ARCHIVUM TREBONENSE 2023

 • Prolog

Úvodní slovo ředitele archivu

 • Elementa

Kovář Daniel: „Městys má starý primitivní vodovod, jenž sbíral vodu v lukách.“ Zásobování Borovan vodou od středověku do začátku 20. století

Svěrák Vlastimil: Požární řády města Jihlavy v předbělohorské době

Květová Miroslava: Přírodní pohromy v kronikářských dílech českobudějovických měšťanů z období raného novověku

Martínková Lenka: „Hoří!“ Několik poznámek k významu a důsledkům požárů pro raně novověký Pelhřimov a k jejich obrazu v místních pramenech

Bárta Pražák Tomáš: Zaznamenané počasí na Mělnicku v kalendářích radní kanceláře pro léta 1651–1652

Čechová Blanka: Odevzdejte vrabčí hlavy! Ochrana půdy a sklizně v 18. století

Lenderová Milena: „Takovou povodeň nikdo nepamatuje.“ Přírodní katastrofy v Zápiscích neznámého

Plávek Aleš František: Počátky moderních meteorologických pozorování na schwarzenberském severu

Staněk Libor: Požární bezpečnost ve městě Strakonice v druhé polovině 19. století

Fantová Kateřina: Velká voda v Plzni na počátku září 1890

Hunčovský Tomáš: Tornádo v St. Louis v roce 1896 očima českých krajanů

Šimánek Jan: Voda svěcená i svěcená v lidové kultuře z jihu Čech. Na příkladu národopisné oblasti Doudlebska v 19. a 20. století

Adamcová Helena: Vodní družstva na Třeboňsku

 • Edice

Marešová Dana: Zápisky Františka a Berty Terezie Handlových

 • Varia

Morawetz Michal, Pechová Martina: Nález z makovice věže hrobky Collaltů v Nových Sadech u Písečného

Fišerová Anna: Cary a Lori. Předmanželská korespondence Eleonory Clam-Gallasové a Karla V. ze Schwarzenbergu

Cukr Jiří: Dům, fond a náměstí aneb Co vše bylo pojmenováno po Františku Janu Kroiherovi (1871–1948)?

Čechová Blanka: Archivní správce Josef Hrdina (1891–1932) a Elsa Hrdinová (1899–1944), třeboňská oběť holocaustu

 • Rozhovor

Cukr Jiří, Látal Hynek: Arcimboldova vyobrazení živlů jsou překvapivě nadčasová. Rozhovor s historikem umění Mgr. Hynkem Látalem, Ph.D.

 

 • Bibliografie

Pešta Jiří: Bibliografie pracovníků Státního oblastního archivu v Třeboni za roky (2019) 2020–2021

 

 • Appendix

English Abstracts and Keywords

Seznam autorů

Seznam recenzentů

Seznam zkratek

 

 

ARCHIVUM TREBONENSE 2020

 • Prolog

Editorial

 • Bestia

Kolářová Lucie: Zvíře jako stvoření: podněty z křesťanské teologie

Hunčovská Barbora: „Pokud něco vyjadřuje domov, je to kotě.“ Úloha koček v utváření domesticity v evropských domácnostech

Žalud Zdeněk: Portugalský král Duarte I., psychologie a jezdectví

Vařáková Zuzana: Bojovný, nebo krvelačný? Vlk v české středověké heraldice

Meduna Petr, Kovačiková Lenka, Burian Martin: Koupil převor úhoře. Archeozoologie mezi historií a přírodovědou

Robovský Jan, Rookmaaker Kees, Groves Colin P.: Several Zoological Comments to Depictions of Jaguar and Rhinoceros in the Art of Roelandt Savery

Čechová Blanka: Císařský hřebčín Kladruby a Smrkovice na královském panství Třeboň ve 30. letech 17. století. Chov ušlechtilých koní ve válečných časech

Lhoták Jan: Chov dobytka v raně novověkém královském městě prvé poloviny 18. století. Analýza výpovědních možností tereziánského katastru

Pešta Jiří: Písecký kat a dva případy bestiality. Příspěvek k dějinám hrdelního práva královských měst Kašperské Hory a Písek v 18. století

Morawetz Michal: Zoologická klasifikace podle hraběte Jiřího Buquoye

Marešová Dana: Po stopách zvířat a zvěře v písemných pramenech Dalbergů

Čeněk Miroslav: České ornitologické názvosloví v polovině 19. století na příkladu sbírky muzea Ohrada v Hluboké nad Vltavou

Voldřichová Marie, Malcerová Jana, Čeněk Miroslav: Zoologické sbírky muzea Ohrada v díle významných zoologů

Holub Pavel: Vztah člověka ke zvířeti optikou spisů státní správy z první třetiny 20. století: sonda z Humpolecka

Kolda Vlastimil: Zvířata ve spisech Městského policejního úřadu České Budějovice

Cukrová Hana: Psi a psí známky v Českých Budějovicích v 19. a první třetině 20. století

Hunčovský Tomáš: Masakr koček v Českých Budějovicích v létě roku 1924

Staněk Libor: Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou: pozvolné kroky k jejímu vzniku a první roky jejího fungování

Adamcová Helena: Na tom našem dvoře. Chov zvířat v Lomnici nad Lužnicí v letech 1945–1960

Knotková Aneta: Příspěvek ke vzniku Chráněné krajinné oblasti Šumava a její správy západočeské části a k počátků státní ochrany fauny na Klatovsku

 • Edice

Tesaříková Alexandra: Spolehlivý černínský komorník podává zprávy z cest. Výběr z listů Hendricha Hennigsena Humprechtu Janu Černínovi z let 1679–1680

 • Varia

Nožička Josef: JUDr. Josef Koryta 1892–1960

Potužníková Eliška: Schwarzenberský archivář a knihovník František Tyl 1830–1899

 • Rozhovor

Cukr Jiří, Halmlová Jiřina, Plávek Aleš František: Malá zvířata ve velké díle. Rozhovor s knihařkou Jiřinou Halmlovou o výrobě pergamenu

 • Bibliografie

Pešta Jiří: Bibliografie pracovníků Státního oblastního archivu v Třeboni za roky (2014) 2016–2019

 • Appendix

English Abstracts and Keywords

Seznam autorů

Seznam recenzentů

Seznam zkratek

 

ARCHIVUM TREBONENSE 2017

 • Prolog

Editorial

Úvodní slovo předsedy Senátu Parlamentu České republiky

Úvodní slovo ředitele archivu

Mezi archivní a kněžskou službou

 • Trebonensia - články

CUKR JIŘÍ: Sbírka listin k matrikám Jihočeského kraje a příprava na její digitalizaci

ČECHURA JAROSLAV: Digitální archiv ve Státním oblastním archivu v Třeboni: mikrohistorie a studium dějin raného novověku

HANKOVEC MARTIN: Ukládání dat v systému DigiDepot

KABELOVÁ ALENA: Digitalizace kartoték v centrální knihovně třeboňského archivu na příkladu kartotéky periodik

KAISERŠAT JAKUB: Bilancování k deseti letům digitalizace archiválií ve Státním oblastním archivu v Třeboni

PLÁVEK ALEŠ FRANTIŠEK: Vývoj a zásady indexace písemností evidenční povahy v třeboňském digitálním archivu

 • Trebonensia - zprávy

BOHÁČKOVÁ LUCIE: Digitalizované historické písemné prameny a jejich popularizace v nových médiích

HUBÁČKOVÁ HANA, LEMBERKOVÁ KATEŘINA: Digitalizace Sbírky pohlednic v SOkA Tábor

MEJTA JAROSLAV: Třeboňská centrála a digitalizace v jihočeských archivech

 • Trebonensia - rozhovor

SASSMANN ALOIS, KAISERŠAT JAKUB: „Genealogie se stala hitem a lidé dnes již opravdu vědí, oč jde.“ S Aloisem Sassmannem o genealogii, DA a digitálním universu

 • Varia - články

ANTOŠ FILIP: Digitalizace starých kartografických děl

AUGUSTIN MILAN, HALLA KAREL: Projekt Česko-bavorský archivní průvodce po roce fungování

BALÁŽ JÚLIUS, KUSKO VLADISLAV: Deset let digitalizace archiválií ve VHA

BĚHALOVÁ ŠTĚPÁNKA: Muzeum Jindřichohradecka – 15 let digitalizace a využívání digitálních dokumentů v muzejní knihovně

BERTHOLD WERNER: Das Niederösterreichische Landesarchiv im Zeitalter der Digitalisierung der Quellen

CAJTHAML PETR, VAŠKOVÁ LENKA: Studenti pražských univerzit 1882–1945. Digitalizace v Archivu Univerzity Karlovy

HUDIČÁK PETR: Digitalizace archivu negativů a pozitivů Fotoateliéru Seidel a členů rodiny Josefa Seidela

KUNERT JAKUB: Digitalizace pramenů k hospodářským a sociálním dějinám v Archivu České národní banky

KUNT MIROSLAV: Pamětní knihy železničních stanic – málo známý historický pramen

KUŘÍKOVÁ JANA, SWIERCZEKOVÁ LUCIE, VÍTKOVÁ MARIE: Sbírka skleněných diapozitivů z fotoarchivu tělesné výchovy a sportu v NM, digitalizace a prezentace ve virtuálním prostředí

KVĚTOVÁ MIROSLAVA, TOMSOVÁ PETRA: Digitalizace fotografií z archivních souborů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

MARCKHGOTT GERHART: Schritt für Schritt

MEISNEROVÁ WISMER ZUZANA: 1 600 DPI. Vznik digitálního archivu ze skleněných negativů Ateliéru Langhans

PUCHTA MICHAEL: Das Digitale Archiv der Staatlichen Archive Bayerns – Von der Konzeption zur Produktion

SEDLICKÁ MAGDALENA, VITÁMVÁSOVÁ JARKA: Digitální projekty Židovského muzea v Praze (EHRI a Yerusha)

ŠÁMAL MARTIN, ŠEJBL JAN: Digitalizace Sbírky Scrap-books v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur

ŠIMŮNEK ROBERT, DOLEŽALOVÁ EVA: Vědecká pozůstalost Augusta Sedláčka (informace o projektu digitální databáze)

ŠMÍD MAREK: Digitalizace Tajného vatikánského archivu a Vatikánské knihovny pro studium dějin 20. století

TOMAN JIŘÍ: Interpretační aspekty digitalizace starších písmových návrhů

VLADYKOVÁ MARKÉTA: Proměny digitalizace v SOA v Litoměřicích

WINTROVÁ IRENA, SIEBER KAREL, NOVÁK JIŘÍ: Digitalizace archivních fondů v České televizi

 • Varia - zprávy

HOLUB PAVEL: Cesty k digitalizaci na příkladu pelhřimovského okresního archivu

KOŇUŠIN INNA ANATOLIJA: Krátké představení genealogické společnosti FamilySearch

MAGLIĆ ONDŘEJ: Digitalizace vybraných archiválií Archivu města Plzně

MOTEJZÍK LUKÁŠ, POULOVÁ NORA, JANKŮ MARTINA: Jindřich a Boženky aneb digitalizace v Jihočeském kraji

PHILLIPS NICOLE ARNETT: Digitization as means of Revival

HÁJEK PAVEL, PROKOPOVÁ ZDEŇKA: Zpráva o stavu digitalizace v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti České Budějovice

RUMAN VOJTECH: Digitalizácia písiem

ŠIKOŠOVÁ ALICE: Úloha Nadace české bijáky v procesu digitálního restaurování Zlatého fondu české kinematografie

ZÁVADSKÁ VALÉRIA: Rómska kultúra v digitálnom svete

 • Varia - rozhovor

FOLTÝN TOMÁŠ, PLÁVEK ALEŠ FRANTIŠEK, CUKR JIŘÍ: Trendy, zajištění a odezva na digitalizaci v Národní knihovně. Rozhovor s Tomášem Foltýnem z Národní knihovny ČR

 • Bibliografie

Bibliografie pracovníků jihočeských státních archivů za roky (1999) 2001–2015

 • Appendix

English Summary

Seznam zkratek

Seznam autorů

Seznam recenzentů

Ediční poznámka

Pokyny a pravidla pro autory publikující ve sborníku AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVUM TREBONENSE 2017

ARCHIVUM TREBONENSE 2014

 • 1914–1918

ADAMCOVÁ Helena: 75. pěší pluk Jindřichův Hradec. Nově nalezené prameny

CUKR Jiří: Z Ledenic do Užhorodu. Životní pouť italského legionáře Štěpána Čábely

HOMEROVÁ Libuše: S divizní pekárnou na frontách Velké války. Útržky ze vzpomínek bývalého c. a k. zásobovacího oficiála v záloze

IVANEGA Jan: „Budova gotického slohu“ či „Jednoduchý barokový styl“? Přestavby schwarzenberských patronátních kostelů v Krči a Protivíně v předvečer Velké války

MAREK Pavel: První světová válka očima starosty města

NOVÁKOVÁ Stanislava: Německá diplomatická korespondence před 1. světovou válkou ve světle archivních pramenů. (Z konvolutu dopisů německé diplomatické šlechty z fondu RA Paarů)

PLÁVEK Aleš František: Služba v knížecích revírech schwarzenberského lesního úřadu Domoušice jako prostředek ke zproštění vojenské služby v době první světové války

RAMEŠ Václav: Po stopách Františka Ferdinanda d´Este. Přeshraniční výstava ke stému výročí atentátu na následníka trůnu

WÖLFL Milan: Jihočeské hřbitovy minulostí?

 • Varia

ČECHURA Jaroslav: „…svatby starosta Pavel krejčí z Mazelova“ (Sociální skladba družbů a svatební praktiky na Třeboňsku kolem roku 1700)

HASILOVÁ Pavla: „Maria Elisabetha Gräfin Sereni approbiert.“ Studie k poznání šlechtické domácnosti v raném novověku

KOLDA Vlastimil: Hodináři a hodiny v Českých Budějovicích na konci 14. a na počátku 15. století

KUBÍKOVÁ Anna: Nejstarší známý soupis listin zlatokorunského kláštera

PALECZEK Raimund: Jaroslav Hašek a panství Protivín – o baštýřském rodu Jarešových

ŘEHÁČEK Karel: Reflexe historických zvratů a převratů první poloviny 20. století na Blatensku v památnících tamního četnictva

 • Zprávy a referáty

ČOČKOVÁ Veronika, KABELOVÁ Alena: Ohlédnutí za dějinami augustiniánské klášterní knihovny v Třeboni

HRDLIČKOVÁ Markéta: Digitalizace mapových souborů ve Státním oblastním archivu v Třeboni

KAISERŠAT Jakub: Sedm let Digitálního archivu Státního oblastního archivu v Třeboni v několika ohlédnutích

KAJANOVÁ Alena, OUPOHOVÁ Anna: Restaurování prvotisku Pražské bible

 • Recenze a anotace

CUKR Jiří: Vzpomínky na Sokol našeho mládí

KOVÁŘ Daniel: Trojice nových knih o Kájově, Kamenném Újezdě a Zlaté Koruně aneb Co způsobila zakládací listina kláštera

PAZDERSKÝ Roman: Josef Šusta. (Úvahy o dějinách a dějepisectví)

ARCHIVUM TREBONENSE 2014

ARCHIVUM TREBONENSE 2011

 • Rosenbergiana

KOLÁŘOVÁ Eva – ŠIMŮNEK Robert: Poustevna při kapli sv. Barbory u Branné a poustevnictví na Třeboňsku (1400–1600)

ŘÍHOVÁ Hana: Naplnění poslední vůle Petra Voka z Rožmberka. Edice listů o Rožmberské škole v Soběslavi

KOCIÁNOVÁ Zdenka: Po stopách Mikuláše Rutarda z Malešova, úředníka a rybníkáře ve službách Krajířů a Rožmberků

KOLÁŘ Petr: Vilém z Rožmberka a západočeští stavové ve světle jeho vztahů s Floriánem Gryspekem z Gryspachu

KOLDA Vlastimil: Korespondence Petra Voka z Rožmberka s městem České Budějovice v letech 1592–1611

KUBÍKOVÁ Anna: Závěti Petra Voka z Rožmberka

 • Varia

PEŠTA Jiří: Tak zvaná robotní registra zvíkovská z roku 1488. Rozbor a edice pramene

PEŠTA Jiří: „Ten lotr, písař slavoňovskej, již hrdlem zaplatil”. K vyšetřování defraudace na panství Orlík roku 1581

FIALOVÁ Eva: Bitva u Saské Kamenice (1639) a nově objevené doklady k tomuto střetu ve fondu Rodinného archivu Černínů z Chudenic

ČECHOVÁ Blanka: Páni z Eckersdorfu. Život a kariéra dvou generací kladského rodu v jižních Čechách 17. století

ČECHURA Jaroslav: „Jakou jste měla známost s myslivcem? Skrze bílé šaty, které jsem jemu prala!” (hledání a interpretace třeboňských sexuálních deliktů)

STUCHLÁ Pavla: Nástupní podmínky pro fary eggenberského patronátu na přelomu 17. a 18. století

PALECZEK Raimund: O začátcích „království Schwarzenberg” v jižních Čechách. 350 let od příchodu Schwarzenbergů na Třeboň

CHLÁDKOVÁ Michaela: Volba městského písaře v městečku Kunžak v první polovině 19. století

MATLAS Pavel: Hluboká nad Vltavou. Územní, hospodářský, demografický a správní vývoj panství do konce patrimoniálního období

HOMEROVÁ Libuše: Antonín Markus – životopisná studie

KALÁTOVÁ Marie: Buquoyská mapová sbírka

HANKOVEC Milan: Počátky Jednoty divadelních ochotníků ve Strakonicích

KOŘALKA Jiří: Počátky novodobých politických stran v Táboře (do konce 19. století)

PLÁVEK Aleš František – KAJANOVÁ Alena: Nález v báni svatoprokopského kostela v Jarošově nad Nežárkou, jeho zrestaurování a edice

HAVLAN Josef: Korespondence Terezy a Augusta Sedláčkových

ŘEHÁČEK Karel: Vliv jihočeského regionalistického hnutí na západní Čechy ve 20. a 30. letech 20. století

MACH Jan: Výjezdní zasedání Mimořádného lidového soudu v Českých Budějovicích v Třeboni v letech 1945-1946

NOVOTNÝ Gustav – PLUCAROVÁ Laděna: Archivář a historik Antonín Verbík a jeho působení v jižních Čechách

ARCHIVUM TREBONENSE 2011

ARCHIVUM TREBONENSE 2006

 • Studie a články

KUBÍKOVÁ Anna: Dcery Oldřicha II. z Rožmberka

NOVÁKOVÁ Stanislava: Rodinný archiv Slavatů

KOCIÁNOVÁ Blanka: Okolnosti zástavy panství Třeboň

DUDÁČEK Karel: Jak se z Vavřince Vrchoty stal šlechtic Lorenc Berger z Rosenwertu

MATLAS Pavel: Delikt smilstva a jeho postih na schwarzenberském panství Hluboká nad Vltavou

KOCIÁNOVÁ Zdenka: Půlstoletí na blanské papírně

PELCOVÁ Hana: Sbírka grafiky na pracovišti Státního oblastního archivu v Jindřichově Hradci

 • Personalia 2005/2006

RAMEŠ Václav: Josef Šusta – 60. výročí úmrtí

RAMEŠ Václav: Antonín Markus – 120. výročí narození

RAMEŠ Václav: Vzpomínka na Rudolfa Tecla

 • Výroční zpráva

RAMEŠ Václav: Státní oblastní archiv v Třeboni v letech 2001–2005

ARCHIVUM TREBONENSE 2006

ARCHIVUM TREBONENSE 2002

 

KUBÍKOVÁ Anna: Prodej českokrumlovského panství císaři Rudolfu II. a přestěhování rožmberského archivu do Třeboně

KUBÍKOVÁ Anna: Osudy rožmberského archivu před schwarzenberskou archivní reformou

DUDÁČEK Karel: Uspořádání rožmberského a třeboňského archivu v 1. polovině 19. století

SMOLKOVÁ Anna: Svozy archivů schwarzenberských velkostatků do Třeboně jako důsledek provádění pozemkové reformy na majetku schwarzenberské primogenitury

RAMEŠ Václav: Archivní dohoda

ZÁLOHA Jiří: Z neznámých osudů schwarzenberských archivů za druhé světové války (Přestěhování tzv. Rožmberského archivu do Českého Krumlova a návrh na zrušení archivu v Třeboni)

BARTOŠEK Vladimír, RÉPÁSOVÁ Marie: Začlenění třeboňského archivu do soustavy státních archivů a jeho vývoj do současnosti

STEJSKAL Aleš: Deníky nebo úřednické zápisníky? (Studie k problematice funkce a používání tištěných kalendářů z doby prvních Rožmberků)

KOCIÁNOVÁ Zdenka: Anabáze archiválií z Třeboně do Nových Hradů a zpět

NOVÁKOVÁ Stanislava: Třeboňský archivář Theodor Wagner a jindřichohradecký archivář František Tischer ve vzájemné korespondenci v letech 1864–1887

ARCHIVUM TREBONENSE 2002

ARCHIVUM TREBONENSE 2001

 

BARTOŠEK Vladimír: Státní oblastní archív v Třeboni v letech 1996–2000

FRAŇKOVÁ Alena: Jihočeské státní okresní archivy v letech 1996–2000

ŠÁDKOVÁ Květoslava: Jihočeské podnikové archivy v letech 1996–2000

ZÁLOHA Jiří: První společná porada hornorakouských a jihočeských archivářů

ŘEŘICHOVÁ Sylvína: Kontakty Státního oblastního archivu v Třeboni a Hornorakouského zemského archivu v Linci

PEXA Herbert: Die Lender die älteste bekannte Třeboňer Familie

KUBÍKOVÁ Anna: Nadání k záduší farnímu v městě Krumlově všecka – Březanův soupis listin českokrumlovského kostela svatého Víta

STEJSKAL Aleš: Rožmberská a švamberská kunstkomora na počátku 17. století a její inventář

SMOLKOVÁ Anna: Jak se žilo Václavu Antonínu Josefu Záhorkovi v letech 1661–1717

NOVÁKOVÁ Stanislava: Zpráva o cestě císařovny vdovy Amalie Vilemíny v roce 1733 do Jindřichova Hradce

KALNÝ Adolf: Priorita třeboňského velkostatku v drenážování

MACH Jan: Migrace do Veselí nad Lužnicí mezi léty 1866–1904 na základě seznamů vydaných domovských listů, služebních, čeledních a pracovních knížek

ZEMAN Luboš: Konfiskace velkostatků Cerhonice z pramenů SOA Třeboň

RAMEŠ Václav: Obnovení Jihočeského kraje a návrh nových krajských symbolů

KUBÍKOVÁ Anna: Bibliografie pracovníků Státního oblastního archivu v Třeboni za léta 1991–2000

FRAŇKOVÁ Alena: Bibliografie prací pracovníků státních okresních archivů za léta 1991–2000

ARCHIVUM TREBONENSE 2001

ARCHIVUM TREBONENSE 1996

 

BARTOŠEK Vladimír: Státní oblastní archiv v Třeboni v letech 1991–1995

FRAŇKOVÁ Alena: Jihočeské státní okresní archivy v letech 1991–1995

ŠÁDKOVÁ Květoslava: Jihočeské podnikové archivy v letech 1991–1995

ZÁLOHA Jiří: Schwarzenberský rodinný archiv (primogenitura)

RÉPÁSOVÁ Marie: Restituce archivního fondu Cisterciáci Vyšší Brod a jeho předchozí zpracování v SOA Třeboň

NOVÁKOVÁ Stanislava: Příspěvek k dějinám zámeckého archivu v Jindřichově Hradci do roku 1955

ŘEŘICHOVÁ Sylvína: Z galerie badatelů v zámeckém archivu v Jindřichově Hradci

DUDÁČEK Karel: K názvu a stáří jihočeských Hrdlořez

KUBÍKOVÁ Anna: Březanův soupis listin na panství Prachatice a Hus

STEJSKAL Aleš: Poslední noc císaře Maxmiliána II. očima Adama z Dietrichštejna

KALNÝ Adolf: O přenocování krále Maxmiliána v Kaplici

KOCIÁNOVÁ Zdenka: Po stopách milostné avantýry přečínského písaře

RAMEŠ Václav: Výzdoba svatovítského okna sv. Jana Nepomuckého ve schwarzenberské kapli

SMOLKOVÁ Anna: Dodávky třeboňského piva na vídeňský trh v letech 1864–1908

ARCHIVUM TREBONENSE 1996

ARCHIVUM TREBONENSE 1991

 

KALNÝ Adolf: Soudní spis jako notářský instrument

KUBÍKOVÁ Anna: Březanův soupis vyšebrodských listin z roku 1611

SMOLKOVÁ Anna: Vznik a vývoj fondu panství a velkostatku Protivín, jeho pořádání, archivní uložení a dosavadní badatelské využití

ZÁLOHA Jiří: Správa panství Český Krumlov a náplň činnosti jeho orgánů v 19. století

MARSA Jiří: Osudy nástěnných koberců ze zámku Hluboká nad Vltavou (1938–1948)

KUBÍKOVÁ Anna: Bibliografie pracovníků Státního oblastního archívu v Třeboni za léta 1981–1990

PSÍKOVÁ Jiřina: Bibliografie pracovníků okresních archívů Jihočeského kraje za léta 1981–1990

BARTOŠEK Vladimír: Výsledky práce Státního oblastního archívu v Třeboni v letech 1986–1990

FRAŇKOVÁ Alena: Okresní archívy Jihočeského kraje v letech 1986–1990

ŠÁDKOVÁ Květa: Jihočeské podnikové archívy v letech 1986–1990

ARCHIVUM TREBONENSE 1991

ARCHIVUM TREBONENSE 1986

 

BARTOŠEK Vladimír: Státní oblastní archív v Třeboni v 7. pětiletce

PSÍKOVÁ Jiřina: Jihočeské okresní archívy v sedmé pětiletce

ŠÁDKOVÁ Květa: Jihočeské podnikové archívy v letech 1981–1986

PSÍKOVÁ Jiřina: Stav zpracovanosti fondů archívů měst v Jihočeském kraji

FRANKOVÁ Lidmila: Působnost okresních úřadů a jejich písemnosti z hlediska zpracovatele

STARÝ Václav: Soupis obyvatel města Prachatic z roku 1585

RÉPÁSOVÁ Marie: Třeboň ve sčítání lidu v roce 1921 (příspěvek k demografickému vývoji)

FIALOVÁ Eva: Několik poznámek k metodickým problémům studia formulářových sbírek

KOLDA Vlastimil: Epigrafické památky města Trhových Svinů

KUBÍKOVÁ Anna: Pečeti Eggenberků usazených v Čechách

DUDÁČEK Karel: Rybníky na statku Kestřany do r. 1700

SMOLKOVÁ Anna: Sklárny na panství Chlum u Třeboně v letech 1753–1835

KALNÝ Adolf: Zajišťování požární ochrany v jižních Čechách v období feudalismu

ARCHIVUM TREBONENSE 1986

ARCHIVUM TREBONENSE 1982

 

BARTOŠEK Vladimír: Státní oblastní archiv v Třeboni v 6. pětiletce

KOBZOVÁ Jana: Okresní archívy Jihočeského kraje v letech 1976–1980

ŠÁDKOVÁ Květoslava: Jihočeské podnikové archívy v letech 1976–1980

STARÝ Václav: Nejstarší zachovaná vimperská městská kniha

KUBÍKOVÁ Anna: Hejtmané na eggenberských panstvích v Čechách

ŘEŘICHOVÁ Sylva: Vliv vrchnosti na právní a správní poměry města Lomnice nad Lužnicí před regulací magistrátu a po ní

RÉPÁSOVÁ Marie: Demografický vývoj farnosti Třeboň v letech 1750–1829

ZÁLOHA Jiří: Velkostatek Hluboká nad Vltavou v letech 1848–1948

CRKOVSKÝ František: Volební soustava v Čechách v 2. pol. 19. stol. a boj táborského dělnictva za všeobecné volební právo a vítězství ve volbách na přelomu 19. a 20. století

SAMEC Josef: Prameny k dějinám KSČ a dělnického hnutí v okresních archívech Jihočeského kraje

KALNÝ Adolf: K možnostem dodatečné skartace ve schwarzenberských archívních fondech

KUBÍKOVÁ Anna: Bibliografie pracovníků Státního oblastního archívu v Třeboni za léta 1971–1980

KOBZOVÁ Jana: Bibliografie pracovníků okresních archívů Jihočeského kraje za léta 1972–1980

ARCHIVUM TREBONENSE 1982

ARCHIVUM TREBONENSE 1976

 

ZÁLOHA Jiří: Z činnosti předchůdců Státního oblastního archivu v Třeboni

KADLEC Jiří: Podíl archivního oddělení KS MV v Č. Budějovicích na rozvoji jihočeského archivnictví

MALÍK Lubomír: Předarchivní péče o písemnosti a skartační akce v letech 1956–1975

MALÍK Lubomír: Zpřístupňování archiválií v prvním dvacetiletí činnosti Státního oblastního archivu v Třeboni

KALNÝ Adolf: Využívání archiválií ve Státním oblastním archivu v Třeboni v letech 1956–1975

ZELENKOVÁ Zdenka: Evidence a ochrana archivního materiálu ve Státním oblastním archivu v Třeboni

CIRONISOVÁ Eva, HOLCOVÁ Jana: Jihočeské okresní archivy v letech 1945–1975

BARTOŠEK Vladimír: Vývoj podnikového archivnictví v Jihočeském kraji

ZELENKOVÁ Zdenka: Knihovna Státního oblastního archivu v Třeboni

POZNÍČEK Bohuslav: Sbírka dokumentace ve Státním oblastním archivu v Třeboni

HANESCH Josef: Poznámky k schwarzenberské archivní reformě na panství orlickém

HOLCOVÁ Jana: Filigrány na písemnostech z doby do roku 1430 v tzv. Rožmberském archivu

RÉPÁSOVÁ Marie: Hospodářské účty na novohradském panství 1500–1620

KUBÍKOVÁ Anna: Jihočeské rybníkářství pod správou Československých státních statků v letech 1949–1953

ARCHIVUM TREBONENSE 1976

ARCHIVUM TREBONENSE 1975

 

MALÍK Lubomír: Pronásledování KSČ na Třeboňsku v letech 1935–1939 v aktech bývalého Okresního úřadu Třeboň

JELÍNKOVÁ Marie: Komunistický odboj na Třeboňsku v letech 1939–1945

STARÝ Václav: Zajatecké a pracovní tábory za druhé světové války na Prachaticku

BIČÍK Zdeněk: Letecký boj u Jindřichova Hradce 24. srpna 1944

KUBEŠOVÁ Vladimíra: Vývoj revolučních národních výborů na Pelhřimovsku

TISCHLER Luděk: Devátá gardová armáda, osvoboditelka Jindřichohradecka

VALIŠ Jan: Osvobození Třeboně Sovětskou armádou

ČERNOHORSKÝ Jindra: Květen 1945 a osvobození na Písecku

MÁCOVÁ Libuše: Vznik a vývoj národních výborů na okrese Tábor. Volby 1946

BLÁHOVÁ Jitka: Poválečný vývoj a únorové události 1948 v České zbrojovce a ve Fezku ve Strakonicích

POZNÍČEK Bohuslav: Vznik a vývoj Okresního a Místního akčního výboru Národní fronty v Třeboni

ZÁLOHA Jiří: Mládež na pomoc pohraničí 1955–1956

CRKOVSKÝ František: Uplatnění husitských tradic v období budování socialismu na Táborsku

ARCHIVUM TREBONENSE 1975

ARCHIVUM TREBONENSE 1973

 • Studie a články

PSÍKOVÁ Jiřina: Příspěvky k diplomatice vyšehradských listin 12. století

HONC Jaroslav: Cestovní účet diplomatické mise Viléma z Rožmberka do Polska r. 1588/89 a budget šlechtické domácnosti a dvora

ZÁLOHA Jiří: Zabezpečení archiválií na někdejším eggenberském majetku ve válečné době

 • Edice a materiály

HAAS Antonín, kolektiv: Soupis privilegií měst a městeček Jihočeského kraje od roku 1526

HEJNIC Josef: Václava Březana posloupnost krumlovských farářů

BARBOROVÁ Eva: Instrukce Petra Voka z Rožmberka pro správu třeboňského panství

 • Zprávy ze života a činnosti jihočeských archívů

BARBOROVÁ Eva: Bibliografie pracovníků okresních archívů Jihočeského kraje za léta 1960–1971

KALNÝ Adolf: 60 let Josefa Hanesche

ARCHIVUM TREBONENSE 1973

ARCHIVUM TREBONENSE 1971

 • Studie a články

BARBOROVÁ Eva: Správa na panstvích Petra Voka z Rožmberka od roku 1565

ŠEDA Oldřich: Českobudějovická biskupská konzistoř, její kancelář a způsob spisové služby do roku 1945

TŘÍSKA Karel: Archivář Theodor Wagner

VOJTÍŠEK Václav: Dr. h. c. František Mareš

FILIP Václav: K zpracování archívů měst

ZÁLOHA Jiří: Pokus o zavedení desetinné registraturní soustavy ve spisovnách schwarzenberských úřadů

KUBOVEC Gustav: K problematice hygieny práce v archívech

 • Edice a materiály

FIALOVÁ Anděla, HEJNIC Josef: Jana Gotia Dubrovnického „Oslavná řeč ke králi Vladislavu II.“

NAVRÁTIL František: Tabela o stavu ruské armády z prvé čtvrtiny 19. století

NAVRÁTIL František: Návrh archiváře Adolfa Bergera na zřízení schwarzenberského zemědělského muzea

NAVRÁTIL František: Rodopisná pozůstalost lesmistra Emila van Abeele

 • Zprávy ze života a činnosti jihočeských archívů

TŘÍSKA Karel: Jihočeské archívy v letech 1966–1970

ZÁLOHA Jiří: Bibliografie pracovníků Státního archívu v Třeboni v letech 1956–1970

ARCHIVUM TREBONENSE 1971