V jiné než badatelské dny archiv poskytuje informace a přijímá žádosti, badatelskou službu však bez předchozí dohody nezajišťuje. 

Upozornění pro zájemce o studium církevních fondů

Každý badatel, který chce nahlédnout do archivního fondu Biskupský archiv České Budějovice a fondů jednotlivých farních úřadů, se musí na začátku studia prokázat příslušným povolením českobudějovického biskupství. Tato povinnost se nevztahuje na studium fondů Boromejky České Budějovice, Bosí augustiniáni Lnáře, Bosí augustiniáni Tábor, Bratři Nejsvětější Svátosti Oltářní České Budějovice, Jezuité Český Krumlov, Minorité Český Krumlov, Premonstráti Želiv, Redemptoristé České Budějovice, Redemptoristé Libějovice, Servité Nové Hrady, Těšitelé Klokoty a Těšitelé Suché Vrbné.

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění ručně

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění v PC

Okresní archiv v Prachaticích vznikl na základě vládního nařízení č. 29/1954 Sb., o archivnictví ze dne 7. května 1954 v  průběhu roku 1955. Zpočátku spočívala práce okresního archiváře hlavně v  péči o materiální a technické zajištění archivu a ve snaze o urychlené soustředění archivních fondů okresní provenience. Po stránce hospodářské a personální byl okresní archiv zařízením tehdejšího Okresního národního výboru v Prachaticích. K podstatnému rozšíření archivu došlo v roce 1960 v souvislosti s územní reorganizací, kdy byl zrušen Okresní archiv ve Vimperku a veškeré fondy a sbírky převezeny do Prachatic. Po stránce odborné a metodické byl okresní archiv řízen archivním oddělením při Krajské správě ministerstva vnitra v Českých Budějovicích, po roce 1966 pak Státním archivem v Třeboni. Po roce 1990 pracoval Státní okresní archiv Prachatice jako odborné zařízení Okresního úřadu  v Prachaticích. Prováděná reforma veřejné správy přinesla na samém počátku nového desetiletí další podstatnou změnu:  státní okresní archivy se od 1. 8. 2002 staly součástmi (tj. vnitřními organizačními jednotkami) státních oblastních  archivů – v  případě Prachatic tedy Státního oblastního archivu v Třeboni.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELKY SOkA PRACHATICE

č.1/2007

- režimové opatření k zabezpečení archiválií před krádežemi -

Soupis kronik můžete stáhnout zde ve formátu PDF (velikost 1,77 MB).