ADAMCOVÁ Helena

75. pěší pluk Jindřichův Hradec. Nově nalezené prameny

Chov zvířat v Lomnici nad Lužnicí v letech 1945–1960

Vodní družstva na Třeboňsku

 

ANTOŠ Filip

Digitalizace starých kartografických děl

 

AUGUSTIN Milan

Projekt Česko-bavorský archivní průvodce po roce fungování

 

A

BALÁŽ Július

Deset let digitalizace archiválií ve VHA

 

BARBOROVÁ Eva

Bibliografie pracovníků okresních archívů Jihočeského kraje za léta 1960–1971

Instrukce Petra Voka z Rožmberka pro správu třeboňského panství

Správa na panstvích Petra Voka z Rožmberka od roku 156

 

BÁRTA PRAŽÁK Tomáš

Zaznamenané počasí na Mělnicku v kalendářích radní kanceláře pro léta 1651–1652

 

BARTOŠEK Vladimír

Státní oblastní archiv v Třeboni v 6. pětiletce

Státní oblastní archív v Třeboni v 7. pětiletce

Státní oblastní archiv v Třeboni v letech 1991–1995

Státní oblastní archív v Třeboni v letech 1996–2000

Výsledky práce Státního oblastního archívu v Třeboni v letech 1986–1990

Vývoj podnikového archivnictví v Jihočeském kraji

Začlenění třeboňského archivu do soustavy státních archivů a jeho vývoj do současnosti

 

BERTHOLD Werner

Das Niederösterreichische Landesarchiv im Zeitalter der Digitalisierung der Quellen

 

BĚHALOVÁ Štěpánka

Muzeum Jindřichohradecka – 15 let digitalizace a využívání digitálních dokumentů v muzejní knihovně

 

BIČÍK Zdeněk

Letecký boj u Jindřichova Hradce 24. srpna 1944

 

BLÁHOVÁ Jitka

Poválečný vývoj a únorové události 1948 v České zbrojovce a ve Fezku ve Strakonicích

 

BOHÁČKOVÁ Lucie

Digitalizované historické písemné prameny a jejich popularizace v nových médiích

 

BURIAN Martin

Koupil převor úhoře. Archeozoologie mezi historií a přírodovědou

 

B

CAJTHAML PETR

Studenti pražských univerzit 1882–1945. Digitalizace v Archivu Univerzity Karlovy

 

CIRONISOVÁ Eva

Jihočeské okresní archivy v letech 1945–1975

 

CRKOVSKÝ František

Uplatnění husitských tradic v období budování socialismu na Táborsku

Volební soustava v Čechách v 2. pol. 19. stol. a boj táborského dělnictva za všeobecné volební právo a vítězství ve volbách na přelomu 19. a 20. století

 

CUKR Jiří

Arcimboldova vyobrazení živlů jsou překvapivě nadčasová. Rozhovor s historikem umění Mgr. Hynkem Látalem, Ph.D.

Dům, fond a náměstí aneb Co vše bylo pojmenováno po Františku Janu Kroiherovi (1871–1948)?

Malá zvířata ve velké díle. Rozhovor s knihařkou Jiřinou Halmlovou o výrobě pergamenu

Sbírka listin k matrikám Jihočeského kraje a příprava na její digitalizaci

Trendy, zajištění a odezva na digitalizaci v Národní knihovně. Rozhovor s Tomášem Foltýnem z Národní knihovny ČR

Vzpomínky na Sokol našeho mládí

Z Ledenic do Užhorodu. Životní pouť italského legionáře Štěpána Čábely

 

CUKROVÁ Hana

Psi a psí známky v Českých Budějovicích v 19. a první třetině 20. století

 

C

ČECHOVÁ Blanka (roz. KOCIÁNOVÁ)

Archivní správce Josef Hrdina (1891–1932) a Elsa Hrdinová (1899–1944), třeboňská oběť holocaustu 

Páni z Eckersdorfu. Život a kariéra dvou generací kladského rodu v jižních Čechách 17. století

Císařský hřebčín Kladruby a Smrkovice na královském panství Třeboň ve 30. letech 17. století. Chov ušlechtilých koní ve válečných časech

Odevzdejte vrabčí hlavy! Ochrana půdy a sklizně v 18. století

 

ČECHURA Jaroslav

„…svatby starosta Pavel krejčí z Mazelova“ (Sociální skladba družbů a svatební praktiky na Třeboňsku kolem roku 1700)

„Jakou jste měla známost s myslivcem? Skrze bílé šaty, které jsem jemu prala!” (hledání a interpretace třeboňských sexuálních deliktů)

Digitální archiv ve Státním oblastním archivu v Třeboni: mikrohistorie a studium dějin raného novověku

 

ČENĚK Miroslav

České ornitologické názvosloví v polovině 19. století na příkladu sbírky muzea Ohrada v Hluboké nad Vltavou

Zoologické sbírky muzea Ohrada v díle významných zoologů

 

ČERNOHORSKÝ Jindra

Květen 1945 a osvobození na Písecku

 

ČOČKOVÁ Veronika

Ohlédnutí za dějinami augustiniánské klášterní knihovny v Třeboni

 

Č

DOLEŽALOVÁ EVA

Vědecká pozůstalost Augusta Sedláčka (informace o projektu digitální databáze)

 

DUDÁČEK Karel

Jak se z Vavřince Vrchoty stal šlechtic Lorenc Berger z Rosenwertu

K názvu a stáří jihočeských Hrdlořez

Rybníky na statku Kestřany do r. 1700

Uspořádání rožmberského a třeboňského archivu v 1. polovině 19. Století

D

FANTOVÁ Kateřina

Velká voda v Plzni na počátku září 1890

 

FIALOVÁ Anděla

Jana Gotia Dubrovnického „Oslavná řeč ke králi Vladislavu II.“

 

FIALOVÁ Eva

Bitva u Saské Kamenice (1639) a nově objevené doklady k tomuto střetu ve fondu Rodinného archivu Černínů z Chudenic

Několik poznámek k metodickým problémům studia formulářových sbírek

 

FILIP Václav

K zpracování archívů měst

 

FIŠEROVÁ Anna

Cary a Lori. Předmanželská korespondence Eleonory Clam-Gallasové a Karla V. ze Schwarzenbergu

 

FOLTÝN Tomáš

Trendy, zajištění a odezva na digitalizaci v Národní knihovně. Rozhovor s Tomášem Foltýnem z Národní knihovny ČR

 

FRANKOVÁ Lidmila

Působnost okresních úřadů a jejich písemnosti z hlediska zpracovatele

 

FRAŇKOVÁ Alena

Bibliografie prací pracovníků státních okresních archivů za léta 1991–2000

Jihočeské státní okresní archivy v letech 1991–1995

Jihočeské státní okresní archivy v letech 1996–2000

Okresní archívy Jihočeského kraje v letech 1986–1990

 

F

GROVES Colin P.

Several Zoological Comments to Depictions of Jaguar and Rhinoceros in the Art of Roelandt Savery

 

G

HAAS Antonín

Soupis privilegií měst a městeček Jihočeského kraje od roku 1526

 

HÁJEK Pavel

Zpráva o stavu digitalizace v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti České Budějovice

 

HALLA Karel

Projekt Česko-bavorský archivní průvodce po roce fungování

 

HALMLOVÁ Jiřina

Malá zvířata ve velkém díle. Rozhovor s knihařkou Jiřinou Halmlovou o výrobě pergamenu

 

 HANESCH Josef

Poznámky k schwarzenberské archivní reformě na panství orlickém

 

HANKOVEC Martin

Ukládání dat v systému DigiDepot

 

HANKOVEC Milan

Počátky Jednoty divadelních ochotníků ve Strakonicích

 

HASILOVÁ Pavla

„Maria Elisabetha Gräfin Sereni approbiert.“ Studie k poznání šlechtické domácnosti v raném novověku

 

HAVLAN Josef

Korespondence Terezy a Augusta Sedláčkových

 

HEJNIC Josef

Jana Gotia Dubrovnického „Oslavná řeč ke králi Vladislavu II.“

Václava Březana posloupnost krumlovských farářů

 

HOLCOVÁ Jana

Filigrány na písemnostech z doby do roku 1430 v tzv. Rožmberském archivu

Jihočeské okresní archivy v letech 1945–1975

 

HOLUB Pavel

Cesty k digitalizaci na příkladu pelhřimovského okresního archivu

Vztah člověka ke zvířeti optikou spisů státní správy z první třetiny 20. století: sonda z Humpolecka

 

HOMEROVÁ Libuše

Antonín Markus – životopisná studie

S divizní pekárnou na frontách Velké války. Útržky ze vzpomínek bývalého c. a k. zásobovacího oficiála v záloze

 

HONC Jaroslav

Cestovní účet diplomatické mise Viléma z Rožmberka do Polska r. 1588/89 a budget šlechtické domácnosti a dvora

 

HRDLIČKOVÁ Markéta

Digitalizace mapových souborů ve Státním oblastním archivu v Třeboni

 

HUBÁČKOVÁ Hana

Digitalizace Sbírky pohlednic v SOkA Tábor

 

HUDIČÁK Petr

Digitalizace archivu negativů a pozitivů Fotoateliéru Seidel a členů rodiny Josefa Seidela

 

HUNČOVSKÁ Barbora

„Pokud něco vyjadřuje domov, je to kotě.“ Úloha koček v utváření domesticity v evropských domácnostech

 

HUNČOVSKÝ Tomáš

Masakr koček v Českých Budějovicích v létě roku 1924

Tornádo v St. Louis v roce 1896 očima českých krajanů

 

H

CHLÁDKOVÁ Michaela

Volba městského písaře v městečku Kunžak v první polovině 19. století

 

CH

IVANEGA Jan

„Budova gotického slohu“ či „Jednoduchý barokový styl“? Přestavby schwarzenberských patronátních kostelů v Krči a Protivíně v předvečer Velké války

 

I

JANKŮ Martina

Jindřich a Boženky aneb digitalizace v Jihočeském kraji

 

JELÍNKOVÁ Marie

Komunistický odboj na Třeboňsku v letech 1939–1945

 

J

KABELOVÁ Alena

Digitalizace kartoték v centrální knihovně třeboňského archivu na příkladu kartotéky periodik

Ohlédnutí za dějinami augustiniánské klášterní knihovny v Třeboni

 

KADLEC Jiří

Podíl archivního oddělení KS MV v Č. Budějovicích na rozvoji jihočeského archivnictví

 

KAISERŠAT Jakub

„Genealogie se stala hitem a lidé dnes již opravdu vědí, oč jde.“ S Aloisem Sassmannem o genealogii, DA a digitálním universu

Bilancování k deseti letům digitalizace archiválií ve Státním oblastním archivu v Třeboni

Sedm let Digitálního archivu Státního oblastního archivu v Třeboni v několika ohlédnutích

 

KAJANOVÁ Alena

Nález v báni svatoprokopského kostela v Jarošově nad Nežárkou, jeho zrestaurování a edice

Restaurování prvotisku Pražské bible

 

KALÁTOVÁ Marie

Buquoyská mapová sbírka

 

KALNÝ Adolf

60 let Josefa Hanesche

K možnostem dodatečné skartace ve schwarzenberských archívních fondech

O přenocování krále Maxmiliána v Kaplici

Priorita třeboňského velkostatku v drenážování

Soudní spis jako notářský instrument

Využívání archiválií ve Státním oblastním archivu v Třeboni v letech 1956–1975

Zajišťování požární ochrany v jižních Čechách v období feudalismu

 

KNOTKOVÁ Aneta

Příspěvek ke vzniku Chráněné krajinné oblasti Šumava a její správy západočeské části a k počátků státní ochrany fauny na Klatovsku

 

KOCIÁNOVÁ Blanka (provd. ČECHOVÁ)

Okolnosti zástavy panství Třeboň

 

KOCIÁNOVÁ Zdenka (roz. ZELENKOVÁ)

Anabáze archiválií z Třeboně do Nových Hradů a zpět

Po stopách Mikuláše Rutarda z Malešova, úředníka a rybníkáře ve službách Krajířů a Rožmberků

Po stopách milostné avantýry přečínského písaře

Půlstoletí na blanské papírně

 

KOBZOVÁ Jana

Bibliografie pracovníků okresních archívů Jihočeského kraje za léta 1972–1980

Okresní archívy Jihočeského kraje v letech 1976–1980

 

KOLÁŘ Petr

Vilém z Rožmberka a západočeští stavové ve světle jeho vztahů s Floriánem Gryspekem z Gryspachu

 

KOLÁŘOVÁ Eva

Poustevna při kapli sv. Barbory u Branné a poustevnictví na Třeboňsku (1400–1600)

 

KOLÁŘOVÁ Lucie

Zvíře jako stvoření: podněty z křesťanské teologie

 

KOLDA Vlastimil

Epigrafické památky města Trhových Svinů

Hodináři a hodiny v Českých Budějovicích na konci 14. a na počátku 15. století

Korespondence Petra Voka z Rožmberka s městem České Budějovice v letech 1592–1611

Zvířata ve spisech Městského policejního úřadu České Budějovice

 

KOLEKTIV

Soupis privilegií měst a městeček Jihočeského kraje od roku 1526

 

KOŇUŠIN INNA Anatolija

Krátké představení genealogické společnosti FamilySearch

 

KOŘALKA Jiří

Počátky novodobých politických stran v Táboře (do konce 19. století)

 

KOVAČÍKOVÁ Lenka

Koupil převor úhoře. Archeozoologie mezi historií a přírodovědou

 

KOVÁŘ Daniel

„Městys má starý primitivní vodovod, jenž sbíral vodu v lukách.“ Zásobování Borovan vodou od středověku do začátku 20. století

Trojice nových knih o Kájově, Kamenném Újezdě a Zlaté Koruně aneb Co způsobila zakládací listina kláštera

 

KUBEŠOVÁ Vladimíra

Vývoj revolučních národních výborů na Pelhřimovsku

 

KUBÍKOVÁ Anna

Bibliografie pracovníků Státního oblastního archívu v Třeboni za léta 1971–1980

Bibliografie pracovníků Státního oblastního archívu v Třeboni za léta 1981–1990

Bibliografie pracovníků Státního oblastního archivu v Třeboni za léta 1991–2000

Březanův soupis listin na panství Prachatice a Hus

Březanův soupis vyšebrodských listin z roku 1611

Dcery Oldřicha II. z Rožmberka

Hejtmané na eggenberských panstvích v Čechách

Jihočeské rybníkářství pod správou Československých státních statků v letech 1949–1953

Nadání k záduší farnímu v městě Krumlově všecka – Březanův soupis listin českokrumlovského kostela svatého Víta

Nejstarší známý soupis listin zlatokorunského kláštera

Osudy rožmberského archivu před schwarzenberskou archivní reformou

Pečeti Eggenberků usazených v Čechách

Prodej českokrumlovského panství císaři Rudolfu II. a přestěhování rožmberského archivu do Třeboně

Závěti Petra Voka z Rožmberka

 

KUBOVEC Gustav

K problematice hygieny práce v archívech

 

KUNERT Jakub

Digitalizace pramenů k hospodářským a sociálním dějinám v Archivu České národní banky

 

KUNT Miroslav

Pamětní knihy železničních stanic – málo známý historický pramen

 

KUŘÍKOVÁ Jana

Sbírka skleněných diapozitivů z fotoarchivu tělesné výchovy a sportu v NM, digitalizace a prezentace ve virtuálním prostředí

 

KUSKO Vladislav

Deset let digitalizace archiválií ve VHA

 

KVĚTOVÁ Miroslava

Digitalizace fotografií z archivních souborů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

Přírodní pohromy v kronikářských dílech českobudějovických měšťanů z období raného novověku

 

K

LÁTAL Hynek

Arcimboldova vyobrazení živlů jsou překvapivě nadčasová. Rozhovor s historikem umění Mgr. Hynkem Látalem, Ph.D.

 

LEMBERKOVÁ Kateřina

Digitalizace Sbírky pohlednic v SOkA Tábor

 

LENDEROVÁ Milena

„Takovou povodeň nikdo nepamatuje.“ Přírodní katastrofy v Zápiscích neznámého

 

LHOTÁK Jan

Chov dobytka v raně novověkém královském městě prvé poloviny 18. století. Analýza výpovědních možností tereziánského katastru

 

L

MÁCOVÁ Libuše

Vznik a vývoj národních výborů na okrese Tábor. Volby 1946

 

MAGLIĆ Ondřej

Digitalizace vybraných archiválií Archivu města Plzně

 

MACH Jan

Migrace do Veselí nad Lužnicí mezi léty 1866–1904 na základě seznamů vydaných domovských listů, služebních, čeledních a pracovních knížek

Výjezdní zasedání Mimořádného lidového soudu v Českých Budějovicích v Třeboni v letech 1945-1946

 

MALÍK Lubomír

Pronásledování KSČ na Třeboňsku v letech 1935–1939 v aktech bývalého Okresního úřadu Třeboň

Předarchivní péče o písemnosti a skartační akce v letech 1956–1975

Zpřístupňování archiválií v prvním dvacetiletí činnosti Státního oblastního archivu v Třeboni

 

MARCKHGOTT Gerhart

Schritt für Schritt

 

MAREK Pavel

První světová válka očima starosty města

 

MAREŠOVÁ Dana

Po stopách zvířat a zvěře v písemných pramenech Dalbergů

Zápisky Františka a Berty Terezie Handlových

 

MARSA Jiří

Osudy nástěnných koberců ze zámku Hluboká nad Vltavou (1938–1948)

 

MARTÍNKOVÁ Lenka

„Hoří!“ Několik poznámek k významu a důsledkům požárů pro raně novověký Pelhřimov a k jejich obrazu v místních pramenech

 

MATLAS Pavel

Delikt smilstva a jeho postih na schwarzenberském panství Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou. Územní, hospodářský, demografický a správní vývoj panství do konce patrimoniálního období

 

MEDUNA Petr

Koupil převor úhoře. Archeozoologie mezi historií a přírodovědou

 

MEISNEROVÁ WISMER Zuzana

1 600 DPI. Vznik digitálního archivu ze skleněných negativů Ateliéru Langhans

 

MEJTA Jaroslav

Třeboňská centrála a digitalizace v jihočeských archivech

 

MELCROVÁ Jana

Zoologické sbírky muzea Ohrada v díle významných zoologů

 

MORAWETZ Michal

Nález z makovice věže hrobky Collaltů v Nových Sadech u Písečného

Zoologická klasifikace podle hraběte Jiřího Buquoye

 

MOTEJZÍK Lukáš

Jindřich a Boženky aneb digitalizace v Jihočeském kraji

 

M

NAVRÁTIL František

Návrh archiváře Adolfa Bergera na zřízení schwarzenberského zemědělského muzea

Rodopisná pozůstalost lesmistra Emila van Abeele

Tabela o stavu ruské armády z prvé čtvrtiny 19. století

 

NOVÁK Jiří

Digitalizace archivních fondů v České televizi

 

NOVÁKOVÁ Stanislava

Německá diplomatická korespondence před 1. světovou válkou ve světle archivních pramenů. (Z konvolutu dopisů německé diplomatické šlechty z fondu RA Paarů)

Příspěvek k dějinám zámeckého archivu v Jindřichově Hradci do roku 1955

Rodinný archiv Slavatů

Třeboňský archivář Theodor Wagner a jindřichohradecký archivář František Tischer ve vzájemné korespondenci v letech 1864–1887

Zpráva o cestě císařovny vdovy Amalie Vilemíny v roce 1733 do Jindřichova Hradce

 

NOVOTNÝ Gustav

Archivář a historik Antonín Verbík a jeho působení v jižních Čechách

 

NOŽIČKA Josef

JUDr. Josef Koryta 1892–1960

 

N

OUPOHOVÁ Anna

Restaurování prvotisku Pražské bible

 

O

PALECZEK Raimund

Jaroslav Hašek a panství Protivín – o baštýřském rodu Jarešových

O začátcích „království Schwarzenberg” v jižních Čechách. 350 let od příchodu Schwarzenbergů na Třeboň

 

PAZDERSKÝ Roman

Josef Šusta. (Úvahy o dějinách a dějepisectví)

 

PECHOVÁ Martina

Nález z makovice věže hrobky Collaltů v Nových Sadech u Písečného

 

PELCOVÁ Hana

Sbírka grafiky na pracovišti Státního oblastního archivu v Jindřichově Hradci

 

PEŠTA Jiří

Bibliografie pracovníků jihočeských státních archivů za roky (1999) 2001–2015

Bibliografie pracovníků Státního oblastního archivu v Třeboni za roky (2014) 2016–2019

Bibliografie pracovníků Státního oblastního archivu v Třeboni za roky (2019) 2020–2021

Písecký kat a dva případy bestiality. Příspěvek k dějinám hrdelního práva královských měst Kašperské Hory a Písek v 18. století

Tak zvaná robotní registra zvíkovská z roku 1488. Rozbor a edice pramene

„Ten lotr, písař slavoňovskej, již hrdlem zaplatil”. K vyšetřování defraudace na panství Orlík roku 1581

 

PEXA Herbert

Die Lender die älteste bekannte Třeboňer Familie

 

PHILLIPS NICOLE Arnett

Digitization as means of Revival

 

PLÁVEK Aleš František

Malá zvířata ve velké díle. Rozhovor s knihařkou Jiřinou Halmlovou o výrobě pergamenu

Nález v báni svatoprokopského kostela v Jarošově nad Nežárkou, jeho zrestaurování a edice

Počátky moderních meteorologických pozorování na schwarzenberském severu

Služba v knížecích revírech schwarzenberského lesního úřadu Domoušice jako prostředek ke zproštění vojenské služby v době první světové války

Trendy, zajištění a odezva na digitalizaci v Národní knihovně. Rozhovor s Tomášem Foltýnem z Národní knihovny ČR

Vývoj a zásady indexace písemností evidenční povahy v třeboňském digitálním archivu

 

PLUCAROVÁ Laděna

Archivář a historik Antonín Verbík a jeho působení v jižních Čechách

 

POTUŽNÍKOVÁ Eliška

Schwarzenberský archivář a knihovník František Tyl 1830–1899

 

POULOVÁ Nora

Jindřich a Boženky aneb digitalizace v Jihočeském kraji

 

POZNÍČEK Bohuslav

Sbírka dokumentace ve Státním oblastním archivu v Třeboni

Vznik a vývoj Okresního a Místního akčního výboru Národní fronty v Třeboni

 

PROKOPOVÁ Zdeňka

Zpráva o stavu digitalizace v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti České Budějovice

 

PSÍKOVÁ Jiřina

Bibliografie pracovníků okresních archívů Jihočeského kraje za leta 1981–1990

Jihočeské okresní archívy v sedmé pětiletce

Příspěvky k diplomatice vyšehradských listin 12. století

Stav zpracovanosti fondů archívů měst v Jihočeském kraji

 

PUCHTA Michael

Das Digitale Archiv der Staatlichen Archive Bayerns – Von der Konzeption zur Produktion

 

P


RAMEŠ Václav

Antonín Markus – 120. výročí narození

Archivní dohoda

Josef Šusta – 60. výročí úmrtí

Obnovení Jihočeského kraje a návrh nových krajských symbolů

Po stopách Františka Ferdinanda d´Este. Přeshraniční výstava ke stému výročí atentátu na následníka trůnu

Státní oblastní archiv v Třeboni v letech 2001–2005

Výzdoba svatovítského okna sv. Jana Nepomuckého ve schwarzenberské kapli

Vzpomínka na Rudolfa Tecla

 

REPÁSOVÁ Marie

Demografický vývoj farnosti Třeboň v letech 1750–1829

Hospodářské účty na novohradském panství 1500–1620

Restituce archivního fondu Cisterciáci Vyšší Brod a jeho předchozí zpracování v SOA Třeboň

Třeboň ve sčítání lidu v roce 1921 (příspěvek k demografickému vývoji)

Začlenění třeboňského archivu do soustavy státních archivů a jeho vývoj do současnosti

 

ROBOVSKÝ Jan

Several Zoological Comments to Depictions of Jaguar and Rhinoceros in the Art of Roelandt Savery

 

ROOKMAAKER Kees

Several Zoological Comments to Depictions of Jaguar and Rhinoceros in the Art of Roelandt Savery

 

RUMAN Vojtech

Digitalizácia písiem

 

 R

ŘEHÁČEK Karel

Reflexe historických zvratů a převratů první poloviny 20. století na Blatensku v památnících tamního četnictva

Vliv jihočeského regionalistického hnutí na západní Čechy ve 20. a 30. letech 20. Století

 

ŘEŘICHOVÁ Sylvína

Kontakty Státního oblastního archivu v Třeboni a Hornorakouského zemského archivu v Linci

Vliv vrchnosti na právní a správní poměry města Lomnice nad Lužnicí před regulací magistrátu a po ní

Z galerie badatelů v zámeckém archivu v Jindřichově Hradci

 

ŘÍHOVÁ Hana

Naplnění poslední vůle Petra Voka z Rožmberka. Edice listů o Rožmberské škole v Soběslavi

 

Ř

SAMEC Josef

Prameny k dějinám KSČ a dělnického hnutí v okresních archívech Jihočeského kraje

 

SASSMANN Alois

„Genealogie se stala hitem a lidé dnes již opravdu vědí, oč jde.“ S Aloisem Sassmannem o genealogii, DA a digitálním universu

 

SEDLICKÁ Magdalena

Digitální projekty Židovského muzea v Praze (EHRI a Yerusha)

 

SIEBER Karel

Digitalizace archivních fondů v České televizi

 

SMOLKOVÁ Anna

Dodávky třeboňského piva na vídeňský trh v letech 1864–1908

Jak se žilo Václavu Antonínu Josefu Záhorkovi v letech 1661–1717

Sklárny na panství Chlum u Třeboně v letech 1753–1835

Svozy archivů schwarzenberských velkostatků do Třeboně jako důsledek provádění pozemkové reformy na majetku schwarzenberské primogenitury

Vznik a vývoj fondu panství a velkostatku Protivín, jeho pořádání, archivní uložení a dosavadní badatelské využití

 

 STANĚK Libor

Požární bezpečnost ve městě Strakonice v druhé polovině 19. století

Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou: pozvolné kroky k jejímu vzniku a první roky jejího fungování

 

STARÝ Václav

Nejstarší zachovaná vimperská městská kniha

Soupis obyvatel města Prachatic z roku 1585

Zajatecké a pracovní tábory za druhé světové války na Prachaticku

 

STEJSKAL Aleš

Deníky nebo úřednické zápisníky? (Studie k problematice funkce a používání tištěných kalendářů z doby prvních Rožmberků)

Poslední noc císaře Maxmiliána II. očima Adama z Dietrichštejna

Rožmberská a švamberská kunstkomora na počátku 17. století a její inventář

 

STUCHLÁ Pavla

Nástupní podmínky pro fary eggenberského patronátu na přelomu 17. a 18. století

 

SVĚRÁK Vlastimil

Požární řády města Jihlav v předbělohorské době

 

SWIERCZEKOVÁ Lucie

Sbírka skleněných diapozitivů z fotoarchivu tělesné výchovy a sportu v NM, digitalizace a prezentace ve virtuálním prostředí

 

S

ŠÁDKOVÁ Květoslava

Jihočeské podnikové archívy v letech 1976–1980

Jihočeské podnikové archívy v letech 1981–1986

Jihočeské podnikové archívy v letech 1986–1990

Jihočeské podnikové archivy v letech 1991–1995

Jihočeské podnikové archivy v letech 1996–2000

 

ŠÁMAL Martin

Digitalizace Sbírky Scrap-books v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur

 

ŠEDA Oldřich

Českobudějovická biskupská konzistoř, její kancelář a způsob spisové služby do roku 1945

 

ŠEJBL Jan

Digitalizace Sbírky Scrap-books v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur

 

ŠIKOŠOVÁ Alice

Úloha Nadace české bijáky v procesu digitálního restaurování Zlatého fondu české kinematografie

 

ŠIMÁNEK Jan

Voda svěcená i svěcená v lidové kultuře z jihu Čech. Na příkladu národopisné oblasti Doudlebska v 19. a 20. století

 

ŠIMŮNEK Robert

Poustevna při kapli sv. Barbory u Branné a poustevnictví na Třeboňsku (1400–1600)

Vědecká pozůstalost Augusta Sedláčka (informace o projektu digitální databáze)

 

ŠMÍD Marek

Digitalizace Tajného vatikánského archivu a Vatikánské knihovny pro studium dějin 20. století

 

Š

TESAŘÍKOVÁ Alexandra

Spolehlivý černínský komorník podává zprávy z cest. Výběr z listů Hendricha Hennigsena Humprechtu Janu Černínovi z let 1679–1680

 

TISCHLER Luděk

Devátá gardová armáda, osvoboditelka Jindřichohradecka

 

TOMAN Jiří

Interpretační aspekty digitalizace starších písmových návrhů

 

TOMSOVÁ Petra

Digitalizace fotografií z archivních souborů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

 

TŘÍSKA Karel

Archivář Theodor Wagner

Jihočeské archívy v letech 1966–1970

 

T

VALIŠ Jan

Osvobození Třeboně Sovětskou armádou

 

VAŘÁKOVÁ Zuzana

Bojovný, nebo krvelačný? Vlk v české středověké heraldice

 

VAŠKOVÁ LENKA

Studenti pražských univerzit 1882–1945. Digitalizace v Archivu Univerzity Karlovy

 

VITÁMVÁSOVÁ Jarka

Digitální projekty Židovského muzea v Praze (EHRI a Yerusha)

 

VÍTKOVÁ Marie

Sbírka skleněných diapozitivů z fotoarchivu tělesné výchovy a sportu v NM, digitalizace a prezentace ve virtuálním prostředí

 

VLADYKOVÁ Markéta

Proměny digitalizace v SOA v Litoměřicích

 

VOJTÍŠEK Václav

Dr. h. c. František Mareš

 

VOLDŘICHOVÁ Marie

Zoologické sbírky muzea Ohrada v díle významných zoologů

 

V

WINTROVÁ Irena

Digitalizace archivních fondů v České televizi

 

WÖLFL Milan

Jihočeské hřbitovy minulostí?

 

W

ZÁLOHA Jiří

Bibliografie pracovníků Státního archívu v Třeboni v letech 1956–1970

Mládež na pomoc pohraničí 1955–1956

Pokus o zavedení desetinné registraturní soustavy ve spisovnách schwarzenberských úřadů

První společná porada hornorakouských a jihočeských archivářů

Schwarzenberský rodinný archiv (primogenitura)

Správa panství Český Krumlov a náplň činnosti jeho orgánů v 19. století

Velkostatek Hluboká nad Vltavou v letech 1848–1948

Z činnosti předchůdců Státního oblastního archivu v Třeboni

Z neznámých osudů schwarzenberských archivů za druhé světové války (Přestěhování tzv. Rožmberského archivu do Českého Krumlova a návrh na zrušení archivu v Třeboni)

Zabezpečení archiválií na někdejším eggenberském majetku ve válečné době

 

ZÁVADSKÁ Valéria

Rómska kultúra v digitálnom svete

 

ZELENKOVÁ Zdenka (provd. KOCIÁNOVÁ)

Evidence a ochrana archivního materiálu ve Státním oblastním archivu v Třeboni

Knihovna Státního oblastního archivu v Třeboni

 

ZEMAN Luboš

Konfiskace velkostatků Cerhonice z pramenů SOA Třeboň

 

Z

ŽALUD Zdeněk

Portugalský král Duarte I., psychologie a jezdectví

Ž