Současnost

 

Archivum Trebonense je recenzované periodikum odborných prací (ISSN 0231-7486), které vydává Státní oblastní archiv v Třeboni v tříletých intervalech. Jednotlivá čísla se skládají z tematické části, věnované aktuálnímu historickému fenoménu nebo výročí, která vždy tvoří jádro publikace. Doplňuje ji oddíl varií sestávají z volných studií vycházejících z pramenů jihočeských archivů, dále jsou otiskovány edice archivního materiálu a přehledné bibliografie pracovníků třeboňského archivu a jeho oddělení. Aktuálně připravované číslo 16/2023 bude v tematické části zaměřeno na přírodní živly. 

 

 

Historie

 

První číslo periodika Archivum Trebonense připravila redakční rada pod vedením Oldřicha Šedy na podzim roku 1971 s podtitulem „sborník studií pracovníků archivů a jeho badatelů.“ později se podtitul ustálil v podobě „sborník studií pracovníků jihočeských archivů.“ Obálku navrhl a grafickou úpravu provedl Jiří Müller. Náklad byl 300 kusů (dvě čísla z osmdesátých let vyšla ve vyšším nákladu 350 kusů) a svazek vždy vycházel jako účelový tisk určený pro vnitřní potřebu archivu. Čtvrté číslo z roku 1976 bylo celé věnováno 20. výročí vzniku archivu a odpovídalo tomu i zaměření jednotlivých příspěvků, které měly bilanční nádech a byly zaměřené na vývoj archivu v uplynulém dvacetiletí. Vedle odborných a historických článků, materiálových studií nebo kratších edic byly důležitou součástí všech čísel zprávy a aktuality z archivu nebo připomínky různých personálních výročí. 

 

Redaktorem šesti čísel vydaných v letech 1973–1991 byl Jiří Záloha, po něm do roku 2006 převzala redaktorství jeho kolegyně z českokrumlovského oddělení třeboňského archivu Anna Kubíková, která s redakční radou připravila 4 čísla. Sborník si zachovával podobu a členění z dob svých počátků. K drobným změnám se přistoupilo v roce 2006, kdy 11. číslo, graficky připravené Siou Pavlíkovou, získalo ISBN a vydání v dvojnásobném nákladu 600 ks zajistil odbor archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra v Tiskárně ministerstva vnitra. 

 

Rokem 2011 došlo s nástupem nového šéfredaktora Aleše Františka Plávka k výrazné modernizaci celého periodika a začala jeho nová dějinná etapa. Dosud nepravidelně vycházející Archivum Trebonense začalo vycházet v tříletých intervalech a větší důraz byl vložen na grafickou a typografickou podobu svazku (větší formát, pevné desky, obrazové přílohy aj.). Přibyly překlady do německého nebo anglického jazyka a odborné lektorování.

 

Proměnou prošla i obsahová část, na níž se už nepodílí pouze jihočeští archiváři. Obsah byl rozdělen na tematicky zaměřený oddíl a všeobecnou část. Ústředním tématem se v roce 2011 stalo vymření Rožmberků před 400 lety (podtitul „sborník odborných prací z pramenů jihočeských archivů“) a v roce 2014 potom vypuknutí první světové války v roce 1914 (podtitul „odborné periodikum Státního oblastního archivu v Třeboni“).

 

Číslem 14/2017 připomněl sborník 10 let od zahájení digitalizace ve Státním oblastním archivu v Třeboni a byl zcela věnován digitalizaci v různých paměťových institucích v České republice a okolních zemích. Součástí se tehdy natrvalo staly i přehledy souhrnné bibliografie pracovníků jihočeských archivů, které v několika předešlých svazcích chyběly. Zcela poprvé se sborník stal recenzovaným pro všechny odborné příspěvky, jež posuzují vždy dva nezávislí recenzenti, což se projevilo i v podtitulu periodika (recenzovaný sborník odborných prací).

 

Zejména zásluhou A. F. Plávka urazilo Archivum Trebonense od roku 2011 velký kus cesty, kvalitativně se výrazně posunulo, ukončilo stádium hledání své identity a ustálilo svou podobu. Jeho nástupce v pozici šéfredaktora Jiří Cukr navázal na svého předchůdce a připravil s redakční radou číslo 15/2020, které vyšlo v závěru roku 2021 a bylo tematicky věnována zvířeti v historickém kontextu.

 

Jednotlivé ročníky periodika bezplatně poskytuje redakce archivům, knihovnám a odborným pracovištím, zdarma jsou také k dispozici v elektronické podobě v Digitálním archivu na adrese https://digi.ceskearchivy.cz/Periodika-Archivum-Trebonense.

sborník Archivum Trebonense