Ve dnech 3. 6. – 7. 6. se na jindřichohradeckém archivním oddělení konala výstava věnovaná tentokrát materiálům z dětské produkce. Výstavu, která nesla název „Milá maminko, milý tatínku…“ aneb projevy dětské lásky a kreativity v archivních dokumentech, navštívilo během týdne 174 návštěvníků, kteří si mohli mimo jiné prohlédnout dětskou korespondenci, skicáře, obrázky a především fotografie dětí z fondů Rodinných archivů Czerninů, Nádherných z Borutína, Khüenburgů, Paarů, Schönburg-Hartensteinů nebo Weiss-Tessbachů. Zajímavostí byl pro návštěvníky především křestní čepeček Jaromíra Czernina nebo 2 dopisy od Gisely, dcery Alžběty Bavorské, rakouské císařovny Sisy a císaře Františka Josefa z roku 1862. Součástí výstavy byly i křestní listy, dopisy, které psaly děti svému otci Ervínovi Nádhernému na frontu za 1. světové války nebo 2 unikátní deníčky malého Eugena Czernina z počátku 19. století s přírodovědnými poznatky.

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů připravilo jindřichohradecké oddělení ve dnech 8. a 9. června akci, připomínající jeho dlouhou historii. Výstava s názvem „600 let archivu Pánů z Růže“ upozornila na první písemnou zmínku o tomto archivu, která se nachází v Inventáři z roku 1418. Jeho originál je uložen v českokrumlovském archivním oddělení a díky milé vstřícnosti našich kolegů u nás mohla být vystavena jeho kopie. Návštěvníci dále mohli vidět deset originálů pergamenových listin, vztahujících se ke kmenovým archivním fondům, tedy Rodinným archivům pánů z Hradce, Slavatů a Černínů. Listiny připomněly nejenom starobylý význam těchto rodů, ale i celého archivu. Jedinečnost akce umocnilo zcela výjimečné vystavení tří archivních kulturních památek. Pro srovnání si návštěvníci mohli alespoň na fotografiích prohlédnout původní a současné archivní prostory. Dále měli možnost seznámit se s běžným chodem archivu, prohlédnout si retro i současné archivářovo oblečení, které využívá při práci v depozitářích, prostudovat staré badatelské řády a v neposlední řadě si prohlédnout fotografie z různých archivních akcií, uskutečněných za posledních deset let. Pro zvídavé návštěvníky jsme připravili i ukázku původních a moderních archivních kartonů a desek a nezapomněli jsme přidat historické plechové obaly na listiny. 67 návštěvníků ocenilo nejenom výběr archiválií, ale i fotografie a trojrozměrné předměty z běžného archivářského života. Velmi potěšující byla návštěva potomka prvního černínského archiváře Františka Tischera s rodinou.

 

Ve dnech 24.-25.5. a 28.-30.5. byla v jindřichohradeckém archivním oddělení k vidění ojedinělá výstava, věnovaná 400. výročí pražské defenestrace. Výstava, nesoucí název „Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka“, byla věnována právě jednomu z účastníků defenestrace. Pro návštěvníky jsme připravili originály archiválií, vztahujících se k této události a písemnosti ze Slavatova soukromého života. K vidění byl například 1. díl tzv. Slavatových pamětí, dispens k jeho sňatku s Lucií Otýlií z Hradce nebo závěť. Akci, jež byla veřejností velmi pozitivně hodnocena, shlédla téměř stovka návštěvník

Dne 28. září 2017 proběhla v Lomnici nad Lužnicí vernisáž k 155. výročí obnovení kostela sv. Václava, původně hradní kaple Božího těla, která byla součástí dnes již neexistujícího lomnického hradu a postavena byla v roce 1359. Za josefínských reforem byl kostel zrušen a v roce 1862, zásluhou lomnických občanů, opět obnoven. Na vernisáži byly vystaveny kopie archiválií vztahující se k historii kostela, včetně dvou listin a práce žáků místní základní školy s tématikou života a smrti sv. Václava.

Ráda bych touto cestou poděkovala kolegyním ze Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci za zapůjčení archiválií, Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci za vyhotovení kopií, dále pak kolegům z třeboňské badatelny za zapůjčení dvou listin a tamější konzervátorské dílně za vyhotovení jejich kopií.

Vernisáž byla hojně navštívena lomnickými občany i přespolními a výstava v kostelíku potrvá do 10. ledna 2018.

 

Mgr. Hana Železná, vedoucí archivního oddělení v Jindřichově Hradci

Ve dnech 8. a 9. června proběhly na archivním oddělení v Jindřichově Hradci Dny otevřených dveří, a to v rámci Mezinárodního dne archivů, který je tradičně slaven po celém světě 9. června. Při této příležitosti byly v prostorách badatelny a na chodbách vystaveny historické mapy a plány, které tvoří součást archivních sbírek a fondů uložených v archivu. Na výstavu se přišlo podívat kolem padesáti lidí, především z řad odborné veřejnosti, ale i laiků, kteří mají historické mapy a plány jako koníček.