Okresní archiv vznikl ve Strakonicích v r. 1954 na základě zákona o socialistickém archivnictví a shromažďoval písemnosti pouze strakonického okresu v tehdejším rozsahu, tj. bez fondů z Blatné a Vodňan. Archiv sídlil v prostorách strakonického hradu, které samozřejmě nebyly vyhovující ( vlhko, plíseň, hlodavci apod). Když došlo v r. 1960 ke sloučení okresů Blatná a Vodňany do jednoho strakonického, rozšířila se i působnost archivu. Tento stav trval až do r. 1985, kdy na nátlak tehdejšího vedení ONV Strakonice musely být uvolněny prostory ve strakonickém hradu a v odloučeném depozitáři v Radomyšli a archiválie bylo nutno přemístit na zámeček Střela u Strakonic. Podmínky pro ukládání dokumentů i pro práci archivářů se mírně zlepšily, přesto se nemohly srovnávat s takovými, kterými disponovaly již některé nově postavené nebo zrekonstruované budovy archivů v tehdejším Československu. Zámek, přestože byl využit kompletně pro úschovu archiválií, přinášel i řadu nevýhod z hlediska odloučenosti od okresního města - špatným dopravním spojením - tudíž i pro badatelské, přednáškové či propagační cíle poskytoval pouze omezené možnosti. Tudíž i z hlediska vnitřní organizace, chodu státní správy apod. byl život v takovém odloučeném archivu poměrně složitý a komplikovaný.

Změny v životě a práci strakonického archivu nastaly až po r. 1990, kdy v rámci restitučních nároků rozhodlo vedení Okresního úřadu ve Strakonicích postavit novou budovu archivu s tím, aby nový objekt byl situován právě v centru okresní a státní správy ve městě. Tento záměr se podařil v průběhu dvou let, kdy byl schválen projekt p. arch. Monharta a Krajíce jako projekt splňující požadavky archivu tj. - podmínky pro uložení archiválií, dostatečné množství prostoru a vyhovující podmínky pro archiváře, badatele či celou strakonickou veřejnost. Objekt, který postavily Strakonické pozemní stavby, stál naší pokladnu přibližně 28 milionů korun. Stavba byla zahájena na jaře roku 1996 a ukončena v dubnu roku 1997. Základem stavby je skelet, který je vnitřně rozdělen na část administrativní a část ukládací. Tvoří jej podzemní část a tři nadzemní části. V podzemních částech a v 2. a 3. nadzemním podlaží jsou depoty pro zhruba 6-7 km archiválií. V 1. nadzemním podlaží jsou kanceláře archivářů s knihovnou a badatelnou, v pravé části provozní místnosti pro pořádání a příjem materiálu. Toto výhodné dispoziční řešení bylo jedním z hlavních důvodů, proč byl vybrán právě tento návrh.


Od srpna 2002 patří Státní okresní archiv Strakonice pod Státní oblastní archiv v Třeboni.