První číslo periodika Archivum Trebonense připravila redakční rada pod vedením Oldřicha Šedy na podzim roku 1971 s podtitulem „sborník studií pracovníků archivů a jeho badatelů.“ později se podtitul ustálil v podobě „sborník studií pracovníků jihočeských archivů.“ Obálku navrhl a grafickou úpravu provedl Jiří Müller. Náklad byl 300 kusů (dvě čísla z osmdesátých let vyšly ve vyšším nákladu 350 kusů) a svazek vždy vycházel jako účelový tisk určený pro vnitřní potřebu archivu. Čtvrté číslo z roku 1976 bylo celé věnováno 20. výročí vzniku archivu a odpovídalo tomu i zaměření jednotlivých příspěvků, které měly bilanční nádech a byly zaměřené na vývoj archivu v uplynulém dvacetiletí. Vedle odborných a historických článků, materiálových studií nebo kratších edic byly důležitou součástí všech čísel zprávy a aktuality z archivu nebo připomínky různých personálních výročí.

 

Redaktorem šesti čísel vydaných v letech 1973–1991 byl Jiří Záloha, po něm do roku 2006 převzala redaktorství jeho kolegyně z českokrumlovského oddělení třeboňského archivu Anna Kubíková, která s redakční radou připravila 4 čísla. Sborník si zachovával podobu a členění z dob svých počátků. K drobným změnám se přistoupilo v roce 2006, kdy 11. číslo, graficky připravené Siou Pavlíkovou, získalo ISBN a vydání v dvojnásobném nákladu 600 ks zajistil odbor archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra v Tiskárně ministerstva vnitra.

 

Rokem 2011 došlo k výrazné modernizaci celého periodika a začala jeho nová dějinná etapa. Dosud nepravidelně vycházející Archivum Trebonense od této doby vychází v tříletých intervalech (podtitul v roce 2011 „sborník odborných prací z pramenů jihočeských archivů“, podtitul v roce 2016 „odborné periodikum Státního oblastního archivu v Třeboni“), šéfredaktorem se stal Aleš František Plávek. Větší důraz byl vložen na grafickou a typografickou podobu svazku (větší formát, pevné desky, obrazové přílohy aj.), kterou připravil Radek Švec. Přibyly překlady do německého nebo anglického jazyka a odborné lektorování. Proměnou prošla i obsahová část, která se rozdělila na tematicky zaměřený oddíl a všeobecnou část, přičemž ústředním tématem v roce 2011 se stalo vymření Rožmberků před 400 lety a v roce 2014 potom vypuknutí první světové války v roce 1914. Čtrnáctý ročník pak připomněl 10 let od zahájení digitalizace ve Státním oblastním archivu v Třeboni a byl zcela věnován digitalizaci v různých paměťových institucích v České republice a okolních zemích. Součástí se stala i souhrnná bibliografie pracovníků jihočeských archivů, která v předešlých třech svazcích chyběla. Zcela poprvé se sborník stal recenzovaným pro všechny odborné příspěvky, jež posuzovali vždy dva nezávislí recenzenti. Tento trend hodlá redakce podržet i do příštích čísel.

 

Připravované 15. číslo sborníku Archivum Trebonense, jež vyjde v roce 2020, odhlédlo od fenoménu dějinných výročí a zaměřilo se čistě tematicky na zvíře v historickém kontextu. Zvolené téma reflektuje široké spektrum písemných pramenů, v nichž se fauna objevuje, od mikroorganismů a zkamenělin přes hmyz až po vyšší živočichy, a to v interdisciplinárním pojetí. Zvíře lze podchytit nejen v zoologii a příbuzných vědách, nýbrž také v heraldice, onomastice, sportu, umění, průmyslu a dalších disciplínách. Zájemci o publikování mohou předběžně přihlásit svůj příspěvek prostřednictvím formuláře zde.

 

Jednotlivé ročníky periodika bezplatně poskytuje redakce archivům, knihovnám a odborným pracovištím, zdarma jsou také k dispozici v elektronické podobě v Digitálním archivu na adrese https://digi.ceskearchivy.cz.