Od pondělí 20. dubna 2020 se veřejnosti opět zpřístupňují studovny ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni s výjimkou SOkA Jindřichův Hradec a SOkA Písek, které jsou badatelům uzavřeny z provozních důvodů.

Studium archiválií bude umožněno v plném rozsahu, ovšem za dodržení opatření stanovených ministerstvem vnitra, tj. zejména:

1. Badatel je povinen se ke studiu archiválií objednat předem (e-mailem, telefonicky), přičemž je nastaven spravedlivý a transparentní systém vyřizování požadavků badatelů (badatelé jsou uspokojování v pořadí, v jakém se objednali). Archiv připraví badatelům (dle provozních možností) archiválie na smluvený termín.

2. Badatel je oprávněn vstupovat do archivu pouze se zakrytým nosem a ústy (rouška) a s jednorázovými gumovými rukavicemi (tyto hygienické prostředky si opatří před vstupem do archivu sám badatel).

3. Badatel je povinen při vstupu do archivu předat obsluze studovny vyplněný a podepsaný Zdravotní dotazník o bezinfekčnosti.

4. Počet badatelů ve studovně je omezen a určuje ho každé pracoviště samostatně s ohledem na dodržení hygienických odstupů alespoň dva metry.

5. Všichni badatelé jsou povinni dbát zvýšených hygienických, jako i dalších požadavků obsluhy studovny (ve studovně si každý badatel odloží svrchní oděv a zavazadlo na určené místo a zaujme určené místo u stolu atp.).

 

Výše uvedená opatření platí až do doby jejich odvolání.

 

PhDr. Václav Rameš,

ředitel

Prof. PhDr. Zdeňka Hledı́ková, CSc. odešla na věčnost. 
Věnujte prosím tichou vzpomínku této vzácné ženě.
 
Václav Rameš
ředitel ČR-SOA v Třeboni
 
 

Ředitel SOA v Třeboni oznamuje smutnou zprávu.
Minulý týden 5. března zemřel emeritní ředitel archivní správy MV ČR PhDr. Oldřich Sládek, CSc.

Narodil se 14. 12. 1937 v Horažďovicích, pracoval jako vedoucí Sdruženého podnikového archivu ministerstva všeobecného strojírenství při českých závodech motocyklových ve Strakonicích (1960-1964), potom na archivní správě ministerstva vnitra (1964-1999) – z toho jako starší referent pro ediční věci (1964-1967), samostatný odborný referent pro podnikové archivy (1967-1971) a vedoucí odborný referent – specialista pro podnikové archivy (1971-1989). Potom stanul v čele jako ředitel archivní správy ministerstva vnitra (1990-1999). Výrazně se mu podařilo zvýšit prestiž českého archivnictví. Je autorem mnoha publikací a odborných statí o problematice dějin protifašistického odboje.
V Oldřichu Sládkovi nás opustil nejenom velký odborník, ale především lidsky slušný člověk.
Čest jeho památce!

Parte k nahlédnutí zde.

Václav Rameš
ředitel SOA v Třeboni


  • výstava „Karel IV. a jeho  stopa v třeboňském archivu“
  • interaktivní prezentace „Archiv online. Nahlédněte nejen do matrik“      

     Archivní odbor v Třeboni připravil na svátek všech archivů a archivářů výstavu originálních a unikátních středověkých dokumentů k osobnosti českého krále a římského císaře Karla IV. a přispěl tím také k letošním oslavám připomínajícím tohoto významného evropského panovníka. Rozsahem sice malá výstava, ale hodnotou o to atraktivnější, představila 14 středověkých listin z let 1339 – 1376 a 4 soudobé opisy. Většinou pergamenové listiny nabízely bohatý diplomatický a sfragistický materiál s plejádou pečetí Karla IV. vzestupně od moravského markraběte až k postu římského císaře, prim mezi nimi hrála listina z roku 1358 potvrzující založení kláštera ve Skalici opatřená skutečně zlatou bulou (pečetí). Mezi opisy k nejatraktivnějším bezesporu náležel český opis zemského zákoníku Maiestas Carolina z let 1348 – 1355, jehož originál, jak již tvrdil samotný Karel IV., shořel. Tento jedinečný exemplář v podobě papírového sešitu o rozměrech 17 x 22 cm v pergamenových deskách obsahuje 107 popsaných folií s celkem 109 články kodifikujícími zásady soudobého feudálního práva, může v digitalizované podobě každý zájemce nalézt v digitálním archivu třeboňského archivu. Dokumenty pocházely se sbírek Historica Třeboň, Cizí rody a Cizí statky Třeboň z fondu Velkostatek Sedlec.      

      Výstava trvala vzhledem k hodnotě vystavených exponátů pouze jeden jediný den, v době od 8.00 do 20. 00 hod. ji navštívilo celkem 183 vážných zájemců.     

     Realizační tým výstavy (scénář, příprava výstavý, organizace dne): Karel Dudáček, Markéta Hrdličková, Alena Kabelová, Marie Kalátová, Laděna Plucarová, Martin Talián, Michala Ulrychová, Luboš Zeman, kolegyně z oddělení péče o NAD – Drahomíra Dalíková, Alena Kajanová, Anna Oupohová, Emilie Součková

     U příležitosti mezinárodního dne archivů uspořádalo oddělení pro zpřístupňování a evidenci NAD pro veřejnost interaktivní prezentaci digitálního archivu. Příspěvky třeboňských archivářů J. Kaiseršata a A. F. Plávka zaujaly ve čtvrtek v podvečer téměř čtyřicet posluchačů, kteří byli seznámeni nejen s obecným a praktickým fungováním DigiArchivu, ale i se základy genealogie. V závěru úspěšné prezentace si mohli přítomní prohlédnout jednotlivé typy digitalizovaných archiválií (matriky, kroniky, mapy, sčítací operáty, pozemkové knihy a soupisy poddaných) ve fyzické podobě.

     Realizační tým prezentace: Jakub Kaiseršat, Ondřej Chlapec, Jan Lebeda, Alena Kabelová, Jaroslav Mejta, Aleš František Plávek, Václav Plch, Veronika Rajsiglová

Děkujeme ještě jednou touto cestou všem návštěvníkům za čas, obrovský zájem, milou návštěvu, za slova ocenění a za společnými silami vytvořené hezké diskusní prostředí.

 

Laděna Plucarová, Jakub Kaiseršat

Vedoucí oddělení digitalizace Ing. Martin Hankovec vystoupil na mezinárodní konferenci Archives in Digital Age. Archives Portals in Central European Perspective, kterou ve dnech 26.–27. května uspořádal Národní archiv v Praze. Ve svém příspěvku představil jihočeský digitální archiv z technického a uživatelského hlediska. Prezentace sklidila u přítomných veliké uznání a potvrdila vysokou úroveň DigiArchivu v mezinárodním měřítku.

Program ke stažení: MDA 2016