První číslo periodika Archivum Trebonense připravila redakční rada pod vedením Oldřicha Šedy na podzim roku 1971 s podtitulem „sborník studií pracovníků archivů a jeho badatelů.“ později se podtitul ustálil v podobě „sborník studií pracovníků jihočeských archivů.“ Obálku navrhl a grafickou úpravu provedl Jiří Müller. Náklad byl 300 kusů (dvě čísla z osmdesátých let vyšly ve vyšším nákladu 350 kusů) a svazek vždy vycházel jako účelový tisk určený pro vnitřní potřebu archivu. Čtvrté číslo z roku 1976 bylo celé věnováno 20. výročí vzniku archivu a odpovídalo tomu i zaměření jednotlivých příspěvků, které měly bilanční nádech a byly zaměřené na vývoj archivu v uplynulém dvacetiletí. Vedle odborných a historických článků, materiálových studií nebo kratších edic byly důležitou součástí všech čísel zprávy a aktuality z archivu nebo připomínky různých personálních výročí.

 

Redaktorem šesti čísel vydaných v letech 1973–1991 byl Jiří Záloha, po něm do roku 2006 převzala redaktorství jeho kolegyně z českokrumlovského oddělení třeboňského archivu Anna Kubíková, která s redakční radou připravila 4 čísla. Sborník si zachovával podobu a členění z dob svých počátků. K drobným změnám se přistoupilo v roce 2006, kdy 11. číslo, graficky připravené Siou Pavlíkovou, získalo ISBN a vydání v dvojnásobném nákladu 600 ks zajistil odbor archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra v Tiskárně ministerstva vnitra.

 

Rokem 2011 došlo k výrazné modernizaci celého periodika a začala jeho nová dějinná etapa. Dosud nepravidelně vycházející Archivum Trebonense od této doby vychází v tříletých intervalech (podtitul v roce 2011 „sborník odborných prací z pramenů jihočeských archivů“, podtitul v roce 2016 „odborné periodikum Státního oblastního archivu v Třeboni“), šéfredaktorem se stal Aleš František Plávek. Větší důraz byl vložen na grafickou a typografickou podobu svazku (větší formát, pevné desky, obrazové přílohy aj.), kterou připravil Radek Švec. Přibyly překlady do německého nebo anglického jazyka a odborné lektorování. Proměnou prošla i obsahová část, která se rozdělila na tematicky zaměřený oddíl a všeobecnou část, přičemž ústředním tématem v roce 2011 se stalo vymření Rožmberků před 400 lety a v roce 2014 potom vypuknutí první světové války v roce 1914. Čtrnáctý ročník pak připomněl 10 let od zahájení digitalizace ve Státním oblastním archivu v Třeboni a byl zcela věnován digitalizaci v různých paměťových institucích v České republice a okolních zemích. Součástí se stala i souhrnná bibliografie pracovníků jihočeských archivů, která v předešlých třech svazcích chyběla. Zcela poprvé se sborník stal recenzovaným pro všechny odborné příspěvky, jež posuzovali vždy dva nezávislí recenzenti. Tento trend hodlá redakce podržet i do příštích čísel.

 

Připravované 15. číslo sborníku Archivum Trebonense, jež vyjde na přelomu let 2020 a 2021, odhlédlo od fenoménu dějinných výročí a zaměřilo se tematicky na zvíře v historickém kontextu. Zvolené téma reflektuje v interdisciplinárním pojetí široké spektrum (nejen) písemných pramenů, v nichž se fauna objevuje. Zastoupeny tak budou mj. příspěvky týkající se archeozoologie, ornitologie, výtvarného umění, hudby, heraldiky, rybníkářství, pohraniční stráže, zoologických zahrad, chovu koní nebo evidence psů.

 

Jednotlivé ročníky periodika bezplatně poskytuje redakce archivům, knihovnám a odborným pracovištím, zdarma jsou také k dispozici v elektronické podobě v Digitálním archivu na adrese https://digi.ceskearchivy.cz.

sborník Archivum Trebonense