Chyba
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /mda is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Ve dnech 8. a 9. června proběhly na archivním oddělení v Jindřichově Hradci Dny otevřených dveří, a to v rámci Mezinárodního dne archivů, který je tradičně slaven po celém světě 9. června. Při této příležitosti byly v prostorách badatelny a na chodbách vystaveny historické mapy a plány, které tvoří součást archivních sbírek a fondů uložených v archivu. Na výstavu se přišlo podívat kolem padesáti lidí, především z řad odborné veřejnosti, ale i laiků, kteří mají historické mapy a plány jako koníček.

Dne 28. dubna 2017 navštívili jindřichohradecké oddělení žáci 9. třídy Základní školy v Lomnici nad Lužnicí. Pracovnice archivu jim připravily ukázky cenných a zajímavých archiválií. Žáci obdivovali staré pergamenové listiny z 15. a 16. století, barevné šlechtické památníky i originál rukopisu Johanna Wolfganga Goetha a noty Wolfganga Amadea Mozarta. Vyprávělo se o držitelských rodech města a panství Jindřichův Hradec a dějiny venkova zastupovala mohutná pozemková kniha. Protože deváté třídy mají v osnovách dějepisu téma druhé světové války, diskutovalo se nad novinami z doby Heydrichiády, nad mapou pomnichovské republiky s vyznačením Sudet a nad potravinovými lístky. Většinu žáků toto období velmi zajímalo a sdělovali své poznatky a názory.

Dne 1. března tohoto roku navštívil Oddělení správy fondů a sbírek Jindřichův Hradec Dr. Oskar Weiss-Tessbach spolu s dcerou Andreou Loudon, roz. Weiss-Tessbach a jejím manželem Dr. Ernstem Gideonem Loudonem. Při této příležitosti měli možnost nahlédnout do fondu Rodinného archivu Weiss-Tessbachů, který je v Jindřichově Hradci uložen. Zájem projevili především o četná alba, kde jsou zpodobněni předci Dr. Oskara Weiss-Tessbacha, a rovněž o korespondenci a dokumenty posledního majitele Pacova, Dr. Otty Weiss-Tessbacha. Při debatě nad písemnostmi a fotografiemi se živě zajímali i o chod archivu a kvitovali příjemné prostředí a citlivou práci s archiváliemi. Setkání to bylo velmi příjemné a velmi inspirativní, vzhledem k tomu, že Dr. Oskar Weiss-Tessbach, kterému je již přes devadesát let (narodil se v roce 1924), pomohl doplnit i některé mezery v časových údajích.

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů připravilo v letošním roce naše oddělení program na téma „Archiv: od husího brku k počítači“. Cílovou skupinou byli tentokrát žáci 9. tříd základních škol a studenti škol středních. Příchozí jsme seznámili s činností archivu, přiblížili jsme předchozí generace archivářů a samozřejmě nevynechali ani několik archivních unikátů. Vzhledem k tomu, že letošní rok je pro naše oddělení výroční (k 1. 1. 1956 byl původní Zemědělsko-lesnický archiv v Jindřichově Hradci začleněn do Státního oblastního archivu jako pracoviště jeho 2. oddělení), přidali jsme i pár informací z jeho historie.

Ani letošní akce nebyla zbytečná. Stejně jako každý rok byl o návštěvu archivu zájem. Během dne nás navštívila téměř stovka žáků a studentů.

{gallery layout=flow}/mda{/gallery}

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů uspořádalo jindřichohradecké archivní oddělení ve dnech 9. – 12. června program pro školní děti (třetí až šesté třídy), jehož cílem bylo seznámit naši mladou generaci s obsahem archivu a jeho činností. Oslovili jsme všech šest základních škol v Jindřichově Hradci.

Vysvětlili jsme dětem, co je archiv, následovala struční historie archivu a v depozitářích jsme pro ně vyhledali archiválie podle jednotlivých kategorií (tj. listina, kniha, foto, krabice spisů atd.) tak, abychom k tomu mohli přidat nějakou pověst či zajímavost z regionu. Bylo možno pozorovat, že mnozí učitelé, kteří jako řádný pedagogický dohled stáli nejprve opodál, přistoupili k vystaveným archiváliím a také poslouchali výklad. Děti byly většinou nadšené a byli jsme překvapeni, že už ve třetí třídě kladly otázky k rodokmenu, k obsahu archivu a padl i dotaz, kdy a jak mohou přijít do archivu studovat.

Další část jejich návštěvy byla věnována praktickým dovednostem, s kterými se mohou lidé v archivech setkat. Děti dělaly otisky do pečetního vosku, vyzkoušely psaní husím brkem a sestavovaly archivní krabice i puzzle. S největším ohlasem se setkalo právě psaní husím brkem, kdy mohly obkreslovat okopírované staré texty. Ve studovně to vypadalo jako ve starém skriptoriu a nikdo nechtěl odejít dřív, než dokončí stránku. Děti si odnášely otisk pečeti i opsaný text. Pouze byly trochu zklamané, že jsme nechtěli dát každému domů i složený archivní karton.

Celkem přišlo 366 žáků a 19 pedagogů. Akce se podařila a děti odcházely spokojené. My jsme měli dobrý pocit, že jsme udělali službu budoucnosti.

 

U příležitosti mezinárodního dne archivů Vás zveme na den otevřených dveří na téma:

Když tiskařské lisy nahradily husí brk ...

Těšíme se na Vás v pondělí 9. června 2014 od 9 do 16 hodin v archivu na Zámku v Jindřichově Hradci.

Státní oblastní archiv v Třeboni,
oddělení Jindřichův Hradec

Pozvánka: 2014-mda-soa-jh.pdf (106 kB)