Husitské muzeum Tábor uspořádalo dne 2. 10. 2017 v rámci mezinárodní konference „Zikmund Lucemburský a Tábor. Královská moc a městské komunity v pozdně středověké Evropě“ slavnostní večer v gotickém sále Staré radnice v Táboře k představení edice nejstarší táborské městské knihy za účasti autorů edice prof. PhDr. Františka Šmahela, DrSc. a PhDr. Aleny M. Černé, Ph.D. Slavnostní večer v úvodu doprovodil koncertem soubor Ensemble Mathesius.

Významného aktu se zúčastnili vedle editorů také PaedDr. Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru Státního oblastního archivu v Třeboni, Ing. Alena Daňková, vedoucí oddělení Státního okresního archivu Tábor, Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel Husitského muzea Tábor, PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., zástupce ředitele Husitského muzea Tábor a recenzent edice, PhDr. Jan Vojtíšek, zástupce nakladatele, a účastníci vědecké mezinárodní konference.

Slavnostnímu večeru předcházela výstava vybraných archiválií pro účastníky mezinárodní konference, kterým bylo umožněno prohlédnout si ve výstavním sále Státního okresního archivu Tábor originály trhové knihy spolu s listinami Zikmunda Lucemburského (Praha, 25. 1. 1437) a stříbrnými typáři zhotovenými ještě za Zikmundova života. Výstava byla doplněna prezentací výzkumu obou listin, kterému byly podrobeny v roce 2011 v Národním archivu v Praze ve spolupráci s Národní knihovnou v Praze, Vysokou školou chemickotechnologickou v Praze a Státním oblastním archivem v Třeboni.

Nejstarší dosud známá táborská městská kniha trhová z let 1432–1452 je památkou na osidlování města Hradiště (Tábor). Kniha poskytuje informace z oblasti historického bádání, ale současně z dochovaného textu podává obraz psané češtiny první poloviny 15. století. Rychtářský rejstřík oplývá bohatostí materiálu z pohledu onomastiky, tj. stavu a proměn osobních a místních jmen vážících se k místu. Nejstarší městská kniha táborská je uložena ve Státním okresním archivu Tábor. Kniha byla v roce 1986 prohlášena za archivní kulturní památku.

Alena Daňková, SOkA Tábor

Laděna Plucarová, SOA Třeboň