OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo odborný/vrchní referent (archivář)

v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni, Oddělení správy fondů a sbírek Český Krumlov

 

 

Č.j.:SOAT-384/2021

Třeboň, 28.1.2021

Přílohy: 1

 

Ředitel ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent (archivář) 
v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni, Oddělení správy fondů a sbírek Český Krumlov v oboru státní služby
č. 27. Archivnictví a spisová služba, podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby.

 

Místem výkonu služby je Český Krumlov.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou,
tj. po dobu 1 roku. Po úspěšném složení úřednické zkoušky bude služební poměr upraven na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.3.2021 nebo dle dohody.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Popis činností vykonávaných na uvedeném služebním místě:

Komplexní zajišťování odborné ochrany a archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší.

Zpracovává archiválie, archivní fondy a sbírky a vyhotovuje k nim archivní pomůcky; je správcem tematických skupin archivních fondů.

V oblasti svého zaměření zpracovává podklad pro evidenci NAD.

Přejímá a eviduje přírůstky archiválií, zajišťuje jejich delimitace, vede příslušné evidence a zpracovává lokaci svěřených archivních souborů.

Provádí prověrku fyzického stavu archiválií a podmínek v depozitářích a podniká kroky nezbytné k nápravě v případě ohrožení archiválií.

Umožňuje nahlížet do uložených archiválií, zpracovává odborné archivní rešerše, vyhledává v uložených archiváliích dokumenty, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie a zpracovává podklady pro jejich zpoplatnění.

V rámci vyřizování žádostí badatelů provádí vyhledávání a zpracování požadovaných údajů, vyhledává pro badatelnu archiválie určené badatelům k nahlížení a studiu.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) doručené do 12.2.20211:

Obálka, resp. elektronická či datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „VŘ: Odborný/vrchní referent (archivář) v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni, Oddělení správy fondů a sbírek Český Krumlov“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku
z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 poslední věta zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením3;

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem

z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti.

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona
o státní službě], tj. střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání4; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami,
tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
5; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách

 

Bližší informace k nabízenému služebnímu místu poskytne:

Bc. Barbora Škopková, personalistka

tel.: 384758528, 734148793, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

PhDr. Václav Rameš

ředitel ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 28.1.2021

Sejmuto z úřední desky:

 

Přílohy:

1. Žádost o přijetí a zařazení na služební místo


Další přílohy:

 

K žádosti dále žadatel doloží:

1. Strukturovaný profesní životopis

2. Motivační dopis

3. Listiny prokazující, že žadatel je státním zaměstnancem (nejlépe potvrzením o zaměstnání a osvědčení o složení slibu, atd.).

1 Viz příloha č. 1

2 Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

3 Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

4 Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

5 Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.