Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 11- Povinnosti obcí stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti výkonu spisové služby a archivnictví

Odkaz na dokument:
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodika-archivni-a-spisova-sluzba.aspx

Důležité odkazy:
Metodická pomoc obcím (vzory právních předpisů, přehled zákonných zmocnění atp.)

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy