Ve Státním okresním archivu Tábor proběhla dne 6. 6. 2019 za účasti studentů Střední školy obchodu služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a široké veřejnosti akce k Mezinárodnímu dni archivů 2019. Letošní téma neslo název „Rok 1939 v Táboře“. Zaměstnanci archivu seznámili přítomné s činností archivu, jeho funkcí, uloženými archiváliemi a přiblížili události roku 1939 drobnou výstavou archiválií, dobového tisku a literatury. Na návštěvníky dále čekalo představení digitálního archivu Státního oblastního archivu v Třeboni s ukázkami digitalizovaného materiálu a měli možnost shlédnout konzervátorskou dílnu, kde svou práci prezentovala konzervátorka Bc. Lucia Bujňáková.Ve Státním okresním archivu Tábor proběhla ve dnech 1. 6. a 22. 6. 2018 za účasti studentů Gymnázia Pierra de Coubertina akce k Mezinárodnímu dni archivů 2018. Letošní téma neslo název „Rok 1918 v dokumentech Státního okresního archivu Tábor“.  Studentům byl archiv představen jako paměťová instituce, jeho dílčí činnosti zaměřené kromě předarchivní péče u původců zejména na péči o převzaté archiválie, jejich využívání, zpracování včetně jejich uložení. Téma přednášky bylo věnováno událostem roku 1918. Přednes krátkých úryvků z dobového tisku a kronik umožnil navodit společenskou atmosféru posledního roku světové války. Studenti mohli spatřit v prostoru badatelny drobnou výstavu archiválií, tiskovin a literatury vztahující se k roku 1918. Následně byli seznámeni s Digitálním archivem Státního oblastního archivu v Třeboni na konkrétních ukázkách digitalizovaného materiálu. Po zhlédnutí výstavy se návštěvníci přesunuli do konzervátorské dílny, kde jim ukázkově byly představeny zrestaurované knihy a listiny, které mohli porovnat se stavem zachyceným na fotografiích před započetím konzervačních a restaurátorských prací.

 

Ve Státním okresním archivu Tábor proběhla za hojné účasti veřejnosti akce k Mezinárodnímu dni archivů 2017, z technických důvodů přesunutá z června na čtvrtek 21. 9. 2017. Letošní téma neslo název „Tábor město královské. 580. výročí povýšení Hradiště aneb Tábora na královské město se všemi právy Starého Města pražského“. U této příležitosti přednesla Mgr. Jitka Vandrovcová (kurátorka a historička Husitského muzea v Táboře) přednášku „Privilegia Zikmunda Lucemburského z roku 1437“ a Mgr. Kateřina Lemberková (archivářka Státního okresního archivu Tábor) přednášku „Privilegium Zikmunda Lucemburského z pohledu pomocných věd historických“. Obě přednášky byly doplněny výstavou originálů archiválií, zejména pak dvou vyhotovení privilegia Zikmunda Lucemburského z roku 1437, z nichž listina se zlatou bulou byla v roce 1986 prohlášena archivní kulturní památkou. V prostorách badatelny byl představen výzkum těchto dvou listin, který proběhl v roce 2011 v Národním archivu Praha, ve spolupráci s Národní knihovnou Praha, Vysokou školou technologickou Praha a Státním oblastním archivem v Třeboni. Na dotazy návštěvníků odborně odpovídala Bc. Lucia Bujňáková (konzervátorka Státního okresního archivu Tábor), která se na tomto výzkumu osobně podílela.

 

Mgr. Kateřina Lemberková a Hana Hubáčková, Státní okresní archiv Tábor