Mgr. Anna Kubíková se narodila  17. srpna 1948 v Brně, nicméně svůj odborný život zasvětila Jihočeskému kraji a především českokrumlovskému archivu. Po studiu archivnictví na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, nastoupila 1. srpna 1972 do Státního archivu v Třeboni. Ovšem již 16. dubna 1973 ji přivítal archiv v Českém Krumlově a jemu zůstává Mgr. Kubíková věrna do současnosti. Od 1. ledna 1991 archiv vede.

Centrem jejího odborného zájmu se staly schwarzenberské archivní fondy. Od samého příchodu do Českého Krumlova uspořádala a zinventarizovala řadu významných fondů, především z rodinného archivu primogenitury a dalších kmenových fondů zde uložených. Podílela se na všech celostátních soupisových projektech a spolupracuje s celou řadou významných vědeckých i kulturních institucí, a to nejenom u nás, ale i v zahraničí. Velmi záslužnou je i její činnost badatelská v Hornorakouském zemském archivu v Linci a v klášterním archivu ve Schläglu.

Velkou láskou paní Mgr. Anny Kubíkové je doba Rožmberská a především činnost Václava Březana. Právě tomuto tématu věnovala celou řadu svých odborných studií, článků a především edic. Především vydala samostatné monografie o Vilémovi z Rožmberka (1992), Oldřichovi II. z Rožmberka (2004) a konečně velice ceněnou edici Rožmberské kroniky krátký a sumovní výtah od Václava Březana (2005), které předcházela studie K otázce vzniku Březinova sumovního výtahu ve vztahu k Historii rožmberské (1987). Velice významné jsou i práce věnované českokrumlovsku a eggenbersko-schwarzenberské éře. Výběrem je nutno připomenout samostatné práce i spoluúčast ve významných dílech jako je především Ing. Josef Rosenauer (1991), Baroko v Českém Krumlově (1995), Sláva barokní Čechie (2001), Historický atlas měst ČR. Český Krumlov (2003), Český Krumlov, perla staletí (2005) a Příběh města Český Krumlov (2009). Je těžké vybrat zástupce z mnoha stovek článků, recenzí a odborných studií, které doposud napsala. Alespoň výběrem musíme připomenout její seriál Historická topografie Českého Krumlova, který vychází na stránkách Jihočeského sborníku historického. Ve stejném periodiku dále vydala studie K prodeji českokrumlovského panství císaři Rudolfovi II. (1979), Panství Český Krumlov ve světle berní ruly (1982), Panství Vyšší Brod a Zlatá koruna ve světle berní ruly (1982), Panství Třeboň ve světle berní ruly a její revisitace (1986), Panství Rožmberk ve světle berní ruly (1991). Velice významné jsou i její odborné studie na stránkách Archivum Trebonense, které jsou zaměřeny především na historii českokrumlovského archivu. Především je třeba zmínit studii Březanův soupis vyšebrodských listin z roku 1611 (1991), Březanův soupis listin na panství Prachatice a Hus (1996), Březanův soupis listin českokrumlovského kostela sv. Víta (2001). Další studie se věnovaly osudům archivu od časů Petra Voka z Rožmberka až do okamžiku schwarzenberské archivní reformy. Zatím posledním příspěvkem je zajímavá studie Závěti Petra Voka z Rožmberka (2011). Podobné zaměření publikovaných článků je i v Archivním časopise, kde Mgr. Anna Kubíková představila Nejstarší dochovaný soupis rožmberských listin (1997), Rožmberský archiv v polovině 16. století (1998) a Březanovo uspořádání rožmberského archivu (2001).

Paní Mgr. Anna Kubíková nejen svým profesním životem, ale celou svou osobností, praktickým přístupem k práci a k řešení problémů, životní moudrostí, jasně stanovenými morálními hodnotami, ale i tvrdohlavou cílevědomostí vždy směřovala k rozvoji a prospěchu archivu. Oddělení SOA v Českém Krumlově funguje pod jejím vedením a přesahuje regionální historické centrum českokrumlovského okresu. Pevně doufám, že tomu tak bude i nadále.

 

Za zásluhy o české archivnictví obdržela Mgr. Anna Kubíková v roce 2012 resortní archivní vyznamenání.

 

Fotogalerie ze slavnostního předávání vyznamenání