Dne 8. 9. 2020 proběhla ve Státním okresním archivu Strakonice vernisáž výstavy u příležitosti 150 let založení Jednoty Karla Havlíčka Borovského Strakonice. Tento spolek, který patří mezi nejstarší ve Strakonicích, se ve svých počátcích staral především o válečné vysloužilce. V dnešní době se snaží připomínat důležitá historická výročí a osobnosti regionu, mezi poslední aktivity patří například odhalení pamětní desky významnému malíři Jarko Dvořákovi Šumavskému. Součástí vernisáže, na kterou zavítalo okolo třiceti návštěvníků, byla i komentovaná prohlídka, jež zajistil hlavní iniciátor a autor výstavy František Sáček, bez jehož svědomité práce by akce nemohla proběhnout. V prostorách archivu jsou k vidění dobové fotografie, prapory, slavnostní stuhy a další archivní dokumenty. Podstatná část materiálu byla zapůjčena ze sbírek Muzea středního Pootaví Strakonice, knihy z tvorby Karla Havlíčka Borovského a Františka Ladislava Čelakovského poskytla strakonická Šmidingerova knihovna. Výstava je přístupná veřejnosti do 2. 10. 2020 ve všední dny od 8:00 do 14:00.

 

 Účastníky posledního Jarního běhu očekávala trať vysypaná z dobré poloviny hrubou moukou (osvědčená metoda dr. Bláhy). Toto opatření, o jehož realizaci se letos zasloužili Roman Tošner a Vít Gregor s autorem těchto řádků (v roli supervizora), prospělo především třem medailistům - získali kýženou jistotu. V cíli závodu, konaného 17. června 2020 v oboře Hvězda v Praze, bylo shledáno následující pořadí: 

 1. Matyáš Ebel               16:55,05                     17.       Ivan Antov                 23:18,35
 2. Milan Hankovec         18:18,15                     18.-20. Pavel Fiala                  23:40,90
 3. Hana Bortlová            18:46,50                                 Tereza nátkováHHnátková        23:40,90
 4. Petra Strnadová          19:23,65                                 David Venclík            23:40,90
 5. Pavel Baudisch          20:23,70                     21.       Leoš Zich                   23:47,30
 6. Klára Eliášková          20:23,75                     22.       Perchta Vojáčková     25:20,07
 7. Petr Eliášek                20:23,80                     23.       Milan Vojáček            25,20,08
 8. Pavel Mücke              20:25,05                     24.       Roman Elner              26:08,50
 9. Alena Kalašová          20:41,20                     25.       Jitka Cibulková          26:56,20
 10. Petra Schindler           20:49,10                     26.       Jitka Jansová              28:04,10
 11. Tono Hatiar                20:49,20                     27.       Július Baláž                28,18,85
 12. Radek Holakovský st. 20:49,25                     28.       Vratislav Doubek       29.28,85
 13. Markéta Lengálová    20,49,30                     29.       Tomáš Holenda          31:39,85
 14. Vít Gregor                  21:17,45                     30.-31. Jaroslav Fiala              33:47,35
 15. Jaroslav Vaňous         21:32,40                                 Jiří Křesťan                33:47,35
 16. Zdeněk Hanák            21:32,50         

Připomeňme, že se jednalo o jednu z prvních hromadných akcí za prokleté koronakrize. Olympiáda, prestižní tenisové turnaje, mistrovství světa ve cvrnkání kuliček, vše se hroutilo, jen náš běh ční nad mořem zmaru jako pevný útes bičovaný vlnami! Pro všechny případy zkonstruovala technická komise Volného běžeckého sdružení „Prudká křeč“ důmyslný systém třímetrových latí, jež měly být vbíjeny mezi lopatky běžců, aby byly zachovány kýžené rozestupy, pokud by byly předepsány. Nakonec jsme však od drastického opatření mohli upustit. Ve Hvězdě by se navíc muselo razantně kácet, aby bylo umožněno předbíhání. Při pohledu do výsledkové listiny vyzvedneme výkon debutantky Perchty Vojáčkové i návrat dvou legend Jarních běhů – zakladatele běhu a vítěze z roku 1992 Júlia Baláže, jenž překvapil mladickou formou, a zejména čtyřnásobného vítěze Jaroslava Fialy, mistra světa veteránů v chůzi. Ten svižně a s přehledem absolvoval trať v oblíbené disciplíně, v níž druhdy dosáhl skvělých úspěchů. Ve spolkové místnosti břevnovského restaurantu U Kláštera obdrželi běžci a běžkyně vkusné diplomy z dílny Vladimíra Waageho, krasopisně vyplněné panem Františkem Purnochem. Před tím vděčně vyslechli verše benešovského barda Václava Bartůška v procítěné interpretaci Tomáše Holendy (verše Milana Hankovce byly dodány později). Strofy byly oceněny frenetickým potleskem a opakovaným voláním: „Sláva!“ a „Živojó!“. Avšak nastojte: recitátor si při odchodu z restaurace zapomněl odnést oblíbenou černou propisovací tužku. Obeslal hned večer všechny účastníky běhu s úpěnlivou prosbou, aby mu nalezené psací náčiní případný nálezce poctivě vrátil, neb on k tužtičce po dobu vzájemného soužití získal „drobný citový vztah“. Uvedená epizoda jeví se vzácným příkladem intimního poměru člověka k věci, srovnatelným snad jen se známým obsesivním vztahem básníka Jiřího Wolkra k uhelným lopatám a poštovním schránkám na rohu ulice. Nalezenou propisovací tužku si Tomáš Holenda vyzvedne u jednatele do roka od data konání běhu, jinak doličný předmět propadne ve prospěch sdružení.                                        

Jiří Křesťan

archivářský běh

Dne 25. února 2020 se ve Státním okresním archivu Tábor uskutečnila přednáška Mgr. Jana Macha s názvem „Loupeživý vrah Ludvík Novák: první hrdelní rozsudek v historii samostatného československého státu“. Jan Mach v poutavé přednášce přiblížil publiku okolnosti prvního hrdelního trestu v novém Československu, který byl vykonán v Táboře. Výklad doplnil projekcí dokumentů ze soudního spisu Ludvíka Nováka, vedeného u Krajského soudu v Táboře.

Přednášku zároveň dokreslila drobná výstava originálu trestního spisu Ludvíka Nováka, dobového tisku a literatury.

Ve čtvrtek 28. listopadu hostila centrála třeboňského archivu kolegy z ostatních jihočeských archivů. Důvodem tradičního setkání bylo konání XIII. Konference zaměstnanců jihočeských archivů, v letošním roce spojené s představením nově rekonstruovaného areálu bývalého augustiniánského kláštera. Více než šest desítek kolegů si nejdříve vyslechlo blok odborných příspěvků z archivní praxe. Poté se zájemci mohli zúčastnit komentované exkurze do nově rekonstruovaných depotních prostor i historických zámeckých depozitářů. Řada archivářů využila také možnost navštívit vánoční výstavu v Domě Štěpánka Netolického, kterou realizovalo třeboňské oddělení správy fondů a sbírek. Setkání poskytlo dostatek příležitostí ke sdílení zkušeností a vzájemnému poznávání. Příjemnou atmosféru ještě umocnila bohatá nabídka nejrůznějších dobrot a lahůdek, kterými se archiváři pohostili navzájem. Děkujeme za přispění všem zúčastněným.

Markéta Hrdličková

Obecní kroniky představují všeobecně velmi oblíbený pramen pro poznávání minulosti a místních dějin. Zákonem je předepsáno obcím jejich vedení a okresním archivům jejich ukládání. Spolupráce mezi obcemi (resp. obecními kronikáři) a okresními archivy je z tohoto pohledu oboustranně žádoucí a vítaná. To potvrdilo i setkání, které uspořádal Státní okresní archiv České Budějovice v úterý 19. listopadu 2019 pro kronikáře z obcí okresu České Budějovice, které navazovalo na podobné, uskutečněné před třemi lety. Úvod setkání patřil milému hostovi, panu Petru Kronikovi z českobudějovické stanice Českého rozhlasu. Představil pořad Jihočeské kroniky, který pro rozhlas připravuje a ve kterém rozmlouvá s kronikáři z jihočeských obcí a měst. Někteří z návštěvníků pořad znají nebo v něm dokonce již vystoupili, jiní se jistě natáčení s mikrofonem v budoucnu dočkají. Dále byla pro kronikáře připravena prohlídka archivního depozitáře, kde měli možnost vidět na vlastní oči uložení písemností z produkce obecních úřadů (a jejich předchůdců) a dalších institucí, organizací, družstev a spolků z místa svého bydliště, včetně obecních a školních kronik. Prezentace aplikace Digitální archiv byla na programu v další části setkání a kronikáři se seznámili s tím, jaké informace o jednotlivých obcích lze prostřednictvím databází a zdigitalizovaných archiválií studovat přes internet. Závěr patřil přátelské diskuzi zaměřené na vybrané kronikářské otázky, především na zapisování událostí celozemského a celosvětového charakteru do obecních kronik. Toto téma bylo zvoleno záměrně vzhledem k výročím událostí let 1939 a 1989. Účastníci měli také možnost nahlédnout do starých kronik se zápisy právě z těchto let. Příjemné setkání si nenechalo ujít 25 kronikářek a kronikářů. Průvodcem jim byl pracovník okresního archivu a dlouholetý kronikář městyse Ledenice Jiří Cukr, Digitální archiv prezentoval archivář Tomáš Hunčovský. V blízké budoucnosti pro kronikáře plánuje archiv další podobné setkání.