Upozorňujeme, že ve dnech 18. 12., 20. 12. a 27. 12. 2017 bude badatelna jindřichohradeckého archivního oddělení z provozních důvodů uzavřena.

Děkujeme mockrát za pochopení.

Dne 28. září 2017 proběhla v Lomnici nad Lužnicí vernisáž k 155. výročí obnovení kostela sv. Václava, původně hradní kaple Božího těla, která byla součástí dnes již neexistujícího lomnického hradu a postavena byla v roce 1359. Za josefínských reforem byl kostel zrušen a v roce 1862, zásluhou lomnických občanů, opět obnoven. Na vernisáži byly vystaveny kopie archiválií vztahující se k historii kostela, včetně dvou listin a práce žáků místní základní školy s tématikou života a smrti sv. Václava.

Ráda bych touto cestou poděkovala kolegyním ze Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci za zapůjčení archiválií, Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci za vyhotovení kopií, dále pak kolegům z třeboňské badatelny za zapůjčení dvou listin a tamější konzervátorské dílně za vyhotovení jejich kopií.

Vernisáž byla hojně navštívena lomnickými občany i přespolními a výstava v kostelíku potrvá do 10. ledna 2018.

 

Mgr. Hana Železná, vedoucí archivního oddělení v Jindřichově Hradci

Ve dnech 8. a 9. června proběhly na archivním oddělení v Jindřichově Hradci Dny otevřených dveří, a to v rámci Mezinárodního dne archivů, který je tradičně slaven po celém světě 9. června. Při této příležitosti byly v prostorách badatelny a na chodbách vystaveny historické mapy a plány, které tvoří součást archivních sbírek a fondů uložených v archivu. Na výstavu se přišlo podívat kolem padesáti lidí, především z řad odborné veřejnosti, ale i laiků, kteří mají historické mapy a plány jako koníček.

Dne 28. dubna 2017 navštívili jindřichohradecké oddělení žáci 9. třídy Základní školy v Lomnici nad Lužnicí. Pracovnice archivu jim připravily ukázky cenných a zajímavých archiválií. Žáci obdivovali staré pergamenové listiny z 15. a 16. století, barevné šlechtické památníky i originál rukopisu Johanna Wolfganga Goetha a noty Wolfganga Amadea Mozarta. Vyprávělo se o držitelských rodech města a panství Jindřichův Hradec a dějiny venkova zastupovala mohutná pozemková kniha. Protože deváté třídy mají v osnovách dějepisu téma druhé světové války, diskutovalo se nad novinami z doby Heydrichiády, nad mapou pomnichovské republiky s vyznačením Sudet a nad potravinovými lístky. Většinu žáků toto období velmi zajímalo a sdělovali své poznatky a názory.

Dne 1. března tohoto roku navštívil Oddělení správy fondů a sbírek Jindřichův Hradec Dr. Oskar Weiss-Tessbach spolu s dcerou Andreou Loudon, roz. Weiss-Tessbach a jejím manželem Dr. Ernstem Gideonem Loudonem. Při této příležitosti měli možnost nahlédnout do fondu Rodinného archivu Weiss-Tessbachů, který je v Jindřichově Hradci uložen. Zájem projevili především o četná alba, kde jsou zpodobněni předci Dr. Oskara Weiss-Tessbacha, a rovněž o korespondenci a dokumenty posledního majitele Pacova, Dr. Otty Weiss-Tessbacha. Při debatě nad písemnostmi a fotografiemi se živě zajímali i o chod archivu a kvitovali příjemné prostředí a citlivou práci s archiváliemi. Setkání to bylo velmi příjemné a velmi inspirativní, vzhledem k tomu, že Dr. Oskar Weiss-Tessbach, kterému je již přes devadesát let (narodil se v roce 1924), pomohl doplnit i některé mezery v časových údajích.

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů připravilo v letošním roce naše oddělení program na téma „Archiv: od husího brku k počítači“. Cílovou skupinou byli tentokrát žáci 9. tříd základních škol a studenti škol středních. Příchozí jsme seznámili s činností archivu, přiblížili jsme předchozí generace archivářů a samozřejmě nevynechali ani několik archivních unikátů. Vzhledem k tomu, že letošní rok je pro naše oddělení výroční (k 1. 1. 1956 byl původní Zemědělsko-lesnický archiv v Jindřichově Hradci začleněn do Státního oblastního archivu jako pracoviště jeho 2. oddělení), přidali jsme i pár informací z jeho historie.

Ani letošní akce nebyla zbytečná. Stejně jako každý rok byl o návštěvu archivu zájem. Během dne nás navštívila téměř stovka žáků a studentů.