3. května 2016 se sjeli archiváři a restaurátoři (v počtu 50 osob) ze všech jihočeských okresních archivů a oddělení na setkání s řešiteli projektu „Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy“ z let 2011-2015 (NAKI DF11PO10VV020), při kterém si ve 3 přednáškových vstupech vyslechli informace o tomto projektu, o jeho výsledcích a perspektivách. Jedním z testovacích míst byly historické depozitáře SOA v Třeboni na třeboňském zámku a také knihovna Státního okresního archivu v Písku. Spolu s Národním archivem a Národní knihovnou v Praze realizoval převážnou část měření a testů Ústav chemických procesů AV ČR zastoupený ing. Jiřím Smolíkem, CSc, . a RNDr. Ludmilou Maškovou, Ph.D., kteří byli současně autory přednášek, ing. Ďurovič se z důvodu zaneprázdnění omluvil, ale jeho příspěvek přesto zazněl. Tématem byly – vliv venkovního znečištění na stupeň znečištění vnitřního prostředí, jejich vzájemná provázanost, vliv základních klimatologických údajů – vlhka a teploty, procentní zastoupení prachových částic a plynných polutantů, ale také organických složek jako síran a dusičnan amonný (ten poslední produkuje čpavek a agresivní kyselinu dusičnou), metody mechanického čištění povrchu papíru, kožených vazeb, kartonových obalů a velmi prospěšná ventilace a cirkulace vzduchu.

  

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci Československo v letech 1968-1971. Podrobný program konference ke stažení zde => Program konference.

 

Pozvánka na konferenci

Podpis smlouvy o digitalizaci
 

20. 2. 2007 ve 12 hodin podepsal PhDr. Václav Rameš, ředitel SOA v Třeboni smlouvu s Raulem Riosem, zástupcem genealogické společnosti UTAH smlouvu o digitalizaci matrik, která odstartovala éru digitalizace ve Státním oblastním archivu v Třeboni

Dne 20. ledna 2016 byl slavnostně otevřen rekonstruovaný dům Štěpánka Netolického. Byla to veliká sláva za přítomnosti televize i pana náměstka JUDr. et PhDr. Petra Mlsny, Ph.D. Paní starostka ocenila přínos našeho archivu při obnově tohoto stavebního skvostu a jsem velmi rád, že spolupráce s městem Třeboň se takto úspěšně rozvíjí. Velice mě těší, že se při této akci ukázalo, co všechno naši archiváři umějí. Práci odvedli poctivou a kdo chce, může se o tom osobně přesvědčit návštěvou Třeboně.

Je mou milou povinností a zároveň radostí, poděkovat především Zdence Kociánové, která patří k předním archivářům našeho archivu a opět dokázala svou odbornost a znalosti. Ale také musím poděkovat jejím kolegyním Laděně Plucarové, která pracovní tým vedla a dále pak Markétě Hrdličkové a Karlovi Dudáčkovi.


Václav Rameš
ředitel SOA v Třeboni

Ve středu 9. prosince 2015 se v prostorách olomouckého státního okresního archivu konalo vyhlášení výsledků letošního ročníku studentské vědecké soutěže České archivní společnosti, která tradičně nese jméno univerzitní profesorky PhDr. Sáši Duškové, DrSc. Soutěž byla tentokrát vypsána v oboru archivní teorie a praxe a dějin správy. Se svými diplomovými pracemi se jí zúčastnili studenti archivnictví Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Hradec Králové a Univerzity Palackého v Olomouci. Letošnímu ročníku dominovaly nedávné studentky a dnes již odborné pracovnice Státního oblastního archivu v Třeboni. Mgr. Eliška Hospasková, vedoucí oddělení správy fondů a sbírek v Českém Krumlově, získala za svou diplomovou práci „Schwarzenberský patronát v 18. století na příkladu fary v Němčicích“ jedno ze dvou udělených prvních míst. Velký úspěch zaznamenala také Mgr. Eliška Řepová, archivářka Státního okresního archivu Český Krumlov, která s diplomovou prací „Představitelé městské správy v Prachaticích v 17. století“ obsadila druhé místo. Odborná porota, v níž zasedli Doc. Marie Ryantová, Doc. Ludmila Sulitková, dr. Vladimíra Hradecká, dr. Karel Chobot a dr. Vlastimil Kolda hodnotila obě výše uvedené práce velmi kladně. Ceny oceněným předávali předseda České archivní společnosti Mgr. David Valůšek a jednatel generálního sponzora soutěže, firmy Bach systems s.r.o. Olomouc, p. Bajer. Kolegyním Hospaskové a Řepové patří po zásluze velká gratulace.


Vlastimil Kolda


V pátek 27. listopadu 2015 se v novém konferenčním sále Státního oblastního archivu v Třeboni sešla početná archivní obec již na IX. celokrajské konferenci pracovníků jihočeských archivů tentokrát na téma „Svatby a vše s tím spojené“. Odborná část konference byla z historického pohledu věnována různým fázím svatebního aktu, např. předsvatebním přípravám (námluvy, výběr partnera, korespondence), svatbě jako aktu, gratulacím, oslavným skladbám a také tzv. zlaté svatbě. Referující ve svých příspěvcích představili např. svatební píseň na oslavu  sňatku Viléma z Rožmberka  s Polyxenou z Pernštejna z roku 1587, dopis neznámého pisatele ženichovi z 1. poloviny 18. století s velmi cynickým líčením okolností výběru partnerky, dopis schwarzenberského archiváře Františka Mareše své nastávající z roku 1882, pasáž z kroniky vážené měšťanské třeboňské rodiny Körnerů k výběru nevěsty z roku 1840, vzpomínky úředníka z roku 1907 na nevyplacené slíbené odměny spojené s příležitostí oslav zlaté svatby Josefa Adolfa ze Schwarzenberku. Konference byla doplněna bohatou výstavou archivních dokumentů z nepřeberného bohatství rodinných archivů (a nejen šlechtických), fondů osobních pozůstalostí, matričních knih, o které třeboňský archiv pečuje a jsou z pohledu skladby fondů i sbírek výjimečné. Na závěr pořadatelé připravili v lehčím a humorném tónu soutěž spočívající v poznávání kolegů z vlastních fotografií z jejich svatby, vše uzavřel bohatý catering a neformální část konference, která poskytla dostatek prostoru pro nikdy dostačující kontakt jihočeských archivářů mezi sebou, pro diskusi, popovídání si a poznávání se navzájem.      

 

Realizační tým: Státní oblastní archiv v Třeboni - centrála
Výběr archivních dokumentů, výstava: Karel Dudáček, Markéta Hrdličková, Marie Kalátová, Laděna Plucarová, Martin Talián, Michala Ulrychová
Referáty: Karel Dudáček, Markéta Hrdličková, Marie Kalátová, Stanislava Nováková, Michala Ulrychová, Martin Talián
Digitální foto, prezentace: Ondřej Chlapec
Technika: Václav Plch, Ondřej Chlapec
Občerstvení, úklid: Markéta Hrdličková, Alena Kabelová, Marie Kalátová, Pavel Krátký, Laděna Plucarová, Veronika Rajsiglová,Veronika Řimnáčová, Alena Tomková, Michala Ulrychová, Eva Kahounová

 

Všem, kteří dodali na catering své vlastní kulinářské výtvory, všem zúčastněným, kteří se cítili dobře, a všem realizujícím tuto vydařenou akci náleží velký dík.

 

Václav Rameš, vedoucí služebního úřadu
Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru