Při příležitosti Mezinárodního dne archivů uspořádalo jindřichohradecké archivní oddělení ve dnech 9. – 12. června program pro školní děti (třetí až šesté třídy), jehož cílem bylo seznámit naši mladou generaci s obsahem archivu a jeho činností. Oslovili jsme všech šest základních škol v Jindřichově Hradci.

Vysvětlili jsme dětem, co je archiv, následovala struční historie archivu a v depozitářích jsme pro ně vyhledali archiválie podle jednotlivých kategorií (tj. listina, kniha, foto, krabice spisů atd.) tak, abychom k tomu mohli přidat nějakou pověst či zajímavost z regionu. Bylo možno pozorovat, že mnozí učitelé, kteří jako řádný pedagogický dohled stáli nejprve opodál, přistoupili k vystaveným archiváliím a také poslouchali výklad. Děti byly většinou nadšené a byli jsme překvapeni, že už ve třetí třídě kladly otázky k rodokmenu, k obsahu archivu a padl i dotaz, kdy a jak mohou přijít do archivu studovat.

Další část jejich návštěvy byla věnována praktickým dovednostem, s kterými se mohou lidé v archivech setkat. Děti dělaly otisky do pečetního vosku, vyzkoušely psaní husím brkem a sestavovaly archivní krabice i puzzle. S největším ohlasem se setkalo právě psaní husím brkem, kdy mohly obkreslovat okopírované staré texty. Ve studovně to vypadalo jako ve starém skriptoriu a nikdo nechtěl odejít dřív, než dokončí stránku. Děti si odnášely otisk pečeti i opsaný text. Pouze byly trochu zklamané, že jsme nechtěli dát každému domů i složený archivní karton.

Celkem přišlo 366 žáků a 19 pedagogů. Akce se podařila a děti odcházely spokojené. My jsme měli dobrý pocit, že jsme udělali službu budoucnosti.