Dne 2. června 2015 poctila náš archiv v čase poledním svou návštěvou paní Ivana Zemanová. V rámci třídenního pobytu prezidentského páru si vybrala náš archiv se svým doprovodem složeným z paní Blanky Mráčkové, tajemnice paní prezidentové; paní Ivany Stráské, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje; a paní Jany Příhodové, přítelkyně hejtmana.

S velkým zájmem shlédla výstavu originálů cenných dokumentů z fondů a sbírek našeho archivu, např.  listinu Vítka z Prčice z roku 1220, český opis zemského zákoníku Maiestas Carolina vydaného císařem Karlem IV.,  jedno z četných falz Oldřicha z Rožmberka z roku 1334, excelentní středověký rukopis z let 1412 – 1414 tzv. Zmrzlíkovu bibli, jinak také Bibli litoměřiko-třeboňskou s nesčetnými iluminacemi,  pohřební zápis Viléma z Rožmberka z roku 1592 v nejstarší českokrumlovské matriční knize, dopis osmiletého Petra Voka bratrovi Vilémovi z roku 1547, kde si stěžuje jako každý začínající žáček na to, že mu psaní nejde,  erbovní privilegium vydané císařem Matyášem povolující Švamberkům připojit ke svému erbu ještě znak rožmberský, nebo také dobové hračky šlechtický dětí z roku 1814, v tomto případě puzzle, dopis Františka Palackého do třeboňského archivu, v němž v roce 1863 píše, že tato instituce pro něj znamená „poklad na světě jediný“ , nebo léčitelskou knihu z premonstrátské klášterní knihovny v Želivi z poloviny 18. století, nebo také protokol sepsaný s žadateli o vystěhování do USA z roku 1855 spolu s lodním lístkem z Hamburku za „velkou louži“. Po krátkém občerstvení se paní Zemanová vydala kratičkou procházkou na třeboňský zámek, kde se mohla seznámit s historickými depozitáři s původním zařízením ze začátku 19. století, s uložením archivních dokumentů a opět s některými archiváliemi, např. se schwarzenberskými repertáři nebo s plánem města Třeboně z roku 1699.

S přispěním krásného slunečného počasí byl nelíčený zájem vzácné návštěvy o naši práci a vystavené dokumenty velmi milý a potěšující zvláště zmínka paní Ivany Zemanové o jejím studiu předků manželovy rodiny v DigiArchivu Státního oblastního archivu v Třeboni.   

PaedDr. Laděna Plucarová
vedoucí oddělení správy fondů a sbírek

 

Ve dnech 20. a 21. května 2015 hostil Státní okresní archiv České Budějovice mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Československo v letech 1963 – 1967.   Ústav pro studium totalitních režimů v Praze coby hlavní pořadatel spolu s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Státním oblastním archivem v Třeboni sestavil velmi bohatý program, jednání běžela souběžně ve dvou sekcích, témata příspěvků se dotýkala nejrůznějších oblastí fungování tehdejší socialistické společnosti.  Na začátku prvního jednacího dne byl pokřtěn zástupci pořádajících institucí sborník konference předcházející věnované Československu v letech 1954 – 1962 a současně zahájena konference nová, symbolicky ji „přivezla“  naleštěná krásná bílá Škoda Felicie z roku 1967 předvedená  panem Reitingerem, veteránské vozidlo poskytlo vhodnou kulisu pro společné foto.

Studium nejnovějších dějin s sebou nese mnohá úskalí, problematický přístup k pramenům a vysoké nároky na interpretaci, konference však ukázala, že zájemců z řad odborné veřejnosti je mnoho a dva dny společného naladění, komunikace, diskusí a kontaktů jsou nakonec málo.    

Daniel Kovář, Laděna Plucarová

 

AT 2014Byl vydán sborník Archivum Trebonense číslo XIII/2014. Můžete ho nalézt online na adrese http://digi.ceskearchivy.cz/cs/128576

Vážený pane Rameši,

chtěl bych poděkovat za velmi pěkné provedení akce „staré tisky ožívají“, kterou paní Nováková a její kolegyně včera (23.4.) k Městské knihovně J. Hradec připravily a zajistily. Celý den se věnovaly návštěvníkům, těch bylo mnoho a spokojených, akce se vydařila.

Za knihovnu ještě jednou touto cestou děkuji,

s pozdravem

Ing. Tomáš Dosbaba

ředitel

Městská knihovna Jindřichův Hradec

„Přední český historik Jaroslav Čechura mluví v pořadu Českého rozhlasu také o třeboňském archivu.

Odkaz: www.rozhlas.cz

Článek o SOA v Třeboni z časopisu Veřejná správa.

Přiložený soubor: verejna-sprava.pdf (2,75 MB)