Ochrana osobních údajů

Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ID datové schránky: vuhaiws, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve Státním oblastním archiv v Třeboni je pracovní skupina pod vedením JUDr. Mojmíra Vonky, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Státní oblastní archiv v Třeboni zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností. Dále pak na základě souhlasu subjektu údajů ke konkrétním účelům. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a subjekt údajů může již poskytnutý souhlas odvolat, změnit nebo upravit jeho rozsah.

Subjekt údajů má právo žádat o přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Osobní údaje jsou ve Státním oblastním archivu v Třeboni Archivu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu za dodržování skartačních lhůt. Osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovaně a nejsou profilovány. Není předpoklad příjemců ve třetích zemích.

Státní oblastní archiv v Třeboni má zavedeny kontrolní, technické a bezpečnostní mechanismy pro zajištění ochrany zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Soupis činností, při kterých se ve Státním oblastním archivu v Třeboni zpracovávají osobní údaje, je obsažen v příloze.

Informace k podávání žádostí dle článku 13 GDPR

Informace poskytované ČR-SOA Třeboň v případě, že údaje jsou získávány od subjektu údajů dle článku 14 GDPR