Při příležitosti Mezinárodního dne archivů připravilo jindřichohradecké oddělení ve dnech 8. a 9. června akci, připomínající jeho dlouhou historii. Výstava s názvem „600 let archivu Pánů z Růže“ upozornila na první písemnou zmínku o tomto archivu, která se nachází v Inventáři z roku 1418. Jeho originál je uložen v českokrumlovském archivním oddělení a díky milé vstřícnosti našich kolegů u nás mohla být vystavena jeho kopie. Návštěvníci dále mohli vidět deset originálů pergamenových listin, vztahujících se ke kmenovým archivním fondům, tedy Rodinným archivům pánů z Hradce, Slavatů a Černínů. Listiny připomněly nejenom starobylý význam těchto rodů, ale i celého archivu. Jedinečnost akce umocnilo zcela výjimečné vystavení tří archivních kulturních památek. Pro srovnání si návštěvníci mohli alespoň na fotografiích prohlédnout původní a současné archivní prostory. Dále měli možnost seznámit se s běžným chodem archivu, prohlédnout si retro i současné archivářovo oblečení, které využívá při práci v depozitářích, prostudovat staré badatelské řády a v neposlední řadě si prohlédnout fotografie z různých archivních akcií, uskutečněných za posledních deset let. Pro zvídavé návštěvníky jsme připravili i ukázku původních a moderních archivních kartonů a desek a nezapomněli jsme přidat historické plechové obaly na listiny. 67 návštěvníků ocenilo nejenom výběr archiválií, ale i fotografie a trojrozměrné předměty z běžného archivářského života. Velmi potěšující byla návštěva potomka prvního černínského archiváře Františka Tischera s rodinou.

 

Ve dnech 24.-25.5. a 28.-30.5. byla v jindřichohradeckém archivním oddělení k vidění ojedinělá výstava, věnovaná 400. výročí pražské defenestrace. Výstava, nesoucí název „Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka“, byla věnována právě jednomu z účastníků defenestrace. Pro návštěvníky jsme připravili originály archiválií, vztahujících se k této události a písemnosti ze Slavatova soukromého života. K vidění byl například 1. díl tzv. Slavatových pamětí, dispens k jeho sňatku s Lucií Otýlií z Hradce nebo závěť. Akci, jež byla veřejností velmi pozitivně hodnocena, shlédla téměř stovka návštěvník

Dne 28. září 2017 proběhla v Lomnici nad Lužnicí vernisáž k 155. výročí obnovení kostela sv. Václava, původně hradní kaple Božího těla, která byla součástí dnes již neexistujícího lomnického hradu a postavena byla v roce 1359. Za josefínských reforem byl kostel zrušen a v roce 1862, zásluhou lomnických občanů, opět obnoven. Na vernisáži byly vystaveny kopie archiválií vztahující se k historii kostela, včetně dvou listin a práce žáků místní základní školy s tématikou života a smrti sv. Václava.

Ráda bych touto cestou poděkovala kolegyním ze Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci za zapůjčení archiválií, Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci za vyhotovení kopií, dále pak kolegům z třeboňské badatelny za zapůjčení dvou listin a tamější konzervátorské dílně za vyhotovení jejich kopií.

Vernisáž byla hojně navštívena lomnickými občany i přespolními a výstava v kostelíku potrvá do 10. ledna 2018.

 

Mgr. Hana Železná, vedoucí archivního oddělení v Jindřichově Hradci

Ve dnech 8. a 9. června proběhly na archivním oddělení v Jindřichově Hradci Dny otevřených dveří, a to v rámci Mezinárodního dne archivů, který je tradičně slaven po celém světě 9. června. Při této příležitosti byly v prostorách badatelny a na chodbách vystaveny historické mapy a plány, které tvoří součást archivních sbírek a fondů uložených v archivu. Na výstavu se přišlo podívat kolem padesáti lidí, především z řad odborné veřejnosti, ale i laiků, kteří mají historické mapy a plány jako koníček.

Dne 28. dubna 2017 navštívili jindřichohradecké oddělení žáci 9. třídy Základní školy v Lomnici nad Lužnicí. Pracovnice archivu jim připravily ukázky cenných a zajímavých archiválií. Žáci obdivovali staré pergamenové listiny z 15. a 16. století, barevné šlechtické památníky i originál rukopisu Johanna Wolfganga Goetha a noty Wolfganga Amadea Mozarta. Vyprávělo se o držitelských rodech města a panství Jindřichův Hradec a dějiny venkova zastupovala mohutná pozemková kniha. Protože deváté třídy mají v osnovách dějepisu téma druhé světové války, diskutovalo se nad novinami z doby Heydrichiády, nad mapou pomnichovské republiky s vyznačením Sudet a nad potravinovými lístky. Většinu žáků toto období velmi zajímalo a sdělovali své poznatky a názory.

Dne 1. března tohoto roku navštívil Oddělení správy fondů a sbírek Jindřichův Hradec Dr. Oskar Weiss-Tessbach spolu s dcerou Andreou Loudon, roz. Weiss-Tessbach a jejím manželem Dr. Ernstem Gideonem Loudonem. Při této příležitosti měli možnost nahlédnout do fondu Rodinného archivu Weiss-Tessbachů, který je v Jindřichově Hradci uložen. Zájem projevili především o četná alba, kde jsou zpodobněni předci Dr. Oskara Weiss-Tessbacha, a rovněž o korespondenci a dokumenty posledního majitele Pacova, Dr. Otty Weiss-Tessbacha. Při debatě nad písemnostmi a fotografiemi se živě zajímali i o chod archivu a kvitovali příjemné prostředí a citlivou práci s archiváliemi. Setkání to bylo velmi příjemné a velmi inspirativní, vzhledem k tomu, že Dr. Oskar Weiss-Tessbach, kterému je již přes devadesát let (narodil se v roce 1924), pomohl doplnit i některé mezery v časových údajích.