Protektorát

V neděli 2. října proběhlo ve Strmilově před bývalou rodinnou vilou MUDr. Rudolfa Kohna vzpomínkové shromáždění, které mělo připomenout osobu tamního lékaře a jeho dvacetileté působení ve městě. Celá akce vznikla díky myšlence paní Evy Benešové, jejíž strýc přišel do Strmilova na inzerát MUDr. Kohna, který hledal stomatologa.

Rudolf Kohn se narodil v Třeboni 21. října 1887 do rodiny obchodníka se střižním a galanterním zbožím Filipa Kohna a jeho manželky Evy. S jistotou víme, že měl alespoň dva sourozence. O dvanáct let staršího bratra Bertholda, který po otci převzal obchod a byl aktivní v místní židovské obci v řadě funkcí až do své smrti v roce 1931. S manželkou Bedřiškou měl dvě dcery a jednoho syna. Syn Alfred a jeho matka zahynuli v koncentračním táboře. O sestře Josefině zatím mnoho nevíme.

V roce 1900 Rudolf nastoupil na třeboňské gymnázium, z něhož jeho další kroky směřovaly na českou lékařskou fakultu v Praze, kde svá studia zakončil 19. května 1914 slavnostní promocí.  Od ledna 1915 do konce října 1918 strávil coby lékař svoji vojenskou službu na území bývalé Jugoslávie a v listopadu 1915 se tam také oženil s lékařkou Blankou Merlovou, která pocházela z Ostravy.

Po skončení první světové války se manželé vrátili do nově vzniklé Československé republiky. V březnu 1919 se v Praze narodil první syn Rudolf a od května nastupuje Rudolf Kohn jako obvodní lékař a stomatolog ve Strmilově. V novém působišti se manželům roku 1921 narodila dvojčata Blanka a Jiří.

Ve Strmilově bylo hlavní obživou tkalcovství a toto povolání s sebou přinášelo velké procento onemocnění tuberkulozou.  Doktor Kohn začal se svými výzkumy, jak nemocnost zmírnit, vyšetřoval školní děti, zajímal se o jejich domácí zázemí, bydlení, stravu a alespoň pro některé z dětí byl schopen za pomoci Červeného kříže a Ligy proti tuberkuloze zajistit zlepšení stavu. Co hodlá místní odbor Ligy pro tuberkulozu ve spolupráci s lékařem podniknout, se v kronice píše těmito slovy: „…provádí se soupis rodin a bytů ohrožených tuberkulosou napřed v městě samém. Pořádán bude cyklus přednášek. Odbor hodlá založiti letní útulek pro děti ohrožené tuberkulosou v lese u Strmilova. Na můj článek v novinách…zaslala zdejší rodačka z Ameriky 100 dolarů (8400 Kč), jež budou na útulek použity…byla mnou otevřena ve Strmilově stanice ligy, která je bezplatně přístupná každému potřebnému a nemajetnému v mé ordinaci dvakrát týdně, vždy dopoledne. Je to nejjednodušší dispensář bez nákladu proveditelná, a snad přece něco dobrého může vykonati…“.

Pro novopečené maminky zřídil poradnu, se svým autem značky Tatra neúnavně objížděl svěřený obvod a na poli osvěty a pomoci se angažoval i přednáškami pro místní obyvatelstvo.  

Nejpozději v roce 1937 byla vystavěna vila Blanka, kde rodina bydlela, ale byly zde i ordinace obou manželů, lékárna, rentgen a ostatní potřebné zázemí. Když starší syn Rudolf žádal o povolení o připuštění k řidičské zkoušce, bylo o jeho otci vydáno toto dobrozdání : „ … otec…je velmi zámožný a vlastní nově postavenou vilu v ceně as 200. 000 Kč…“.

Se vznikem protektorátu začala mít rodina problémy, doktor byl v květnu 1939 odejit do trvalé výsluhy a  ačkoli nebyl praktikujícím židem, v době sňatku měl přestoupit ke katolické víře a později se on i zbytek rodiny označovala za osoby bez vyznání, tzv. norimberské zákony se řídily svými pravidly. Na manžele byl vyvíjen stupňující se nátlak a v září 1940 došlo k rozvodu, bývalý lékař se odstěhoval do Prahy a tam zůstal až do povolání do transportu. Z pražského pobytu se zachoval dokument o trestním řízení z 30. listopadu 1940, kdy byl zadržen v obchodním domě Bílá Labuť v době, kdy nebyla povolena nákupní doba pro židovské obyvatelstvo.

Do transportu nastoupil 22. prosince 1942, v Terezíně setrval pouhý měsíc a 23. ledna 1943 byl poslán do Osvětimi. MUDr. Rudolfu Kohnovi bylo v té době 55 let.

Marta Leblová, SOkA J. Hradec