ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELKY SOkA PRACHATICE

č.1/2007

- režimové opatření k zabezpečení archiválií před krádežemi -

V souladu s pokynem MV, odboru AS č.j.: AS-361/R-2003 ze dne 10.3.2003, pokynem ředitele SOA v Třeboni č. 10/2003, k ochraně archiválií před krádežemi a dotčených ustanovení platného badatelského řádu

v y h l a š u j i

z důvodu zabezpečení ochrany archiválií na pracovišti Státního okresního archivu Prachatice následující režimová opatření:

za současného dodržení ustanovení badatelského řádu Státního okresního archivu Prachatice je

  1. badatel povinen před vstupem do badatelny odložit oděvní svršky a všechny tašky, kabely, kabelky apod. do uzamykatelné skřínky v šatně archivu,
  2. k pořizování výpisů, opisů a poznámek z archiválií jsou určeny pouze jednotně označené listy formátu A4, které jsou za tím účelem k dispozici v badatelně archivu,
  3. do badatelny není dovoleno přinášet již vyhotovené soubory poznámek a zápisů na neoznačených listech; po předchozí dohodě s dozorem badatelny lze donesené poznámky používat za předpokladu, že je před a po ukončení studia badatel předloží dozoru k orientační kontrole,
  4. používání notebooků je povoleno; přenosnou tašku k notebooku musí mít badatel po celou dobu studia archiválií odloženou mimo pracovní plochu badatelského stolu.

Opatření vstupuje v platnost dne 12. listopadu 2007.

Prachatice 9. listopadu 2007

Mgr. Jana Koutná
ředitelka SOkA Prachatice