OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo vrchního rady - ředitel archivního odboru

ve Státním oblastním archivu v Třeboni

 

Č.j.:SOAT-5545/2019

Třeboň, 2. 12. 2019

Přílohy: 6

 

Ředitel ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa vrchního rady - ředitel archivního odboru ve Státním oblastním archivu v Třeboni v oboru státní služby č. 27. Archivnictví a spisová služba a č. 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků, podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby.

 

Místem výkonu služby je Třeboň.

 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou,
tj. po dobu 1 roku. Po úspěšném složení úřednické zkoušky se služební poměr prodlužuje na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 1. 2020 nebo dle dohody.

 

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Popis činností vykonávaných na uvedeném služebním místě:

Tvorba celostátní koncepce archivnictví a spisové služby a koordinace mezinárodní spolupráce.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) doručené do 16. 12. 2019:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu ČR – Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky: vuhaiws.

 

 

Obálka, resp. elektronická či datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „VŘ: Vrchní rada - ředitel archivního odboru v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (příloha č. 2); uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 poslední věta zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením (příloha č. 3);

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem  

 z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti.

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a ve smyslu § 25 odst. 5 písm. a) podle služebního předpisu ředitele ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni, Č.j.:SOAT-2278/2019, Příloha č. 3, kterým se stanoví další požadavky na služební místo vrchního rady - ředitel archivního odboru v Státním oblastním archivu v Třeboni, tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském nebo doktorandském studijním oboru archivnictví, historie, případně v magisterských nebo doktorandských studijních programech historie nebo archivnictví v kombinaci s dalšími obory včetně oborů s učitelským zaměřením a se zaměřením veřejná správa a regionální politika.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (příloha č. 4); uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (příloha č. 5); uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách

g) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

1) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

2) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

h) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příloha č. 7), o tom, že nebyl:

1) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

2) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

3) příslušníkem Lidových milicí,

4) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

5) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

ch) splňuje předpoklad účasti ve výběrovém řízení na služební místo vrchní rada - ředitel archivního odboru podle § 57 odst. 3 zákona o státní službě; podle tohoto ustanovení se výběrového řízení v prvním kole může zúčastnit:

 1. státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného v oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
 2. vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,
 3. úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě alespoň vedoucího odboru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
 4. vedoucí zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,
 5. akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance,
 6. vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí vedoucí zaměstnance, nebo
 7. vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie,

pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let v organizační složce státu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné;

Činnostmi podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě jsou:

 • příprava návrhů právních předpisů[1] a zajišťování právní činnosti[2],
 • příprava mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 • příprava návrhů koncepcí, strategií a programů,
 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 • vytváření a správa informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
 • státní statistická služba,
 • správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 • ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečování obrany státu,
 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 • obhajoba zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 • příprava nebo realizace dotační politiky,
 • příprava nebo realizace politiky výzkumu a vývoje,
 • příprava a provádění správních úkonů[3] včetně kontroly,
 • ochrana obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • audit,
 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců[4],
 • řízení (činností výše uvedených),
 • příprava a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

 

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona o státní službě dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, jmenovací listiny, odvolání z funkce, rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání ze služebního místa, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, pracovní náplň), z nichž je zřejmé, kdo je vydal, a které prokazují aktuálně zastávanou pozici, resp. dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě nebo činností obdobných.

 

Bližší informace k nabízenému služebnímu místu poskytne:

Bc. Barbora Škopková, personalistka

tel.: 384758528, 734148793,  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PhDr. Václav Rameš

ředitel ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni

 

Vyvěšeno na úřední desce: 2. 12. 2019

Sejmuto z úřední desky:

 

[1] Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

[2] Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

[3] Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

[4] Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

 

Přílohy:

 1. žádost o zařazení/jmenování na služební místo představeného
 2. čestné prohlášení o státním občanství
 3. čestné prohlášení o svéprávnosti
 4. čestné prohlášení o vzdělání
 5. čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 6. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

Další přílohy:

 

K žádosti dále žadatel doloží:

 1. strukturovaný profesní životopis
 2. motivační dopis
 3. koncepce rozvoje archivního odboru
 4. listiny prokazující, že žadatel je státním zaměstnancem a splňuje profesní kvalifikační předpoklady, tedy délku praxe, resp. Činností podle § 5 zákona č. 234/2014, o státní službě (nejlépe potvrzení o zaměstnání a osvědčení o složení slibu atd.) – pouze pro ty žadatele, kteří jsou státními zaměstnanci.