Knihovní řád SOA v Třeboni

Článek I. - Úvodní ustanovení

 1. Knihovní řád je obecným interním aktem řízení a všechny knihovny ČR - Státního oblastního archivu v Třeboni, tzn. knihovny na pracovištích SOA Třeboň, České Budějovice, Český Krumlov a Jindřichův Hradec a knihovny Státních okresních archivů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor (dále jen „Archiv“) jsou povinny řídit se a postupovat dle ustanovení v něm uvedených.
 2. Všechny knihovny uvedené v odstavci 1 (dále jen „Knihovny“) jsou dle § 49 odstavce 2 písmena f zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů specializovanými knihovnami pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie. Nejsou knihovnami veřejnými ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.
 3. Úkolem Knihoven je na základě výběru shromažďovat, uchovávat, evidovat, zpracovávat a zpřístupňovat domácí i zahraniční literaturu z oborů archivnictví, historie, pomocné vědy historické, dějiny správy a z jiných příbuzných oborů. Knihovní fondy Knihoven jsou určeny především pracovníkům Archivu pro jejich odbornou činnost a dále návštěvníkům Archivu z řad badatelské veřejnosti.

Článek II. - Práva a povinnosti uživatelů Knihoven

 1. Uživateli Knihoven se mohou stát pracovníci Archivu a dále všichni, kdo podle badatelského řádu Archivu splňují podmínky pro nahlížení do archiválií (dále jen „uživatel Knihovny“). V odůvodněných případech může vedoucí pracovník pracoviště, které spravuje knihovnu, udělit výjimku a okruh uživatelů rozšířit.
 2. Uživatel Knihovny (s výjimkou pracovníků Archivu) se může pohybovat jen v určených prostorách archivních badatelen, je povinen řídit se ustanoveními badatelského řádu Archivu, knihovním řádem Knihovny a pokyny pracovníků Archivu.
 3. Před zahájením studia je uživatel Knihovny (s výjimkou pracovníků Archivu) povinen vyplnit badatelský list a zapsat se do knihy návštěv. Bez této registrace není využívání služeb možné. Pro potřeby registrace uživatelů Knihoven je Archiv oprávněn zpracovávat osobní údaje podle § 35 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
 4. Při nakládání s daty, získanými využíváním služeb Knihoven, jsou uživatelé Knihoven povinni respektovat příslušná ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.
 5. Pokud uživatel Knihovny nebude dodržovat ustanovení badatelského a knihovního řádu, může mu být využívání služeb Knihovny odepřeno.

Článek III. – Výpůjční a další služby

 1. Uživatel Knihovny (s výjimkou pracovníků Archivu) může všechny fondy Knihoven  studovat výhradně jen prezenčně a na místech k tomu určených (v badatelnách Archivu).
 2. Publikace vypůjčené z fondů Knihoven pracovníky Archivu jsou evidovány na osobních kartách (viz příloha č.1) a podle potřeby případně ještě jiným způsobem. Za takto evidované vypůjčené publikace ručí příslušní pracovníci Archivu. Revizi výpůjček provádí pracovníci pověření správou Knihovny nejméně 1x ročně, a to v předem stanovaném termínu a vždy za účasti vedoucího pracovníka daného pracoviště. Pracovníkům Archivu není dovoleno odnášet knihy mimo prostory Archivu. Výjimku může povolit pouze písemně vedoucí pracovník pracoviště, které knihovnu spravuje (písemný souhlas je možné zanést do osobní karty do rubriky „poznámka“). Na vyžádání pracovníků badatelen Archivu jsou pracovníci Archivu povinni umožnit studium, jimi vypůjčených knih, ostatním uživatelům Knihoven.
 3. Uživatel Knihovny má volný přístup ke katalogům Knihoven (lístkovým či elektronickým), jejichž pomocí si vyhledává příslušné tituly a svazky ve fondech Knihoven. Objednávat knihy a periodika ke studiu z fondů Knihoven lze jen u pracovníků badatelen Archivu. Uživatel Knihovny nemá volný přístup ke knihovnímu fondu, s výjimkou knih tvořících součást příručních knihoven v jednotlivých badatelnách Archivu. 
 4. Uživateli Knihovny (s výjimkou pracovníků Archivu) může být zapůjčeno najednou nejvýše 6 vázaných svazků nebo 6 volných čísel periodik z fondů Knihovny. Evidence vypůjčených publikací z fondů Knihovny se vede na badatelských listech a řídí se shodnými pravidly, jakými je evidováno předkládání archivního materiálu.
 5. Pracovníci badatelen Archivu mohou uživateli Knihovny odepřít předložení žádaného titulu nebo svazku s ohledem na jeho fyzický stav.
 6. Kopírování a rozmnožování publikací z fondů Knihoven na papír nebo na jiné nosiče (CD, DVD apod.) za úplatu se uživatelům Knihoven neposkytuje. Uživatelé Knihoven si mohou pro svou osobní potřebu zhotovit v omezené míře kopie z fondů Knihoven vlastním bezdotykovým záznamovým zařízením (např. digitální fotoaparát), výhradně bez použití blesku nebo jiného přídavného osvětlovacího zařízení a to na základě písemné žádosti, kterou schvaluje vedoucí pracovník pracoviště.

Článek IV. – Náhrada škody

 1. Uživatelé Knihoven (včetně pracovníků Archivu) jsou povinni nakládat s vypůjčenými publikacemi šetrným způsobem. Zároveň jsou povinni nahradit případné škody na fondech Knihoven vzniklé poškozením či ztrátou. Náhrada škody se provádí
  1. dodáním neporušeného výtisku téhož díla se stejným datem vydání a ve shodné vazbě,
  2. dodáním vázané kopie téhož díla.
 2. Do vyřešení způsobu náhrady způsobené škody má Archiv právo uživateli pozastavit souhlas s využíváním služeb Knihovny.

Článek V. – Závěrečná ustanovení

 1. Vedoucí pracovníci jsou povinni s Knihovním řádem seznámit prokazatelným způsobem podřízené zaměstnance.
 2. Knihovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. září 2008. Tímto dnem se zároveň ruší všechny dosud používané předpisy, upravující činnost Knihoven Archivu.

Účinnost od: 1. září 2008   

PhDr. Václav Rameš
ředitel ČR-SOA v Třeboni

Přílohy

Příloha č. 1: Osobní karta (, 53 kB)