OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na služební místo vrchní referent/rada (investiční technik) v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni

 

Ředitel ČR-Státního oblastního archivu v Třeboni jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „vrchní referent/rada“ ID 1700777 v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni, v oboru státní služby č. 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby.

Místem výkonu služby je Třeboň.

Služba na tomto místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou na plný úvazek.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 5. 2018, případně dle domluvy.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

 

Popis činností vykonávaných na uvedeném služebním místě:

Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 22. 3. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu ČR-Státní oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím datové schránky ID: vuhaiws.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada (investiční referent) v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni “.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo „vrchní referent/rada (investiční referent) v ČR-Státním oblastním archivu v Třeboni“ se může zúčastnit jen uchazeč, který splňuje základní předpoklady a požadavky stanovené v § 25 zákona:

  1. a) Je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (viz příloha č. 2), popřípadě prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

  1. b) Dosáhl věku 18 let (§ 25 odst. 1 písm. b) zákona).
  2. c) Je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením (viz příloha č. 3).

  1. d) Je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) zákona).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státní občanem České republiky.

  1. e) Dosáhl potřebného vzdělání stanovené zákonem pro toto služební místo (§ 25 odst. 1 písm. e) zákona). Stanovené vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (viz příloha č. 4); uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

  1. f) Má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) zákona).

Splnění tohoto předpokladu dokládá písemným čestným prohlášením (viz příloha č.5).

 

  1. g) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

1) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

2) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

  1. h) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příloha č. 6), o tom, že nebyl:

1) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

2) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

3) příslušníkem Lidových milicí,

4) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

5) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

K žádosti žadatel přiloží:

Čestné prohlášení o státním občanství nebo prostá kopie průkazu totožnosti,

Čestné prohlášení o svéprávnosti,

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání nebo originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání,

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Údaje pro obstarání výpisu z rejstříku trestů

 

Dále žadatel k žádosti přiloží:

Strukturovaný profesní životopis

Motivační dopis

Listiny prokazující, že žadatel je státním zaměstnancem a splňuje profesní kvalifikační předpoklady, tedy délku praxe, resp. činností podle § 5 zákona č. 234/2014, o státní službě (nejlépe potvrzením o zaměstnání a osvědčení o složení slibu, atd.) – pouze pro ty žadatele, kteří jsou státními zaměstnanci.

 

Výběrového řízení se může zúčastnit státní zaměstnanec i osoba jiná.

V souladu s § 24 odst. 3 zákona státní zaměstnanec podá řediteli Státního oblastního archivu v Třeboni žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“). Osoba jiná podá řediteli Státního oblastního archivu v Třeboni v souladu s § 24 odst. 4 zákona žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“). Žádost musí být podána písemně v českém jazyce. Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři – viz příloha č. 1.

 

Bližší informace k nabízenému služebnímu místu poskytne:

Ing. Klaudia Caklová, vedoucí provozního oddělení 

tel.: +420 384 758 510, mobil: +420 733 121 499, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

vrchní rada

PhDr. Václav Rameš

ředitel ČR-SOA v Třeboni

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 8.3.2018

 

 

Sejmuto z úřední desky:

 

Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

Příloha č. 2: Čestné prohlášení o státním občanství

Příloha č. 3: Čestné prohlášení o svéprávnosti

Příloha č. 4: Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání

Příloha č. 5: Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Příloha č. 6: Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

Příloha č. 7 : Údaje poskytnuté žadatelem pro obstarání výpisu z RT