Na Novém Hradě v Jimlíně u Loun se přes léto konal přednáškový cyklus „Od Kolowratů ke Schwarzenbergům,“ jehož součástí byly čtyři odborné přednášky. Poslední z nich se uskutečnila ve čtvrtek 15. září 2016 a na téma „Schwarzenberská dvojí panství a jejich písemné dědictví“ ji proslovil PhDr. Aleš František Plávek z oddělení pro zpřístupňování a evidenci Národního archivního dědictví Státního oblastního archivu v Třeboni. Nejprve stručně nastínil historii rodu Schwarzenbergů a majetkový vývoj jejich držav v Čechách. Poté se soustředil na konstituování a strukturu knížecích archivů a závěr přednášky patřil současnému využívání archiválií schwarzenberských velkostatků. Posluchači tak měli možnost se dozvědět mnoho zajímavých informací nejen o správě a skladbě archivních dokumentů (s důrazem na severočeská panství), ale obecně o rodě, který je spojován zejména s jižními Čechami, ale který zanechal výraznou stopu rovněž i v Čechách severních (jedním ze sídel Schwarzenbergů byl v letech 1767–1947 právě Nový Hrad). Přednáška se konala v jednom z nejkrásnějších zámeckých sálů a cestu na ni si našla zhruba třicítka hostů, což podle organizátorů představovalo nejvyšší návštěvnost z celého přednáškového cyklu.

 Jiří Cukr


  • výstava „Karel IV. a jeho  stopa v třeboňském archivu“
  • interaktivní prezentace „Archiv online. Nahlédněte nejen do matrik“      

     Archivní odbor v Třeboni připravil na svátek všech archivů a archivářů výstavu originálních a unikátních středověkých dokumentů k osobnosti českého krále a římského císaře Karla IV. a přispěl tím také k letošním oslavám připomínajícím tohoto významného evropského panovníka. Rozsahem sice malá výstava, ale hodnotou o to atraktivnější, představila 14 středověkých listin z let 1339 – 1376 a 4 soudobé opisy. Většinou pergamenové listiny nabízely bohatý diplomatický a sfragistický materiál s plejádou pečetí Karla IV. vzestupně od moravského markraběte až k postu římského císaře, prim mezi nimi hrála listina z roku 1358 potvrzující založení kláštera ve Skalici opatřená skutečně zlatou bulou (pečetí). Mezi opisy k nejatraktivnějším bezesporu náležel český opis zemského zákoníku Maiestas Carolina z let 1348 – 1355, jehož originál, jak již tvrdil samotný Karel IV., shořel. Tento jedinečný exemplář v podobě papírového sešitu o rozměrech 17 x 22 cm v pergamenových deskách obsahuje 107 popsaných folií s celkem 109 články kodifikujícími zásady soudobého feudálního práva, může v digitalizované podobě každý zájemce nalézt v digitálním archivu třeboňského archivu. Dokumenty pocházely se sbírek Historica Třeboň, Cizí rody a Cizí statky Třeboň z fondu Velkostatek Sedlec.      

      Výstava trvala vzhledem k hodnotě vystavených exponátů pouze jeden jediný den, v době od 8.00 do 20. 00 hod. ji navštívilo celkem 183 vážných zájemců.     

     Realizační tým výstavy (scénář, příprava výstavý, organizace dne): Karel Dudáček, Markéta Hrdličková, Alena Kabelová, Marie Kalátová, Laděna Plucarová, Martin Talián, Michala Ulrychová, Luboš Zeman, kolegyně z oddělení péče o NAD – Drahomíra Dalíková, Alena Kajanová, Anna Oupohová, Emilie Součková

     U příležitosti mezinárodního dne archivů uspořádalo oddělení pro zpřístupňování a evidenci NAD pro veřejnost interaktivní prezentaci digitálního archivu. Příspěvky třeboňských archivářů J. Kaiseršata a A. F. Plávka zaujaly ve čtvrtek v podvečer téměř čtyřicet posluchačů, kteří byli seznámeni nejen s obecným a praktickým fungováním DigiArchivu, ale i se základy genealogie. V závěru úspěšné prezentace si mohli přítomní prohlédnout jednotlivé typy digitalizovaných archiválií (matriky, kroniky, mapy, sčítací operáty, pozemkové knihy a soupisy poddaných) ve fyzické podobě.

     Realizační tým prezentace: Jakub Kaiseršat, Ondřej Chlapec, Jan Lebeda, Alena Kabelová, Jaroslav Mejta, Aleš František Plávek, Václav Plch, Veronika Rajsiglová

Děkujeme ještě jednou touto cestou všem návštěvníkům za čas, obrovský zájem, milou návštěvu, za slova ocenění a za společnými silami vytvořené hezké diskusní prostředí.

 

Laděna Plucarová, Jakub Kaiseršat

Vedoucí oddělení digitalizace Ing. Martin Hankovec vystoupil na mezinárodní konferenci Archives in Digital Age. Archives Portals in Central European Perspective, kterou ve dnech 26.–27. května uspořádal Národní archiv v Praze. Ve svém příspěvku představil jihočeský digitální archiv z technického a uživatelského hlediska. Prezentace sklidila u přítomných veliké uznání a potvrdila vysokou úroveň DigiArchivu v mezinárodním měřítku.

Program ke stažení: MDA 2016

 

Kalendář Univerzity Karlovy Karolus Quartus získal prestižní ocenění v rámci soutěže Kalendář roku. Autoři kalendáře Martin a Martina Frouzovi převzali v pondělí 9. 5. na půdě Poslanecké sněmovny Cenu veřejnosti a také Zvláštní cenu společnosti OSPAP. Kalendář je věnován 700. výročí narození Karla IV. - zakladatele Univerzity Karlovy. Odborná porota ve svém hodnocení vyzvedla především jasné myšlenkové poselství, které excelentním způsobem podtrhovala volba fotografií a kvalitní grafická úprava.
 
 
Osobní komentář Martina Frouze:
 
"Děkujeme za gratulace! Dík patří ale i všem, kteří s námi na kalendáři dělali a bylo jich hodně! :-) Jirka Navratil Sr. koloroval (listinu a fotku Lazarova domu), Martin Kovář je autorem námětu, Richard Fischer jr. dělal kresby (třeba tu korunu hned na titulu), a spousta dalších úžasných lidí, bez kterých bychom to nikdy nedali dohromady nám vyšla vstříc, např. v SOA v Třeboni, Národní muzeum, ČNB, archiv UK, AV ČR, Archiv hl. m. Prahy, NPÚ, Pavel Scheufler, Jan Gloc, Hana Blochová, a celé to poskládali a dali tomu fazonu v N.A.F. Praha Emotikona smile Všem opravdu moc a moc děkujeme!"
 
Kalendář

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 oznamuji Vám, že v sobotu 7. 5. 2016 zemřela emeritní ředitelka MZA v Brně - 

paní PhDr. Kateřina Smutná.

 

Čest její památce.

 

 

Václav Rameš
ředitel SOA v Třeboni

 

Příloha: Parte