Mapa studovny SOA v Třeboni - centrála Třeboň

Úřední hodiny studovny a pokladny

Pondělí: 8.00–16.00 hod.
Úterý: 8.00–15.00 hod.
Středa: 8.00–16.00 hod.


V době od 11.00–12.00 hod. probíhá polední přestávka. Badatelé nemusejí studovnu opouštět, ovšem ze strany obsluhy jim nebudou poskytovány žádné služby.

Rezervace míst

S ohledem na omezenou kapacitu studovny a nezbytný čas pro přípravu archivního materiálu je nutné kontaktovat pracovště alespoň s dvoutýdenním předstihem a dohodnout se na vhodném termínu studijní návštěvy.

Kontakty

Telefon: 384 758 524, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obsluha ve studovně: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

Studovat archivní materiál může každá osoba, která si sjedná termín studia, dovede určit téma nebo předmět svého studia, prokáže se průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas), vyplní při návštěvě badatelny badatelský list a řídí se při studiu Badatelským řádem SOA v Třeboni.

Předkládání archivního materiálu ke studiu

Podmínky nahlížení do archiválií upravuje zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Před návštěvou archivu by se měl badatel seznámit s rozsahem archivních souborů v databázi fondů jihočeských archivů.

Při vyhledávání jednotlivých archiválií mají badatelé ve studovně k dispozici na vyžádání u obsluhy tištěné archivní pomůcky (inventáře, katalogy apod.) zpracovaných fondů. Konkrétní archiválii nalezenou v inventáři s příslušnými údaji (inventární číslo, signatura, číslo knihy nebo kartonu), badatel vypíše na předtištěnou objednávku a odevzdá obsluze v badatelně.

Archivní materiál ke studiu musí být objednán vždy předem. Jeho příprava (vyzvednutí z depozitáře a foliace) si vyžádá nezbytný čas. Není-li možné od badatele získat jasnou objednávku předem (například kvůli neznalosti fondu, nejasnosti studijního tématu apod.), obsluha s badatelem domluví způsob studia, tj. přípravu materiálu na nějaký další smluvený termín, příp. podle provozních dispozic na odpolední hodiny.

Nezpracované archiválie jsou nepřístupné a půjčují se ke studiu ve výjimečných případech po konzultaci s příslušným správcem fondu, případně na základě povolení ředitele archivu.

Studium

Studium archiválií je pouze prezenční, archiválie není možné odnášet z prostoru studovny.

Povinností badatele je zacházet se zapůjčenými archiváliemi tak, aby nedošlo k jejich poškození. Ve studovně je zakázáno pít, jíst nebo jakkoliv rušit ostatní, například hlasitou mluvou či používám mobilního telefonu.

Při pořizování výpisků nebo poznámek mohou badatelé používat pouze volné papíry, obyčejné tužky (obojí k dispozici ve studovně) nebo notebooky, obsluha badatelny si z bezpečnostních důvodů může vyžádat nahlédnutí do rozevřeného notebooku či do poznámek.

Ze zapůjčeného archivního materiálu může badatel obdržet podle platných zásad za úplatu reprodukce nebo použít vlastní digitální fotoaparát (viz dále).

V jednom dnu může být badateli ke studiu předloženo vzhledem k provozním podmínkám archivu 5 evidenčních jednotek (např. listin, knih, kartonů).

Povinností obsluhy v badatelně je zkontrolovat všechny archiválie před jejich vydáním badateli i po jejich vrácení.

Archiválie zpřístupněné v Digitálním archivu jsou zapůjčovány ve výjimečných případech (zdravotní či vědecké důvody), a to se souhlasem ředitele archivu.

Upozornění pro zájemce o studium církevních fondů

Každý badatel, který chce nahlédnout do archivního fondu Biskupský archiv České Budějovice a fondů jednotlivých farních úřadů, se musí na začátku studia prokázat příslušným povolením českobudějovického biskupství. Tato povinnost se nevztahuje na studium fondů Boromejky České Budějovice, Bosí augustiniáni Lnáře, Bosí augustiniáni Tábor, Bratři Nejsvětější Svátosti Oltářní České Budějovice, Jezuité Český Krumlov, Minorité Český Krumlov, Premonstráti Želiv, Redemptoristé České Budějovice, Redemptoristé Libějovice, Servité Nové Hrady, Těšitelé Klokoty a Těšitelé Suché Vrbné.

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění ručně

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění v PC

Knihovna

Archiv disponuje rozsáhlou příruční knihovnou, která vhodně doplňuje studium archivních fondů a sbírek. Knihy, časopisy a periodika se půjčují ve studovně pouze prezenčně.

Katalog knihovny je přístupný v Digitálním archivu a neustále se aktualizuje.

Fungování knihovny se řídí Knihovním řádem.

Poplatky v badatelně, zhotovování kopií

Předkládání archiválií badatelům je veřejnou službou bez poplatků.

Hrazenou službu představuje především poskytování kopií archiválií dle Sazebník maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy podle příl. č. 4 vyhl. č. 645/2004 Sb. a její novely vyhl. č. 192/2009 Sb. Stejným způsobem je zpoplatněno i zhotovování různých druhů reprodukcí.

Platbu v hotovosti za služby dle výše zmíněného Sazebníku je možné provést v úředních hodinách studovny.