Ve středu 15. ledna proběhla ve Státním okresním archivu Strakonice vernisáž výstavy „Vodácko – turistické oddíly v peřejích času.“ Akce sklidila velký úspěch a cestu si na ní našlo přes osmdesát návštěvníků, pro které byl připraven kromě samotné výstavy i doprovodný program. Celý večer začal přednáškou na téma historie a vzniku vodáckých oddílů, která byla doplněna promítáním bohatého ilustračního materiálu, mezi nímž hlavní roli hrály různé fotografie mapující více jak padesát let činnosti vodácké organizace. Po přednášce následovalo slavnostní otevření výstavy a zájemcům byla ukázána archivní budova a zajímavé dokumenty ze strakonických depozitářů. Velký zájem vzbudila i možnost prohlédnout si dochované oddílové kroniky, jež zapůjčili jednotliví vedoucí oddílů.
Na samotné výstavě jsou k vidění dobové i současné fotografie, táborová bodování, nákresy jednotlivých tábořišť, ukázky z kronik a celá řada dalších dokumentů dokládající pestrou činnost vodáckých oddílů ve Strakonicích. Výstava bude otevřena do 27. 3. 2020.

Ve středu 5. června otevřel Státní okresní archiv Strakonice vernisáží výstavu s názvem Poklady naší minulosti konanou u příležitosti 65. výročí vzniku okresních archivů. Pro návštěvníky byly připraveny ukázky nejstarších a nejcennějších dokumentů, které jsou uloženy v archivních fondech. Za všechny jmenujme nejstarší listinu Archivu města Vodňany vydanou Janem Lucemburským v roce 1336. Záměrem výstavy bylo ukázat co nejširší paletu dokumentů, které archiv spravuje. Proto obsahuje i ukázky ze sbírky fotodokumentace, sbírky map a sbírky plakátů. Zvláštní část expozice byla věnována restaurátorské a konzervátorské práci. Pro návštěvníky vernisáže byla kromě samotné výstavy připravena i přednáška o historii archivu doplněná fotografickým materiálem. Přibližně třicítka návštěvníků zároveň absolvovala komentovanou exkurzi po archivní budově.

 

 

Ve dnech 11., 13. a 14. června proběhl ve Státním okresním archivu Strakonice vzdělávací program k příležitosti Mezinárodního dne archivů. Hlavním motivem připraveného workshopu, na kterém se podíleli všichni pracovníci archivu, bylo ukázat profesi archiváře z různých úhlů pohledu. Více jak 130 studentů ze základních škol Dukelská a Poděbradova mohlo hravou a názornou formou poznat, jaké okruhy znalostí musí archivář ovládat, s jakým materiálem pracuje nebo jaké praktické dovednosti musí zvládnout. Jelikož se jednotlivá stanoviště nacházela na různých místech archivní budovy, absolvovali studenti nenásilnou formou zároveň i komentovanou exkurzi po místech, kam laická veřejnost nemá běžně přístup. Z připravených úkolů nejvíce zaujalo vyhledávání informací v digitálním archivu a možnost vytvořit si vlastní listinu, kterou žáci napsali pomocí inkoustu a brku, a poté si svůj výtvor sami zapečetili. Celá akce sklidila velmi kladné hodnocení, což dokládá i okamžité nahlášení zúčastněných škol na další ročník MDA v roce 2020.

 

Ve dnech 8., 12. a 15. června proběhl v rámci Mezinárodního dne archivů ve Státním okresním archivu Strakonice vzdělávací program zaměřený na významné osmičky jakožto milníky českých dějin. Žáci ze Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích a ze Základní školy Dukelská ve Strakonicích se přenesli v čase a poznávali události v letech 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968. Více jak 150 studentů druhého stupně si vyzkoušelo práci se sčítáním lidu, zjistilo, jak se během 20. století architektonicky změnily Strakonice, pracovalo s dobovými audio nahrávkami generála Syrového a předsedy vlády Rudolfa Berana, zahrálo si na sčítací komise voleb do národních výborů a seznámilo se s děním ve Strakonicích během srpnové okupace v roce 1968. Hlavní snahou vzdělávacího programu bylo, aby studenti nové poznatky získávali sami svojí prací s prameny nikoliv jen obyčejným posloucháním výkladu. Podle ohlasů pedagogů byl tento přístup hodnocen kladně a těší se na návštěvu Státního okresního archivu Strakonice i v dalších letech.

 

Dne 12. června proběhla ve Státním okresním archivu ve Strakonicích přednáška Jaroslava Landsingera věnovaná vzpomínkám na rok 1968 ve Strakonicích. Jádrem přednášky bylo poslouchání dochovaných dobových audio záznamů "Strakonického rozhlasu po drátě". Panu Landsingerovi se podařilo objevit, při digitalizaci archivu Josefa Režného, na páskách autentické záznamy přibližující okupaci roku 1968 ve Strakonicích. Pomocí své zručnosti a znalosti rozhlasové techniky dokázal z již přehraného pásku získat nahrávku, na níž Josef Režný zpovídal obyvatele Strakonic v srpnu roku 1968 a vyptával se na jejich názory na příchod „spřátelených vojsk.“ Kromě pouštění nahrávek bylo součástí setkání i osobní vzpomínání pana Landsingera na rok 1968 a rovněž na vznik vysílání "Strakonického rozhlasu po drátě". Přibližně dvou hodinové vzpomínání přineslo více jak třiceti návštěvníkům nové poznatky a pohledy na události roku 1968. Jménem Státního okresního archivu Strakonice děkujeme Jaroslavu Landsingerovi za spolupráci a chuť přednášku s námi uspořádat.

 

13.11. a 14.11. v době od 8 do 18 hodin bude dle O2 výpadek telefonů (pevné linky) v SOkA Strakonice. Délka výpadku každý den je uváděna cca 4 hodiny.