V pátek 27. listopadu 2015 se v novém konferenčním sále Státního oblastního archivu v Třeboni sešla početná archivní obec již na IX. celokrajské konferenci pracovníků jihočeských archivů tentokrát na téma „Svatby a vše s tím spojené“. Odborná část konference byla z historického pohledu věnována různým fázím svatebního aktu, např. předsvatebním přípravám (námluvy, výběr partnera, korespondence), svatbě jako aktu, gratulacím, oslavným skladbám a také tzv. zlaté svatbě. Referující ve svých příspěvcích představili např. svatební píseň na oslavu  sňatku Viléma z Rožmberka  s Polyxenou z Pernštejna z roku 1587, dopis neznámého pisatele ženichovi z 1. poloviny 18. století s velmi cynickým líčením okolností výběru partnerky, dopis schwarzenberského archiváře Františka Mareše své nastávající z roku 1882, pasáž z kroniky vážené měšťanské třeboňské rodiny Körnerů k výběru nevěsty z roku 1840, vzpomínky úředníka z roku 1907 na nevyplacené slíbené odměny spojené s příležitostí oslav zlaté svatby Josefa Adolfa ze Schwarzenberku. Konference byla doplněna bohatou výstavou archivních dokumentů z nepřeberného bohatství rodinných archivů (a nejen šlechtických), fondů osobních pozůstalostí, matričních knih, o které třeboňský archiv pečuje a jsou z pohledu skladby fondů i sbírek výjimečné. Na závěr pořadatelé připravili v lehčím a humorném tónu soutěž spočívající v poznávání kolegů z vlastních fotografií z jejich svatby, vše uzavřel bohatý catering a neformální část konference, která poskytla dostatek prostoru pro nikdy dostačující kontakt jihočeských archivářů mezi sebou, pro diskusi, popovídání si a poznávání se navzájem.      

 

Realizační tým: Státní oblastní archiv v Třeboni - centrála
Výběr archivních dokumentů, výstava: Karel Dudáček, Markéta Hrdličková, Marie Kalátová, Laděna Plucarová, Martin Talián, Michala Ulrychová
Referáty: Karel Dudáček, Markéta Hrdličková, Marie Kalátová, Stanislava Nováková, Michala Ulrychová, Martin Talián
Digitální foto, prezentace: Ondřej Chlapec
Technika: Václav Plch, Ondřej Chlapec
Občerstvení, úklid: Markéta Hrdličková, Alena Kabelová, Marie Kalátová, Pavel Krátký, Laděna Plucarová, Veronika Rajsiglová,Veronika Řimnáčová, Alena Tomková, Michala Ulrychová, Eva Kahounová

 

Všem, kteří dodali na catering své vlastní kulinářské výtvory, všem zúčastněným, kteří se cítili dobře, a všem realizujícím tuto vydařenou akci náleží velký dík.

 

Václav Rameš, vedoucí služebního úřadu
Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru

 

V úterý 22.9.2015 navštívil Jindřichův Hradec kanadský velvyslanec v ČR Otto Jelinek, který přijal pozvání prezidenta Agentury Česká Kanada, pana Ladislava Mátla. V doprovodu starosty Ing. Stanislava Mrvky a kastelána PhDr. Václava Bise si pan velvyslanec prohlédl jindřichohradecký zámek. Návštěva zámku byla zakončena v rondelu, kde se uskutečnilo slavnostní předání plaket a čestných uznání za přínos pro region České Kanady. V letošním roce byli oceněni – archivářka Stanislava Nováková, historik PhDr. Luděk Jirásko, CSc., fotograf Jiří Tiller a Michal Kotyza.

Hana Pelcová, archivářka

 

Petr Mlsna

Ve dnech 11. – 12. srpna 2015 si naplánoval cestu do jihočeských archivů JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra ČR pro řízení legislativy a archivnictví, v doprovodu Mgr. Lucie Bryxové, vedoucí kanceláře náměstka, PhDr. Jiřího Úlovce, ředitele odboru archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra, a PhDr. Lenky Linhartové, zástupkyně ředitele odboru archivní správy. Ihned 11. srpna návštěva zavítala do Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, poté se rychle přesunula do Státního oblastního archivu v Třeboni, aby se jako důležitý činitel účastnil slavnostního předání medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ Dr. Gerhartovi Marckhgottovi, řediteli Hornorakouského zemského archivu v Linci, který se nemohl zúčastnit předávání těchto ocenění i dalším vyznamenaným v červnu tohoto roku v Praze. Spolu s rakouskou delegací se zúčastnila tato skupina prohlídky rekonstruované části bývalého augustiniánského kláštera, na vlastní oči mohla vidět problémy a perspektivy přestavby dalších celků připravených již pro účely uložení archivního materiálu. Prohlédli si při krátké exkurzi i naše historické depozitáře na třeboňském zámku. Pro všechny účastníky tohoto dne pak byla připravena krátká výstava cenných a vzácných dokumentů z fondů a sbírek našeho archivu. Následující den skupina pana náměstka zvládla shlédnutí obou hradeckých archivů – oddělení správy fondů a sbírek SOA Třeboň na zámku v Jindřichově Hradci a Státního okresního archivu Jindřichův Hradec a v čase odpoledním obou archivů krumlovských – oddělení správy fondů a sbírek SOA Třeboň na zámku v Českém Krumlově a Státního okresního archivu v Českém Krumlově. Náročný program v extrémně horkých srpnových dnech byl velmi bohatý na zážitky především z historických zámeckých budov, ve kterých oddělení v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a v Třeboni sídlí, ovšem i z relativně novějších budov všech navštívených okresních archivů, na diskusi o různorodých problémech archivní praxe, o financování archivů, o jejich nezastupitelné roli. V Jindřichově Hradci navštívila skupina expozici dějin města a městské samosprávy v nově otevřeném muzeu Stará radnice, kterou velmi kvalitně prezentují oba hradecké archivy.

PaedDr Laděna Plucarová
ředitelka archivního odboru


Gerhart Marckhgott

Po dlouhé době jsme měli možnost uvítat v našem archivu dne 11. srpna 2015 návštěvu kolegů z Hornorakouského zemského archivu (OÖLA) v Linci ve složení Dr. Gerhart Marckhgott, ředitel, se spolupracovníky - Dr. Cornelií Sulzbacherovou, Mag. Gerhardem Steiningerem a Mag. Peterem Zaunerem. Na cestu do Třeboně přizvali ještě z Archivu diecéze Linec ředitelku Dr. Moniku Würthingerovou spolu s Mag. Klausem Birngruberem MA. Kromě příležitosti k přátelskému setkání bylo však hlavním důvodem návštěvy slavnostní předání medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ Dr. Marckhgottovi, který se nemohl zúčastnit předávání těchto ocenění i dalším vyznamenaným v červnu  tohoto roku v Praze. Státní oblastní archiv v Třeboni navrhl Dr. Marckhgotta za dlouhodobé udržování hornorakousko – jihočeských archivních kontaktů a spolupráce, za sympatie k Čechám a za úžasné odborné znalosti a řídící schopnosti. Vysoké archivní ocenění předal řediteli Marckhgottovi. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra ČR pro řízení legislativy a archivnictví spolu s  PhDr. Jiřím Úlovcem, ředitelem odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR.

Návrh na vyznamenání Dr. Gerharta Marckhgotta (PDF)

PaedDr Laděna Plucarová
ředitelka archivního odboru


Jana Vildumetzová

Dne 5. srpna 2015 si našla čas v přeplněném celodenním programu věnovaném setkání se zástupci samosprávy obcí a měst regionu Třeboňsko paní Mgr. Jana Vildumetzová v doprovodu ing. Štěpánky Bergerové a pana Zdeňka Mráze, místostarosty města Třeboně, na krátkou návštěvu našeho archivu. V diskusi na různá témata veřejné správy ocenila naši práci, nezastupitelnou roli pro region a naši činnost vyplývající z různých požadavků samosprávných a veřejnoprávních institucí, byla nadšena stavem prací, vysokou úrovní a zajištěním digitalizace archivního materiálu a naším digitálním archivem. Projevila zájem o rekonstrukční práce, které stále běží na rozsáhlém objektu  bývalého augustiniánského kláštera v Třeboni, který je již rok naším novým sídlem. Na závěr si prohlédla historické depozitáře v zámku a malou výstavu zajímavých i cenných dokumentů.


Osobní poděkování Mgr. Jany Vildumetzové za pozvání a organizaci programu návštěvy (PDF)

PaedDr Laděna Plucarová
ředitelka archivního odboru