

Priorita třeboňského velkostatku v drenážování

Soudní spis jako notářský instrument

Využívání archiválií ve Státním oblastním archivu v Třeboni v letech 1956–1975

Zajišťování požární ochrany v jižních Čechách v období feudalismu

 

KOCIÁNOVÁ Blanka (provd. ČECHOVÁ)

Okolnosti zástavy panství Třeboň

 

KOCIÁNOVÁ Zdenka (roz. ZELENKOVÁ)

Anabáze archiválií z Třeboně do Nových Hradů a zpět

Po stopách Mikuláše Rutarda z Malešova, úředníka a rybníkáře ve službách Krajířů a Rožmberků

Po stopách milostné avantýry přečínského písaře

Půlstoletí na blanské papírně

 

KOBZOVÁ Jana

Bibliografie pracovníků okresních archívů Jihočeského kraje za léta 1972–1980

Okresní archívy Jihočeského kraje v letech 1976–1980

 

KOLÁŘ Petr

Vilém z Rožmberka a západočeští stavové ve světle jeho vztahů s Floriánem Gryspekem z Gryspachu

 

KOLÁŘOVÁ Eva

Poustevna při kapli sv. Barbory u Branné a poustevnictví na Třeboňsku (1400–1600)

 

KOLDA Vlastimil

Epigrafické památky města Trhových Svinů

Hodináři a hodiny v Českých Budějovicích na konci 14. a na počátku 15. století

Korespondence Petra Voka z Rožmberka s městem České Budějovice v letech 1592–1611

 

KOLEKTIV

Soupis privilegií měst a městeček Jihočeského kraje od roku 1526

 

KOŘALKA Jiří

Počátky novodobých politických stran v Táboře (do konce 19. století)

 

KOVÁŘ Daniel

Trojice nových knih o Kájově, Kamenném Újezdě a Zlaté Koruně aneb Co způsobila zakládací listina kláštera

 

KUBEŠOVÁ Vladimíra

Vývoj revolučních národních výborů na Pelhřimovsku

 

KUBÍKOVÁ Anna

Bibliografie pracovníků Státního oblastního archívu v Třeboni za léta 1971–1980

Bibliografie pracovníků Státního oblastního archívu v Třeboni za léta 1981–1990

Bibliografie pracovníků Státního oblastního archivu v Třeboni za léta 1991–2000

Březanův soupis listin na panství Prachatice a Hus

Březanův soupis vyšebrodských listin z roku 1611

Dcery Oldřicha II. z Rožmberka

Hejtmané na eggenberských panstvích v Čechách

Jihočeské rybníkářství pod správou Československých státních statků v letech 1949–1953

Nadání k záduší farnímu v městě Krumlově všecka – Březanův soupis listin českokrumlovského kostela svatého Víta

Nejstarší známý soupis listin zlatokorunského kláštera

Osudy rožmberského archivu před schwarzenberskou archivní reformou

Pečeti Eggenberků usazených v Čechách

Prodej českokrumlovského panství císaři Rudolfu II. a přestěhování rožmberského archivu do Třeboně

Závěti Petra Voka z Rožmberka

 

KUBOVEC Gustav

K problematice hygieny práce v archívech

K

MÁCOVÁ Libuše

Vznik a vývoj národních výborů na okrese Tábor. Volby 1946

 

MACH Jan

Migrace do Veselí nad Lužnicí mezi léty 1866–1904 na základě seznamů vydaných domovských listů, služebních, čeledních a pracovních knížek

Výjezdní zasedání Mimořádného lidového soudu v Českých Budějovicích v Třeboni v letech 1945-1946

 

MALÍK Lubomír

Pronásledování KSČ na Třeboňsku v letech 1935–1939 v aktech bývalého Okresního úřadu Třeboň

Předarchivní péče o písemnosti a skartační akce v letech 1956–1975

Zpřístupňování archiválií v prvním dvacetiletí činnosti Státního oblastního archivu v Třeboni

 

MAREK Pavel

První světová válka očima starosty města

 

MARSA Jiří

Osudy nástěnných koberců ze zámku Hluboká nad Vltavou (1938–1948)

 

MATLAS Pavel

Delikt smilstva a jeho postih na schwarzenberském panství Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou. Územní, hospodářský, demografický a správní vývoj panství do konce patrimoniálního období

M

NAVRÁTIL František

Návrh archiváře Adolfa Bergera na zřízení schwarzenberského zemědělského muzea

Rodopisná pozůstalost lesmistra Emila van Abeele

Tabela o stavu ruské armády z prvé čtvrtiny 19. století

 

NOVÁKOVÁ Stanislava

Německá diplomatická korespondence před 1. světovou válkou ve světle archivních pramenů. (Z konvolutu dopisů německé diplomatické šlechty z fondu RA Paarů)

Příspěvek k dějinám zámeckého archivu v Jindřichově Hradci do roku 1955

Rodinný archiv Slavatů

Třeboňský archivář Theodor Wagner a jindřichohradecký archivář František Tischer ve vzájemné korespondenci v letech 1864–1887

Zpráva o cestě císařovny vdovy Amalie Vilemíny v roce 1733 do Jindřichova Hradce

 

NOVOTNÝ Gustav

Archivář a historik Antonín Verbík a jeho působení v jižních Čechách

N

OUPOHOVÁ Anna

Restaurování prvotisku Pražské bible

O

PALECZEK Raimund

Jaroslav Hašek a panství Protivín – o baštýřském rodu Jarešových

O začátcích „království Schwarzenberg” v jižních Čechách. 350 let od příchodu Schwarzenbergů na Třeboň

 

PAZDERSKÝ Roman

Josef Šusta. (Úvahy o dějinách a dějepisectví)

 

PELCOVÁ Hana

Sbírka grafiky na pracovišti Státního oblastního archivu v Jindřichově Hradci

 

PEŠTA Jiří

Tak zvaná robotní registra zvíkovská z roku 1488. Rozbor a edice pramene

„Ten lotr, písař slavoňovskej, již hrdlem zaplatil”. K vyšetřování defraudace na panství Orlík roku 1581

 

PEXA Herbert

Die Lender die älteste bekannte Třeboňer Familie

 

PLÁVEK Aleš František

Nález v báni svatoprokopského kostela v Jarošově nad Nežárkou, jeho zrestaurování a edice

Služba v knížecích revírech schwarzenberského lesního úřadu Domoušice jako prostředek ke zproštění vojenské služby v době první světové války

 

PLUCAROVÁ Laděna

Archivář a historik Antonín Verbík a jeho působení v jižních Čechách

 

POZNÍČEK Bohuslav

Sbírka dokumentace ve Státním oblastním archivu v Třeboni

Vznik a vývoj Okresního a Místního akčního výboru Národní fronty v Třeboni

 

PSÍKOVÁ Jiřina

Bibliografie pracovníků okresních archívů Jihočeského kraje za leta 1981–1990

Jihočeské okresní archívy v sedmé pětiletce

Příspěvky k diplomatice vyšehradských listin 12. století

Stav zpracovanosti fondů archívů měst v Jihočeském kraji

P

RAMEŠ Václav

Antonín Markus – 120. výročí narození

Archivní dohoda

Josef Šusta – 60. výročí úmrtí

Obnovení Jihočeského kraje a návrh nových krajských symbolů

Po stopách Františka Ferdinanda d´Este. Přeshraniční výstava ke stému výročí atentátu na následníka trůnu

Státní oblastní archiv v Třeboni v letech 2001–2005

Výzdoba svatovítského okna sv. Jana Nepomuckého ve schwarzenberské kapli

Vzpomínka na Rudolfa Tecla

 

REPÁSOVÁ Marie

Demografický vývoj farnosti Třeboň v letech 1750–1829

Hospodářské účty na novohradském panství 1500–1620

Restituce archivního fondu Cisterciáci Vyšší Brod a jeho předchozí zpracování v SOA Třeboň

Třeboň ve sčítání lidu v roce 1921 (příspěvek k demografickému vývoji)

Začlenění třeboňského archivu do soustavy státních archivů a jeho vývoj do současnosti

R

ŘEHÁČEK Karel

Reflexe historických zvratů a převratů první poloviny 20. století na Blatensku v památnících tamního četnictva

Vliv jihočeského regionalistického hnutí na západní Čechy ve 20. a 30. letech 20. Století

 

ŘEŘICHOVÁ Sylvína

Kontakty Státního oblastního archivu v Třeboni a Hornorakouského zemského archivu v Linci

Vliv vrchnosti na právní a správní poměry města Lomnice nad Lužnicí před regulací magistrátu a po ní

Z galerie badatelů v zámeckém archivu v Jindřichově Hradci

 

ŘÍHOVÁ Hana

Naplnění poslední vůle Petra Voka z Rožmberka. Edice listů o Rožmberské škole v Soběslavi

Ř

SAMEC Josef

Prameny k dějinám KSČ a dělnického hnutí v okresních archívech Jihočeského kraje

 

SMOLKOVÁ Anna

Dodávky třeboňského piva na vídeňský trh v letech 1864–1908

Jak se žilo Václavu Antonínu Josefu Záhorkovi v letech 1661–1717

Sklárny na panství Chlum u Třeboně v letech 1753–1835

Svozy archivů schwarzenberských velkostatků do Třeboně jako důsledek provádění pozemkové reformy na majetku schwarzenberské primogenitury

Vznik a vývoj fondu panství a velkostatku Protivín, jeho pořádání, archivní uložení a dosavadní badatelské využití

 

STARÝ Václav

Nejstarší zachovaná vimperská městská kniha

Soupis obyvatel města Prachatic z roku 1585

Zajatecké a pracovní tábory za druhé světové války na Prachaticku

 

STEJSKAL Aleš

Deníky nebo úřednické zápisníky? (Studie k problematice funkce a používání tištěných kalendářů z doby prvních Rožmberků)

Poslední noc císaře Maxmiliána II. očima Adama z Dietrichštejna

Rožmberská a švamberská kunstkomora na počátku 17. století a její inventář

 

STUCHLÁ Pavla

Nástupní podmínky pro fary eggenberského patronátu na přelomu 17. a 18. století

S

ŠÁDKOVÁ Květoslava

Jihočeské podnikové archívy v letech 1976–1980

Jihočeské podnikové archívy v letech 1981–1986

Jihočeské podnikové archívy v letech 1986–1990

Jihočeské podnikové archivy v letech 1991–1995

Jihočeské podnikové archivy v letech 1996–2000

 

ŠEDA Oldřich

Českobudějovická biskupská konzistoř, její kancelář a způsob spisové služby do roku 1945

 

ŠIMŮNEK Robert

Poustevna při kapli sv. Barbory u Branné a poustevnictví na Třeboňsku (1400–1600)

Š

TISCHLER Luděk

Devátá gardová armáda, osvoboditelka Jindřichohradecka

 

TŘÍSKA Karel

Archivář Theodor Wagner

Jihočeské archívy v letech 1966–1970

T

VALIŠ Jan

Osvobození Třeboně Sovětskou armádou

 

VOJTÍŠEK Václav

Dr. h. c. František Mareš

V

WÖLFL Milan

Jihočeské hřbitovy minulostí?

W

ZÁLOHA Jiří

Bibliografie pracovníků Státního archívu v Třeboni v letech 1956–1970

Mládež na pomoc pohraničí 1955–1956

Pokus o zavedení desetinné registraturní soustavy ve spisovnách schwarzenberských úřadů

První společná porada hornorakouských a jihočeských archivářů

Schwarzenberský rodinný archiv (primogenitura)

Správa panství Český Krumlov a náplň činnosti jeho orgánů v 19. století

Velkostatek Hluboká nad Vltavou v letech 1848–1948

Z činnosti předchůdců Státního oblastního archivu v Třeboni

Z neznámých osudů schwarzenberských archivů za druhé světové války (Přestěhování tzv. Rožmberského archivu do Českého Krumlova a návrh na zrušení archivu v Třeboni)

Zabezpečení archiválií na někdejším eggenberském majetku ve válečné době

 

ZELENKOVÁ Zdenka (provd. KOCIÁNOVÁ)

Evidence a ochrana archivního materiálu ve Státním oblastním archivu v Třeboni

Knihovna Státního oblastního archivu v Třeboni

 

ZEMAN Luboš

Konfiskace velkostatků Cerhonice z pramenů SOA Třeboň

Z